Alle yrkessjåfører skal ha gjennomført etterutdanning innen 10. september 2016. Men hva som skjer med kravene etter dette, er fortsatt usikkert. Det vi vet er at EU-kommisjonen har lovet å legge frem forslag til endringer i løpet av 2016. Evalueringer kommisjonen har fått utført indikerer et økt fokus på sikkerhet og økonomikjøring. Et forslag om dokumentasjon på læringsutbytte er også oppe til drøfting.

Vil ta hensyn til norske erfaringer

Her hjemme har TØI på oppdrag fra Vegdirektoratet gjennomført en evaluering av etterutdanningen. Denne vil Statens vegvesen legge vekt på ved eventuelle endringer fremover. Målet er at den nye forskriften både skal ta hensyn til norske erfaringer i tillegg til eventuelle nye bestemmelser fra Brussel. Det forventes at det det vil komme en sak på høring tidlig høsten 2016 med sikte på endringer fra 1.1.2017.

For å starte en dialog om videre arbeid med saken i Norge, inviterte NLF Arvid Mytting i Vegdirektoratet til et møte onsdag 17. desember. Hensikten var blant annet å sikre at det blir mulig å komme med innspill i forkant av at forslaget til ny forskrift presenteres. Der ble det stadfestet at Vegdirektoratet ønsker innspill og forslag fra næringen og dialogen vil pågå i perioden fra januar til april 2016.

Husk også at førerkortet nå skal fornyes hvert femte år. 

Ønsker å få med bileiere og sjåfører

En slik dialog kan gjennomføres på flere plan og Statens vegvesen vil komme tilbake med en invitasjon til NLF om deltakelse på nyåret 2016. Fra NLFs side ble det foreslått at det kan arrangeres en innspillskonferanse hvor arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, ATL og SOTIN kan komme med innspill, og hvor det også er naturlig at TØI og Utdanningsdirektoratet deltar. I tillegg kan det være aktuelt å etablere en arbeidsgruppe hvor de sentrale organisasjonene er med for å sikre at dette blir best mulig. I et slikt arbeid er det viktig å få med bileiere og sjåfører som er direkte involvert - som sitter bak rattet - og vet hvor skoen trykker.

Vil samle forslag fra medlemmer

For at NLF skal ha et best mulig grunnlag for å gi gode innspill til Statens vegvesen, vil det bli utarbeidet et kort spørreskjema som vil bli distribuert via NLFs regionkontorer i januar 2016. NLF vil også be om innspill fra Transportkompetanse i dette arbeidet. 

For øvrig ønsker Vegdirektoratet generelt å rydde opp i lærerplanen for førerretten for tungbil slik at det ikke oppfattes som om man gjennomgår samme tema som for å ta sertifikatet når man går videre med yrkessjåførutdanningen. Dette vil forhåpentligvis kunne skje parallelt med forskriftsarbeidet.

Les mer om etterutdanning av yrkessjåfører her!