Modulvogntog 

Regjeringen ønsker en større tilrettelegging for modulvogntog på norske veier for å styrke næringslivets konkurranseevne. Bruk av modulvogntog vil føre til reduserte transportkostnader og redusert utslipp til miljøet.  

Den forventede veksten i befolkningen og norsk økonomi vil føre til at mengden gods som skal fraktes på vei vil øke betydelig. Godsanalyser som ligger til grunn for NTP 2018-2029 viser at det meste av økningen vil komme på veitransport. Frem mot 2030 regner en med at økningen i gods på vei vil øke med ca. 50%. I samme tidsrom har Norge forpliktet seg til å kutte 40% i sine klimautslipp gjennom Paris-avtalen. 

Tilrettelegging for modulvogntog vil bidra til økt konkurranseevne for næringslivet og betydelig redusert utslipp til miljøet.