«Bare de tunge kjøretøyene ødelegger norske veier» skrev Aftenposten i en artikkel i helga. Eldre norske veier er ikke bygget for å tåle den belastningen dagens trafikk utgjør, og med en økende andel tungtransport vil ikke belastningen og slitasjen bli mindre i årene som kommer. I følge Statens vegvesen og Transportøkonomisk institutt (TØI) er det kun tunge kjøretøy som bryter ned veiene og deformerer lagene under asfalten. TØI er nå i gang med en rapport der de måler konsekvensene av nedbrytingen, sett i kroner og øre.

– Vi er svært overrasket over tilnærmingen til problemstillingen. Det naturlige, slik NLF ser det, ville vært å stille seg spørsmålet om hvorfor ikke vedlikeholdsetterslepet og veiutbyggingen har holdt tritt med utviklingen og økningen i trafikken, sier Geir A. Mo.
TØIs rapport lages på oppdrag fra Samferdsels-, Miljø- og Finansdepartementet og skal være klar i 2014. En tilsvarende rapport lages også i Sverige, der man også ser på om tungtransporten betaler for lite med tanke på nedbrytingene de forårsaker.
– Tunge kjøretøy er ikke på veien for moro skyld. Transportører betaler allerede skyhøye avgifter og skatter hvert år for å benytte veiene. En ytterligere økning i disse utgiftene vil føre til en enda mer presset bransje. Samtidig frykter vi en enda større skjevhet mellom norske og utenlandske transportører, understreker Mo.
NLF har i årevis krevet at vedlikeholdsetterslepet på norske veier tas igjen. Jo større etterslepet blir, dess mer kostbart og omfattende blir utbedringen.
– Dårlige veier er det ingen som ønsker seg, aller minst de som har dem som arbeidsplass. Ikke bare fører dårlige veier til økonomisk tap på grunn av forsinkelser og skader på kjøretøyene, de er også en trussel mot trafikksikkerheten. Grunnen til at veiene er nedbrutt og dårlige er fordi de ikke tåler dagens belastning. Dette er ikke et nytt problem, og det vil ikke bli et mindre problem i årene som kommer. Men å si at det er de som lovlig benytter veien i sitt daglige virke sin skyld, blir å snu problemstillingen på hodet, avslutter Geir A. Mo.