Den nye forskriften trådte inn fra 1. januar og omfatter all transport av farlig avfall, som ikke klassifiseres som farlig gods. Dette gjelder for eksempel spillolje, oljefiltre, bremsevæske, løsemidler, aske, betong tilsatt Borvibet, olje og slam fra oljeutskillere og PCB-kondensatorer.

Slik lyder den nye forskriften:

«Den som håndterer farlig avfall, jf. § 11-3 bokstav d, skal på forespørsel fremvise skriftlig dokumentasjon som viser at vedkommende har tilstrekkelig kompetanse til å ta hånd om avfallet. Dette gjelder også for den som ervervsmessig transporterer farlig avfall, med mindre slik transport utføres av virksomhet som selv har generert avfallet.»

Men hva defineres som tilstrekkelig kompetanse, og hvilken type skriftlig dokumentasjon er god nok? Her måtte vi spørre Miljødirektoratet, som viser til at det ikke er utarbeidet konkrete krav til opplæring, da opplæringen må gis etter den type farlig avfall som kjøres. De svarte blant annet følgende:

«Siden det vil variere mye hvilken kompetanse som er nødvendig, må virksomheten vurdere dette konkret i hvert enkelt tilfelle. Dokumentasjon av kompetansen skal uansett finnes skriftlig, slik at den kan vises fram ved forespørsel. Dette kravet vil bli fulgt opp av Miljødirektoratet og fylkesmennene gjennom våre tilsyn».

Bedriftene må definere selv

Ut fra dette kan nødvendig kompetanse være så mangt. Det kan være at sjåføren har en utdannelse som gir nødvendig kompetanse, det kan være at han har kjørt dette avfallet i lang tid og har derfor nødvendig kompetanse på grunn av erfaring. Eller det kan være at sjåføren må få en bedriftsintern opplæring, blant annet i forståelse av hva en deklarasjon skal inneholde.

En løsning som sikrer nødvendig dokumentasjon, er NLF-tilbudet Kvalitet og miljø på vei (KMV). Dette er et digitalt, utvidet HMS-system som gjør det enkelt for enhver bedrift å dokumentere kvalitetsnivået. 

Les mer om KMV her!