I et brev datert 27. mars 2017 søker Oslo Kommune og Akershus fylkeskommune om fastsetting av forskrift om midlertidige økte bompengesatser i Oslo. Hensikten er å redusere luftforurensningen ved å bruke midlertidig økte bompengesatser for å regulere trafikken på dager med høy luftforurensning. Grunnen til forurensingen er blant annet NOx-utslipp fra biltrafikken og svevestøv fra biltrafikken og fra vedfyring.

Ifølge EEA (det europeiske miljøbyrået) dør 1.700 nordmenn for tidlig hvert år som følge av svevestøv fra vedfyring.

– I norske byer er vedfyring det viktigste tiltaket man kan gjøre noe med, sier seniorforsker Christina Guerreiro ved Norsk institutt for luftforskning til NRK.

Nye beregninger fra EEA viser at rundt 2.000 nordmenn døde for tidlig i 2012 grunnet luftforurensning. Over 80 prosent av dødsfallene skyldtes ikke nitrogendioksid fra dieselbiler. Det mest finmaskede svevestøvet kommer fra vedfyring.

I høringssvaret er NLF svært kritisk til forslaget og mener det vil ha svært begrenset effekt på omfanget av næringstrafikken. Behovet for transport er uavhengig av været. Samtidig minner man politikerne på at en lastebil med Euro VI-motor har svært lave utslipp av NOx. I mange tilfeller lavere enn hva mange personbiler kan vise til.

Dramatisk økning
- Alt i alt blir den totale belastningen for næringstransporten dramatisk høy. På dager med økte bompengesatser vil taksten for næringstransport være 495 kroner per passering før rabatt. Det er 15 ganger høyere enn normaltaksten for en personbil, skriver NLF i sitt svar.

NLF mener at å avgiftsbelegge Euro VI-lastebiler så hardt som forskriften legger opp til ikke står i forhold til bilenes reelle utslipp og at det heller ikke er i tråd med «forurenser betaler»-prinsippet.

- Det er urimelig at medlemmer som investerer i miljøvennlige biler skal straffes på denne måten, sier Geir A. Mo i NLF - Det er urimelig at medlemmer som investerer i miljøvennlige biler skal straffes på denne måten, sier Geir A. Mo i NLF

Tar ansvar
- Mange av våre medlemmer tar ansvar og investerer i nytt materiell med lave lokale utslipp. At de skal straffes på denne måten oppfattes som svært urimelig, administrerende direktør i NLF Geir A. Mo.

- Tall som NLF har hentet inn viser at våre medlemmer i dag kjører svært miljøvennlige lastebiler. Hele 90 prosent av all næringstransport utført av NLFs medlemmer skjer med biler med ny Euro VI-teknologi som begrenser utslipp. Innen 2020 vil tilnærmet all transport utført av NLFs medlemmer bli utført med lastebiler som tilfredsstiller kravene til Euro VI, sier Mo.

- Euro VI må beholde ordinære takster
- Vi er selvsagt enige i at logistikk og transport må organiseres og utføres på en måte som påvirker luftkvaliteten i minst mulig grad. Men samtidig er det viktig å være klar over at vi ikke er på veien fordi vi syntes det er gøy å kjøre bil, men fordi vi utfører et viktig samfunnsoppdrag som alle mennesker er avhengige av i sin hverdag, sier Mo.

I høringssvaret krever NLF at lastebiler med Euro VI-motorer ikke skal belastes med en femdobling av takstene og at de skal beholde ordinære takster. Samtidig krever NLF at Euro V-biler får redusert økning, slik at de får halv sats av den foreslåtte økningen.