Det sier Else Marie Marskar som leder arbeidet med den store godsanalysen i Norge til Jernbaneverkets nettside.

Sliter
Hun viser til at tall fra Transportøko­nomisk institutt viser at 92 prosent av godstrafikken mellom Oslo og Narvik går med tog. På strekningen Oslo-Bodø er jernbaneandelen 79

Else Marie Marskar. Else Marie Marskar.

prosent, mens den fremdeles ligger på over 50 prosent på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim og Oslo-Helgeland.

– Baneandelen er imponerende stor for tog ut fra Alnabru og for transport av malm, sier prosjektleder Else Marie Marskar.

– Det ser likevel ut som om jernbanen tar en stor del av nedturene og trenger tid for å ta sin andel av oppturerene, innrømmer hun.

Som følge av finanskrisen gikk godsvolumene ned for alle transportmidler. Togpendlene ble samtidig rammet av dårlig regularitet på jernbanenettet, og konteinerandelen på bane har falt siden år 2009 og hadde først en svak oppgang i år 2014. Reduksjonen har til sammen vært på 90 000 TEU (20 fots konteinere).

Store veiinvesteringer
Marskar hevder at Norge gjennom tiår har bygd ut hovedveinettet, mens jernbanen ikke er blitt tilsvarende oppgradert.

  – De stadig bedre veikorridorene går parallelt med jernbanen, med unntak av E6 nord for Fauske og E39 langs Vestlandskysten. At veiutbyggingene i stor grad er bompengefinansiert, ser heller ikke ut til å ha den dempende effekten man kunne forvente.

– Behovet for reinvesteringer både i ­linjenett og terminaler har vært synlig ­lenge, og er både stort og kostnadskrevende. Oppgraderingen på linjenettet er i gang, og nå kan sannsynligvis heller ikke oppgraderingen av terminalene skyves lengre ut i tid

Stort potensiale
For å bedre lønnsomheten i investeringene mener hun at det bør vurderes om jernbaneterminalene også kan være attraktive for andre varegrupper enn konteinere og samlastet gods.

– Hvis vi utvikler Alnabru og i tillegg åpner for en terminal på Vestby, viser de foreløpige beregningene at togpendlene vil kunne øke volumet med 50 prosent, sier Marskar.

LES MER HER