Dette kommer frem i en rapport utarbeidet av Vegdirektoratet. Samferdselsdepartementet har oversendt rapporten til Arbeids- og sosialdepartementet, Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, og har samtidig bedt om at tiltakene som anbefales blir gjennomført.

Rapporten foreslår blant annet utvidelse av sanksjonsmulighetene for de enkelte etatene ved kontroll og tilsyn, større grad av felles mobile kontroller og patruljering hvor tilsynsetatene samarbeider og et større samarbeid om arbeidslivskriminalitetssaker.

Mer helhetlig arbeid

- Det er viktig å samarbeide på tvers av etater for å sikre at kontroll- og tilsynsarbeidet blir mer effektivt og målrettet og av bedre kvalitet. Det vil føre til flere felles kontroller av bedrifter og arbeidstakere, i tillegg til trafikkontroller av tunge kjøretøy. At informasjon kan deles mellom disse etatene gjør at man for eksempel kan knytte vogntog kontrollert av Statens vegvesen opp mot kontroller Arbeidstilsynet gjennomfører. Da sørger vi for et helhetlig arbeid for å gi aktørene i transportbransjen like vilkår, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Administrerende direktør i NLF Geir A. Mo ønsker øremerkede midler for å gjennomføre tiltakene foreslått i rapporten. Foto: NLF Administrerende direktør i NLF Geir A. Mo ønsker øremerkede midler for å gjennomføre tiltakene foreslått i rapporten. Foto: NLF

Mange muligheter, knapphet på midler

- Her har vi fått gehør for utfordringer som vi har påpekt i en årrekke, sier en fornøyd Geir A. Mo. NLF-direktøren håper samtidig at byråkratiet ikke nå vil stikke kjepper i hjulene for saksgangen.

- Noen av punktene innebærer tiltak som kan implementeres umiddelbart, mens andre krever videre utredning. Når det samtidig ikke settes av øremerkede midler til å gjennomføre tiltakene, er det klart at dette vil bli utfordrende for etatene. Men vi håper og tror at dette vil gjøre hverdagen enklere både for de som kontrollerer vogntog ute på vegene, og de som skal følge opp eventuelle lovbrudd i neste rekke, forteller Mo.

Les også: Vil ansvarliggjøre transportkjøperen