– Norge har allerede gått foran i elbilpolitikken, nå må vi gjøre det samme for alle tyngre kjøretøy. Med avgiftsendringen 1.oktober har vi fått et konkurransedyktig fornybart drivstoff som kan fylles på dagens kjøretøy, sier Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO på en konferanse tidligere i høst.

Han sikter spesielt til biodrivstoff, som nå er i ferd med å bli et realistisk alternativ til dagens fossile drivstoff. Dette, i tillegg til hel- og delelektriske løsninger og hydrogendrift, skal bidra til å løfte tungtransporten opp på et bærekraftig nivå. For å dytte næringen i riktig retning har ZERO utarbeidet en erklæring som de nå oppfordrer bransjen til å signere. Så langt har over 60 aktører gjort dette, og flere slutter seg stadig til.

Erklæringen:
"Grønt skifte til fornybar tungtransport"

"Tungtransport utgjør en stor andel av utslippene fra transportsektoren og er av de utslippene som har økt mest. Det finnes nå mange gode fornybare løsninger med biodrivstoff, hel- og delelektriske løsninger og hydrogen.

Et grønt skifte til fornybar varetransport gir både store utslippsreduksjoner av klimagasser, framtidsrettede transportløsninger og nye næringsmuligheter. Med denne erklæringen forplikter vi oss til å gjøre vår del av dugnaden for et taktskifte i det grønne skiftet til fornybar tungtransport.

Vi forplikter oss til grønt skifte til fornybar tungtransport ved å:

  • Velge fornybare transportløsninger der disse er tilgjengelige for både egen transport og innkjøp av transporttjenester.
  • Delta i samarbeid der det er nødvendig for infrastruktur og produksjon av fornybart drivstoff og spydspissprosjekter for nullutslippsløsninger.
  • Spre informasjon og erfaringer om fornybare transportløsninger.

Vi ber myndighetene legge forholdene til rette med langsiktige virkemidler som sikrer at de fornybare løsningene er konkurransedyktige mot fossile løsninger."

NLF har signert

Hvis regjeringens mål med utslippskutt på 40 prosent innen 2030 skal nås, må utslippene fra tungtrafikken reduseres med minst 58 prosent fra dagens nivå, ifølge ZERO. Om dette skal la seg gjøre, er lastebilnæringen helt avhengig av proaktive initiativ som dette.

Norges Lastebileier-Forbund har signert erklæringen og jobber aktivt for å påvirke myndighetene til å prioritere et grønt løfte i tungtransporten.