I Stortinget torsdag 9. januar var det tid for behandling av interpellasjonen som Arbeiderparti-representant Kjell-Idar Juvik fremsatte overfor samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. I korthet gikk interpellasjonsforespørselen til Juvik ut på bekymring for dårlig skodde vogntog på norske veier, utfordringene med utenlandske vogntog generelt, sosial dumping, konkurransevilkår og hvilke tiltak statsråden tenker å igangsette. Les hele interpellasjonen på denne linken.

En interpellasjon er mer alvorlig og omfattende enn spørretimen eller skriftlige spørsmål til statsråden, og det følger som regel en lengre debatt vedrørende spørsmålet som stilles. Kjell-Idar Juvik var ganske konkret på hva Arbeiderpartiet mener må på plass raskt. Han nevnte blant annet viktigheten av solidaransvar, krav til vinterdekk også på henger, glattkjøringskurs, forbud mot to-akslede lastebiler på vinterføre osv.

Stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik (Ap) Stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik (Ap)

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen understreket viktigheten av trafikksikkerhet i sitt svarinnlegg. Etter hans syn er ikke debatten om vogntog og trafikksikkerhet nødvendigvis snakk om norske eller utenlandske, men om seriøse og useriøse aktører. Utfordringene med svak sjåførkompetanse vedrørende norske kjøreforhold var han enig i.

Statsråden nevnte dialogen han har startet med bransjen, og med etatene. Han var særlig opptatt av vegvesenets manglende mulighet til å gjennomføre tiltak. Videre var bedre konkurransevilkår, økt kontrollvirksomhet, konseptvalgutredning vedrørende traseer for fjelloverganger noen tiltak statsråden nevnte som det skal jobbes med fremover. I tillegg var vinterførerkort en sak han vil jobbe hardt for å få gjennom, om regjeringen så må gå mot EU.

Debattinnleggene fra de fleste partiene hadde trafikksikkerhet som paraply. Mange ulike momenter og eksempler på utfordringer rundt temaet ble nevnt. Blant annet ble dato for innføringen av obligatorisk bombrikke for alle tunge kjøretøy etterlyst. Statsråden svarte at han regnet med at det ville bli i løpet av 2014.

Debattantene hadde satt seg godt inn i temaet. Imidlertid var de fleste enige om at flere konkrete tiltak må igangsettes snarest. Budskapet til statsråden var at trafikksikkerheten på norske vinter veier er truet som følge av at useriøse godstransportører – mange utenlandske – ikke blir stanset i tide.