NLF er en av organisasjonene som skal gi svar på Høring om framlegg til endringer i yrkestransportloven. Samferdselsdepartementet sendte ut høringen fredag 30. novmeber.

En del av lovendringene foreslås for at Norge skal ha felles regler med EU-landene når det gjelder vilkår for å utføre godstransport på vei, samt felles regler for tilgang til det internasjonale markedet. Samlet omtales disse EU-forordningene som "veipakken".

I denne delen vil NLF se spesielt på forslaget om å endre yrkestransportloven slik at det blir hjemmel til å kreve at transportører som søker løyve for godstransport på vei skal være etablert i Norge.

Andre del av forslagene gjelder organisering av løyvemyndighet og løyveordningen. Her foreslås det blant annet at ansvaret for å tildele godsløyver overføres fra fylkeskommunene til Statens vegvesen når det gjelder nasjonal veitransport, og fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen når det gjelder internasjonal transport. Begrunnelsen er blant annet at dette bør ligge hos én sentral løyvemyndighet, av hensyn til likebehandling.
– Det høres umiddelbart ut som et godt forslag å samle løyveansvaret hos Statens vegvesen, sier Terje Grytbakk, avdelingssjef for næringspolitikk i NLF.

Les høringsbrevet på Samferdselsdepartementets nettsider, her: Høyring - framlegg til endringar i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova).

Høringsnotatet, samt EUs forordninger, ligger her.

NLF vil komme tilbake med sine kommentarer til høringen, som har svarfrist 8. februar 2013.