– Til tross for stort bompengebruk og manglende løsning på bombrikkebetaling må vi si oss godt fornøyde med samferdselsbudsjettet for 2016, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo.   

Høyere tempo

– Vi tror ikke at etterslepet, særlig på fylkesveier, noen gang kan tas igjen innenfor ordinære budsjetter, sier Mo. Vi ønsker også et høyere tempo i arbeidet med breddeutvidelser av riksveiene. Det mangler gul midtstripe på 1 650 kilometer vei. Ved utgangen av 2016 vil det fremdeles mangle 1 625 kilometer med midtstripe.

Tiden kan være inne for å løfte vedlikeholdsetterslepet ut av ordinære budsjetter og inn i et eget vedlikeholdsselskap med utvidede fullmakter, mener NLF.

Regjeringen innfrir

– Veksten i veibudsjettet er på over 18 prosent. Regjeringen følger også opp etableringen av et nytt veiselskap ved å legge inn tre konkrete veistrekninger. Disse er E6, E18 og E39. NLF tror det er en fornuftig tilnærming å starte med tre så sentrale veiområder, sier Mo.

Regjeringen etterkommer stortingets vedtak om utbygging av døgnhvileplasser og vil ved utgangen av neste år ha cirka 40 slike hvilesteder utbygd. 

– NLF ønsker et enda høyere tempo i utbyggingen. Behovet er stort, kommenterer Mo.

Regjeringen bommer

– Regjeringen er dessverre veldig uklar når det gjelder innkreving av bompenger ved bruk av obligatorisk bombrikke. Det skal fortsatt utredes ulike løsninger, noe NLF er skuffet over. Næringen har i årevis ventet på en løsning som sørger for at alle betaler.

– Nå har vi fått brikka, men det er fremdeles alt for mange som ikke gjør opp for seg. Dette ødelegger konkurransen på enkeltstrekninger og skader norsk transportnæring, mener Mo.

God fremdrift

Regjeringen går inn for døgnåpen grensekontroll på Svinesund og Ørje, samt kamerakontroll på andre grenseoverganger.  Dette vil være svært positivt dersom det også omfatter grensekontroll av tunge kjøretøyer.

– Autodieselavgiften prisjusteres, noe vi må akseptere. Bompengebruken er fremdeles for høy, men den er som kjent er resultat av flertallet i Stortingets vedtak.

NLF er prinsipielt imot bompenger, men kan akseptere noe bruk av bompenger dersom disse ikke overskrider halvparten av kostandene ved utbygningene. Denne grensen er overskredet på alt for mange prosjekter.

Positiv til «NLF-budsjett»

NLF vil nå bruke tiden på å gjennomgå budsjettforslaget både på samferdsel, skatt og justis og starte arbeidet med høringsuttalelser, som forbundet senere vil presentere for politikerne på Stortinget.

– Ketil Solvik-Olsen er en statsråd som gang på gang viser at han har en helhetlig tilnærming til de utfordringer sektoren har. Han tar også sine egne ambisjoner på alvor og transportnæringen kan være godt fornøyd med budsjettet selv om det også denne gangen altså er ting å sette fingeren på, avslutter Mo.