Det skal ifølge kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, være full kompensasjon i nord. Alle pengene fra den «nye» arbeidsgiveravgiften skal blant annet tilføres infrastruktur og ikke minst ved statlige og fylkeskommunale kjøp av transporttjenester. Til sammen 1,6 milliarder kroner kommer landsdelen til gode. Det skjer i tiden frem til 2018.

Resultat av ny EU-ordning
Skipsbygging er unntatt, mens energi, finans og transportbransjen er inntatt i den nye arbeidsgiveravgifts-ordningen. Jan Tore Sanner, sier at regjeringen er imot den omleggingen EU har valgt å foreta, der Nord-Norge rammes hardest.

Unntakene 
Regjeringen følger nå opp arbeidet med ekstraordinære infrastrukturtiltak, som vil bedre fremkommeligheten i Nord-Norge. Sanner er dessuten fornøyd med at Bodø og Tromsø har fått beholde den gamle ordningen. Unntatt er også drosje-, flytte-, rør-, post/lagrings- og bergverksnæringene, herunder utvinning av olje og gass. 

Samferdsel er vinneren
På pressemøtet ble det fra ministernes side ikke snakket om finans- og energinæringene. Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen ble i stedet trukket frem som vinneren av den nye store potten.

- Det er viktig at pengene kommer tilbake til transportsektoren, sier Olsen.

- Målet er at E6 får en ensartet veistandard. Flaskehalsene skal åpnes. Det er mange steder bruene er så smale at to lastebiler ikke kan møtes, sier han videre.

Resultatene skal komme umiddelbart. I stedet for 500 km med ny asfalt dette året, kommer det en bonus på 200 km ekstra med asfalt. Til sammen blir det 124 millioner kroner mer til vei i år og 395,5 millioner kroner i 2015.    

Solvik-Olsen sier at når vi i sum ser på hvilke lettelser regjeringen har kommet med når det gjelder finansiering av vei, så kommer transportbransjen totalt sett meget godt ut av det. Samferdselsministeren referer da ikke bare til de økte bevilgninger til vei, som følger arbeidsgiveravgiften, men til regjeringens totale tiltaksplan for bedre infrastruktur i Nord-Norge.

.

Kortversjon av saken (tidl. omtalt)
EU har endret regelverket for såkalt regionalstøtte. På grunn av dette og Norges tilslutning til EØS måtte også ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift endres med effekt allerede fra 1.juli 2014.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og finansminister Siv Jensen har overfor EU-kommisjonen i april 2014 forklart at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er viktig for Norge

I brevet til EU-kommisjonen oppfordrer de to ministrene EU-kommisjonen til å akseptere en tolkning av regelverket som gjør det mulig å benytte differensiert arbeidsgiveravgift i alle sektorer. Det bes også om et møte med EU-kommisjonen for å diskutere disse forholdene.

Den 1. juli 2014 ble det likevel innført nye retningslinjer i EU for det som kalles regional statsstøtte

NLFs beregninger viste at hele 40 prosent av forbundets medlemsbedrifter vil merke endringen med økte kostnader.

Hverken NLF eller forbundets kontor i Brussel greier å finne de endringene i regelverket som regjeringen viser til. Regjeringens henvisning til ESA er umulig å etterprøve siden ESAs vurderinger og synspunkter av uforståelige grunner holdes hemmelig.

Bakgrunn & fakta:

Et NLF-medlem fra Harstad kan fortelle at om forslaget vedtas, vil det betyr at hans bedrift må gå fra 5,1 til 14 prosent i arbeidsgiveravgift, og gi økte årlige kostnader på 910.000 kroner.

Et NLF-medlem fra Alta forteller at han må gå fra 0 til 14 prosent i arbeidsgiveravgift. Det vil bety i overkant av 1,3 millioner kroner i økte kostnader for ham.