Brevet som er forfattet av Nordic Logistics Association (NLA) og Nordic Transport Workers Federation (NTF), setter søkelyset på den uheldige utviklingen transportnæringen har hatt de siste årene. Sosial dumping, diffuse kabotasjeregler, manglende straff og sanksjoner og urovekkende lite kontroll fra myndighetenes side er hovedpunktene som tas opp.

"Den nåværende situasjonen leder til en nedadgående spiral med lavere og lavere transportkostnader, noe som presser nordiske logistikkoperatører og sjåfører ut av markedet, på bekostning av miljø, klima og effektivitet", heter det blant annet i brevet. Det foreslås flere konkrete punkter som myndighetene bør fokusere på for å bedre forholdene. Disse er som følger:

  • En overordnet EU-løsning. Hittil har det vært opp til hvert enkelt medlemsland å ta affære i mangel av et tydelig EU-reglement.
  • Tydelig arbeidslovverk. Eksisterende smutthull må fjernes og nye tiltak må gjennomføres for å sikre like lønns- og arbeidsvilkår og motvirke ulovlig kabotasje.
  • Aksept for preventive sanksjoner og bøter. Den økonomiske gevinsten ved å drive ulovlig kabotasje bør fjernes ved å innføre sanksjoner og bøter som svarer til inntektene. 
  • Mer effektiv kontroll. Her er det mye å hente på å samordne ressursene og benytte disse i en mer intelligent kontrollvirksomhet. Det oppfordres til å ta lærdom fra kontrollmyndigheter i andre næringer, som luft- og sjøtransport.
  • Utnytte fordelene ved digitalisering. Vi har bare såvidt begynt å se hvor mye bedre kontroll og oversikt bransjen får når digitale systemer snakker med hverandre.

Brevet er signert av ledelsen i NLA og NTF. Foto: Skjermdump Brevet er signert av ledelsen i NLA og NTF. Foto: Skjermdump

Alle taper - hvem vinner?

Beskjeden som sendes til ministrene er krystallklar: Ved å la ikke-nordiske transportører operere fritt og både tøye og bryte reglene uten reelle konsekvenser, har vi skapt en parallelløkonomi hvor inntektene aldri kommer dit de skal. Sjåførene er taperne i første omgang, men dette skaper også store ringvirkninger for økonomien i EU. Konsekvensen av denne rovdriften aner vi enda ikke størrelsen av - verken økonomisk eller miljømessig.

Brevet avsluttes med en oppfordring til å stimulere reell konkurranse på like vilkår, i et rammeverk som alle kan leve med. Også i fremtiden.

Les mer om kampen mot ulovlig kabotasje her!