Vegdirektoratet og Region øst har hatt flere møter med omkringliggende fylkeskommuner, kommuner og andre berørte interessenter, deriblant NLF.

- Tiltakene som vi nå iverksetter og vurderer, er et resultat av god dialog og godt samarbeid, sier Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Region øst.

Vegvesenet vurderer å forby tunge kjøretøy over 12,5 meter, og kjøretøy med farlig gods. Forbudet vurderes foreløpig iverksatt på hverdager, i rushtid.

- Forbudet gjelder eventuelt frem til vi har en løsning på plass som identifiserer kjøretøy som kan virke negativt inn på trafikksikkerheten. Dette skaper naturligvis utfordringer for næringsvirksomhet og fremkommelighet. Vi fokuserer derfor på å få dette løst så raskt som mulig, sier Karbø.

Se video av brannen her:

Vil teste ut varmedeteksjon

I tillegg til de tiltakene som kommer på plass før tunnelen åpner eller ganske umiddelbart etterpå, vil Vegvesenet installere termiske kamera i tunneltaket med automatisk deteksjon av varme objekter.

- Vi vil så raskt som praktisk mulig få på plass et prøveprosjekt der vi tester bruk av termiske kamera med automatisk hendelsesdetektering (AID), for å oppdage kjøretøy med varmegang i bremser eller motor. Målet er å oppdage tidligst mulig tunge kjøretøy som kan forårsake brann for å få stengt tunnelen og tømt den for kjøretøy, forteller Karbø.

Med slike kamera kan Vegtrafikksentralens trafikkoperatører gjøre vurderinger og eventuelt stenge tunnelen ved varme over en gitt verdi, og tilkalle brannvesenet.

Åpner tidligst uke 22

 – Vi har som mål å åpne tunnelen i uke 22, men det gjenstår fortsatt en del arbeider, i tillegg til testing av det tekniske utstyret så vi kan ikke garantere noe sier Karbø. Skulle vi bli ferdig tidligere åpner vi så fort det lar seg gjøre. Mer informasjon om iverksatte og planlagte tiltak vil komme i forkant av åpningen.

NLF kommer tilbake med mer informasjon rundt andre konkrete tiltak i Oslofjordtunnelen.