NLF mener løsningen på å nå kuttmålene satt i Paris-avtalen på kort sikt ligger i å kombinere moderne flåtestyringssystemer og økt bruk av modulvogntog med Euro VI-teknologi og HVO100.

– Vi kan faktisk kutte våre utslipp langt utover det politikerne har satt som mål innen 2030 med disse virkemidlene. Men da må politikerne legge til rette for det, blant annet ved å fjerne flaskehalsene for modulvogntog og å satse på norsk produksjon av god biodiesel, sa Mo. I tillegg bør en vurdere å tillate enda lengre og tyngre vogntog, slik både svenskene og finnene gjør, sa han.

Lastebilene er ikke på veien for moro skyld

Geir A. Mo var en av innlederne da Norsk Klimastiftelse og Norsk Elbilforening inviterte til «klimafrokost» nylig. Han var utfordret til å svare på hvordan tungtransporten kan kutte sine klimautslipp med 40 prosent innen 2030, og startet med å minne om at lastebilen ikke er på veien for moro skyld.

– Lastebilenes utslipp kan ikke kuttes ved å kjøre mindre. Vi må kjøre smartere. I tillegg er det også et fakta at alternativene til autodiesel per nå er ikke-eksisterende, selv om vi ser mye utprøving av ny teknologi. Dette er et helt grunnleggende utgangspunkt for enhver diskusjon om tungtransport og klimadebatt, slo han fast.

Utydelig tallbruk skader debatten

Deretter la han fram tall fra Godsanalysen som viste at godsmengden på vei vil øke med om lag 90% fram mot 2050, og at kun en svært liten andel av dette er overførbart til sjø og bane. NLF-direktøren var tydelig på at lastebilnæringen skal være sitt ansvar bevisst når klimakuttene skal settes ut i livet, men presiserte at den tross alt står bak kun 4 % av Norges samlede utslipp. - Måten flere i det offentlige ordskiftet presenterer utslippstallene på skaper derimot et annet inntrykk, la Mo til.

- Dette er uheldig for debatten.

Tonen mellom politikerne vitnet om at valgkampen er i gang. Foto: Knut Gravråk Tonen mellom politikerne vitnet om at valgkampen er i gang. Foto: Knut Gravråk

HVO100 fjernet som alternativ

Lav- og nullutslippsteknologi for tungtransporten ligger enda et stykke fram i tid. Det betyr at man må gjøre dagens lastebiler mer klimavennlig for å nå målene. I dag kan man lett kutte utslippene helt opp mot 90 % ved å fylle tankene med HVO100.

– Fram til nyttår fylte flere av våre medlemmer sine tanker med dette miljøvennlige alternativet og kunne vise til imponerende kutt i egne utslipp, sa NLFs administrerende direktør.

- Dessverre så vi et voldsomt prishopp på HVO fra 1. januar som følge av det økte omsetningspåbudet og omklassifiseringen av råstoffet PFAD fra å være klassifisert som et avfallsprodukt til et biprodukt. Dette fører i praksis til avgiftsbelegging av drivstoffet og en uheldig monopollignende situasjon i markedet som følge av svært få aktuelle leverandører. Dette har igjen ført til at de av våre medlemmer som har tatt grep i klimasaken nå blir presset tilbake til fossil diesel.