Den siste tiden er det blitt kjent at det kjører mange utenlandske kjøretøy på norske veier uten forsikring. Dette innebærer at skader påført mennesker og eiendom av utenlandske kjøretøy må betales av norske forsikringstagere.

Trafikkforsikringsforeningen melder om en økning i antall utenlandske kjøretøy, også lastebiler, som kjører uten gyldig forsikring. Statens Vegvesen opplyser at de i dag ikke kontrollerer hvorvidt gyldig forsikring foreligger, noe som begrunnes med manglende muligheter for effektiv kontroll.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) reagerer sterkt på at det er mulig for utenlandske transportselskaper å operere i Norge uten gyldig forsikring. Det er også oppsiktsvekkende at norske og europeiske myndigheter ikke for lengst har etablert tilfredsstillende kontrollmuligheter.

Dette vitner om en uansvarlighet som NLF ikke kan godta. Det bryter også med et grunnleggende prinsipp om at den som påfører andre skade skal gjøre opp for seg.
Norske bedrifters konkurransekraft svekkes nå ytterligere ved at det nå avdekkes at det i tillegg til omfattende omsetning av stjålet diesel, manglende betaling av bompenger og bøter, heller ikke betales forsikring. 

Forholdene som nå kommer frem i lyset, understreker ytterligere behovet for å styrke grensekontrollen for tyngre kjøretøyer. Det er uforsvarlig av norske myndigheter å ikke sikre en tilfredsstillende kontroll av gyldig forsikring og øvrige forhold for utenlandske tunge kjøretøyer. Regjeringen må snarest igangsette et arbeid for å etablere effektive kontrollrutiner for å stoppe useriøse utenlandske kjøretøyer fra å kjøre inn i Norge.