Statens vegvesen kom i dag med en pressemelding der de skriver at de ønsker å starte planleggingen for å bygge løp nummer to i Oslofjordtunnelen. For å kunne åpne tunnelen for tunge kjøretøyer vil de som midlertidig tiltakt bygge 26 evakueringsrom i tunnelen så raskt som mulig. NLF er glade for at en reåpning av tunnelen for tunge kjøretøy blir prioritert og er positive til to løp i tunnelen.

Oslofjordtunnelen ble stengt 24. juni 2011 som følge av en brann i et vogntog. Brannen medførte at tunnelen ble stengt for tunge kjøretøy, en stenging som er opprettholdt til denne dag. NLF har slått seg sammen med Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter (LUKS), Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), Asko (Norgesgruppen ASA) og Virke og dannet en allianse. Sammen har vi arbeidet hardt for å bearbeide myndighetene for å få en snarlig gjenåpning av tunnelen for tunge kjøretøy.

Den 6. januar ble det holdt møte hos LUKS med representanter fra NLF, NTF, Asko, Virke, LUKS og dessuten Statens vegvesen ved avdelingsdirektør Nils Erik Boksrud, samt Søndre Follo brannvesen. I møtet gjenomgikk man status. Alliansens samarbeid om Oslofjordtunnelen har bidratt med betydelig faktisk informasjon til hjelp for Statens vegvesen og Søndre Follo brannvesen i arbeidet med å finne et forsvarlig grunnlag for reåpning av tunnelen.

Møte 6. januar
Fra møtet 6. januar. Fra venstre: Nils-Erik Bogsrud (Statens vegvesen), Morten Sandberg (Virke), Sven Bugge (LUKS), Bjarte E. Grostøl (Asko) og Terje Grytbakk (NLF).

Statens vegvesent jobber nå med å finne en entrepenør som kan bygge evakueringsrommene i tunnelen. Byggingen vil trolig foregå om nettene, slik at tunnelen kan holdes åpen for lette kjøretøyer på dag- og kveldstid. Ut fra dette kan det konstateres at reåpning neppe skjer før sommeren 2012. Det skal imidlertid gis honnør til Vegvesenet for å ha vilje til å gjennomføre en reåpning raskere enn dette.

Det blir holdt nye møter i alliansegruppen. I tillegg holder Frogn næringsråd et informasjonsmøte 15. februar 2012 på Frogn videregående skole.

Møte 6. januar
Fra møtet 6. januar. Fra venstre: Jürg Berger (LUKS), Ole Bjørn Kaasa og Johan Stokkeland (begge fra Søndre Follo brannvesen) og Geir Kvam (NTF).

For alle NLFs medlemmer som berøres av stengingen av Oslofjordtunnelen har det stor betydning at en reåpning kan skje så raskt som mulig. Vi må imidlertid smøre oss med tålmodighet litt til. Sikkerhetshensyn er viktig og hyppigheten av branner i Oslofjordtunnelen ligger langt utover det som er vanlig statistisk påregnelig.