Da fristen for å levere tilbud gikk ut mandag var det bare Bastø Fosen som hadde meldt seg på konkurransen. Dermed tyder alt på at det er de som i perioden 2017 til 2026 skal sørge for å frakte folk og biler tørrskodd sjøveien på rv. 19.

Skal sjekkes
Før kontrakten signeres skal likevel Statens vegvesen kontrollere at tilbudet tilfredsstiller alle krav som oppdragsgiveren forlanger. Det være seg krav til ruteopplegg, kapasitet, reserveferje og at miljøfaktorene må være innfridd. I henhold til internasjonale regler er det blant annet stilt svært strenge krav til utslipp av nitrogenoksidene NO og NO2 (NOx-utslipp).

1,7 millioner kjøretøy
Riksvegferjen Moss - Horten transporterte i 2013 i overkant av 1,7 millioner kjøretøy og 1,6 millioner passasjerer (eksklusiv sjåfør), og er med det en av landets mest trafikkerte.
Dagens avtale med driftsoperatør Bastø Fosen utløper ved utgangen av 2016.

AUTOPASS: Fra 2017 kan du betale fergeturen med Autopass. Foto: Stig Odenrud AUTOPASS: Fra 2017 kan du betale fergeturen med Autopass. Foto: Stig Odenrud

Autopass kommer
Nytt for den kommende avtaleperioden er at fergen blir gratis for gående, syklende og bilpassasjerer. I tillegg blir Autopass innført fra 2017.
Ruteopplegget vil i utgangspunktet være en videreføring av dagens tilbud.

.

Fakta om ferjekonsesjonen for perioden 2017 – 2026

  • Avtaleperioden er fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2026.
  • Ved oppstart skal det være fem ferjer i drift med minimum kapasitet på 1.000 personbilenheter totalt (5x200). I tillegg skal det være en reserveferje med tilsvarende kapasitet. Det er opsjon på ytterligere to tilsvarende ferjer avhengig av trafikkutviklingen.
  • Åpningstiden for ferjeforbindelsen blir 19 timer, som i dag. Rutetidene er forskjøvet 15 minutter frem med likt starttidspunkt i Horten og Moss. Åpningstid kl. 04.45 – 23.45.
  • Ruteopplegget vil i utgangspunktet være en videreføring av dagens tilbud.
  • I dag er det en frekvens på gjennomsnittlig 18 minutter mellom ferjeavgangene på dagtid. (Med evt. sju ferjer i trafikk vil det i rushtiden være 12 minutters frekvens).
  • Konkurransen er teknologinøytral, slik at det er mulighet for å benytte både olje, gass og elektromotorer eller en kombinasjon av disse.
  • Det er stilt krav til NOx-utslipp tilsvarende krav etter Tier-III, noe som medfører at bl.a. tradisjonell oljedieselteknologi ikke kan benyttes uten omfattende rensing.
  • Kontraktsformen blir som i dag en nettokontrakt uten statlige tilskudd. Ferjeoperatøren må ta utgifts- og inntektsrisiko. Finansieringen skjer via billettinntekter.