Utrykningspolitiets forebyggende innsats har hatt en stor og målbar innvirkning på trafikksikkerhetsarbeidet. Det er fortsatt et tresifret antall mennesker som omkommer på norske veier hvert år, og langt flere hardt skadde. Dette er grunnen til at fagmiljøene nå ytrer kritikk mot rapporten fremlagt av Særorganutvalget. Her foreslås det at alt trafikksikkerhetsarbeid nå skal utføres ute i distriktene, og at UP som sentral enhet avvikles. Årsaken er at UP ikke oppfyller kriterier satt av utvalget knyttet til ressursforvaltning og regional spisskompetanse.

Selv om det er rekordfå som omkommer i trafikken, mister vi likevel over hundre mennesker hvert år. UPs innsats for å redusere dette antallet er viktig. Foto: Stein Inge Stølen Selv om det er rekordfå som omkommer i trafikken, mister vi likevel over hundre mennesker hvert år. UPs innsats for å redusere dette antallet er viktig. Foto: Stein Inge Stølen

Risikofylt svekkelse

Dette tror Trygg Trafikk er feil vei å gå.

- Vi er imot forslaget fordi det vil innebære en risikofylt svekkelse av det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet og mulighetene for å nå det nasjonale målet om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i vegtrafikken innen 2029 forteller direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen. På et fagmøte denne uken redegjorde han for hvilke utfordringer organisasjonen ser for seg kan komme hvis forslaget blir gjennomført.

Trygg Trafikk står ikke alene om å frykte at trafikksikkerheten kan svekkes hvis UP forsvinner: Rune Elvik, forsker i TØI har analysert kontrollstatistikker og virkningen av disse. Han kommer frem til at det er UP som har stått for den største økningen i antall kontroller, og at disse kontrollene har klart størst effekt på trafikksikkerhetsarbeidet.

UP-sjef Runar Karlsen understreker at han ikke er imot utvikling, men tror at å overføre UPs midler til politidistriktene kan redusere trafikksikkerhetssatsingen. Foto: Stein Inge Stølen UP-sjef Runar Karlsen understreker at han ikke er imot utvikling, men tror at å overføre UPs midler til politidistriktene kan redusere trafikksikkerhetssatsingen. Foto: Stein Inge Stølen

Felles opprop

UP-sjef Runar Karlsen ytret også sine bekymringer under møtet.

- Rapporten fra Særorganutvalget beskriver en løsning hvor UPs ressurser overføres til politidistriktene hvor de kan anvendes mer fleksibelt. Det betyr i praksis av midlene kan tas bort fra trafikksikkerhetsarbeidet og heller benyttes andre steder. Det igjen betyr færre kontroller, med dårligere trafikksikkerhet som konsekvens.

Trygg Trafikk har sendt ut et felles opprop til signering hvor det påpekes flere svakheter ved forslaget, blant annet (hentet fra Trygg Trafikks oppropsmelding):

- Ensidig fokus på justissektorens behov for å styrke politidistriktene som ledd i nærpolitireformen, og dermed manglende konsekvensvurdering av UPs viktige rolle i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet som skjer på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

- Manglende sammenheng mellom utvalgets mål om å ivareta politiets svært viktige trafikksikkerhetsarbeid og konsekvensen som vil bli en tydelig nedprioritering «for å oppnå en mer fleksibel og effektiv bruk av politikraft til alle former for kriminalitetsbekjempelse».

- Manglende sammenheng mellom beskrivelsen av UP som «en effektiv og fleksibel organisasjon som oppnår gode resultater innen trafikksikkerhet» og konklusjonen om nedleggelse.

- Urealistiske premisser om at ny teknologi, bl.a. selvkjørende biler, i nær fremtid vil overflødiggjøre politiets kontrollvirksomhet på veiene. Vi er fortsatt langt unna en slik situasjon.

Les også: Vil ansvarliggjøre transportkjøperen