NLF, ved administrerende direktør Geir A. Mo og spesialrådgiver Terje Grytbakk, deltok i samtidig høringsrunde og felles spørsmålsrunde med Opplysningsrådet for Veitrafikken, Naturvernforbundet og Norges Skogeierforbund. Hver organisasjon får ti minutter til rådighet under slike høringer.

Sikre døgnhvileplasser må prioriteres!
For NLFs del var døgnhvileplasser hovedfokus. I NTP foreslås det bygging av 35 nye døgnhvileplasser i løpet av tiårsperioden. Dette betyr at det vil gå lang tid før behovet for antall plasser er dekket.
– Det er rett og slett ikke akseptabelt. Yrkessjåfører trenger tilfredsstillende arbeidsforhold, i likhet med andre yrkesgrupper, kommenterte Geir A. Mo.
Han viste til NLFs medlemsundersøkelse om døgnhvileplasser, som viste at 45 % av bedriftene har opplevd ulike typer av kriminalitet knyttet til utførelsen av et oppdrag, noe som indikerer at sikre døgnhvileplasser må prioriteres. Mo fikk også lagt frem NLFs oversikt som viser plassering av dagens døgnhvileplasser, samt hvor NLF mener 35 nye plasser bør ligge langs riksveienettet. Det er i oversikten tatt utgangspunkt i to timer mellom hver plass, med en gjennomsnittsfart på 60 km/t. I tillegg trengs minst 30 nye plasser, til sammen 80, for å tilfredstille behovet.

Andre tema som ble tatt opp muntlig var:

  • Bompenger/AutoPASS
  • Planleggingstid
  • Riksveiferjene
  • Vedlikeholdsetterslep
  • Breddeutvidelse
  • Utekontroller

Les mer om disse punktene i NLFs skriftlige høringssvar, som ble levert i tillegg til den muntlige høringen. Her blir tilsammen 23 punkter fra forslag til NTP kommentert. Klikk her for å laste ned høringssvaret.

H__ring+NTP+4+foto+Tore+bendiksen+NLF.jpg

Transport- og kommunikasjonskomiteen hadde høringen om NTP i dag. Tilsammen 15 instanser presenterte sine kommentarer i løpet av dagen, deriblant NLF.
Foto: NLF/Tore Bendiksen

Spørsmålsrunde
Til slutt var det satt av tilsammen 20 minutter til felles spørsmålsrunde. Spørsmålene fra komiteen til NLF gikk blant annet på om NLF blir involvert i planleggingen av døgnhvileplasser. Det er ingen faste arenaer hvor NLF deltar, men vi har blitt involvert i noe. NLF fikk understrekt at vi vil ha døgnhvileplasser inn som en del av veiutbyggingsplaner.

NLF fikk også spørsmål om hvor lang tid som er akseptabel å bruke på å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på veiene. SVV har sagt at det ikke er mulig på under 15 år, all den tid trafikken må gå på veiene parallelt med utbyggingen. Dette har NLF akseptert.

NLFs skriftlige høringssvar til NTP ligger også i oversikten over NLFs høringsdokumenter, her.