Dårlig utrustede vogntog er et økende problem på norske veier, og dermed en stor trussel for trafikksikkerheten. Norges Lastebileier-Forbund har de siste fem årene jobbet aktivt med denne utfordringen, og vi har foreslått mange konkrete tiltak overfor flere offentlige instanser. Dette bærer nå frukter. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har i dag på NRK Dagsnytt foreslått følgende tiltak (sitat):

  • "Vi må i større grad enn før holde tilbake tunge kjøretøy ved vanskelige forhold. Det betyr å holde igjen enkeltkjøretøy eller stenge veiene for en periode for tunge kjøretøy.
  • Vi må øke beredskapen på særlig utsatte punkter ved snøfall og vinterføre. Både skjerpe kontrollene og ha bergningsbilene klare.
  • Vi må ansvarliggjøre de som bestiller transport. Lovverk på plass innen neste vinter. Bestillerne må benytte seg av kjøretøy som er godt skodd– hvis ikke blir det reaksjoner.”

Dette er veldig bra tiltak, og det er tiltak som Norges Lastebileier-Forbund har fremmet i mange ulike fora i lang tid. NLF er særlig glade for at Kleppa nå velger å ansvarliggjøre transportkjøper. Det er nemlig noe NLF har poengtert hele tiden: Å benytte transportører som ikke har lovlig løyve, er rettslig det samme som å ta piratdrosje. Transportkjøper er dermed ansvarlig på lik linje med transportforetak og sjåfør.

– NLF registrerer en viss skepsis fra Vegdirektoratet til statsrådens forslag, men vi forutsetter nå at statsrådens ord blir til handling. Det betyr at ansvarlige myndigheter må sette av menneskelige og økonomiske ressurser til å få regelverket på plass. I tillegg må håndhevelsen av dette regelverket settes i gang umiddelbart, sier juridisk direktør i NLF, Robert Aksnes.

Per Madsen og Jan-Terje Mentzoni

Forbundsleder Per Madsen (til høyre) og adm.direktør
Jan-Terje Mentzoni i NLF.

På dagens åpne høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget om en bedre hverdag for yrkessjåførene deltok forbundsleder Per Madsen og adm. direktør Jan-Terje Mentzoni fra NLF. Det ble under høringen vist til de siste ukenes uholdbare situasjon på det norske veinettet hvor utenlandske vogntog står på kryss og tvers og hindrer alminnelig ferdsel. Dette kan løses ved følgende tiltak:
  • 24-timers kontroll ved grenseoverganger og havner
  • krav til dekkutrusting
  • krav til riktig type og riktig antall kjettinger
  • krav om at kjettinger må settes på i tide
  • krav til at førerne er i stand til å legge på kjettingene
  • krav om at utenlandske og norske sjåfører og vogntog underkastes samme kontroll og sanksjoner