I perioden 2015-2017 har Arbeidstilsynet utført over 2 700 tilsyn blant norske og utenlandske sjåfører, transportører innen både godstransport og persontransport med turbuss, samt bestillere av transportoppdrag. Funnene er nå samlet i en rapport som nylig ble offentliggjort. 

­– Dette er en svært god rapport som vi kommer til å benytte systematisk for å styrke vår innsats for å profesjonalisere transportnæringen, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, og påpeker:

– Vi tilbyr alle verktøyene som trengs for å oppfylle Arbeidstilsynets krav. Men vi må øke antallet bedrifter som ser verdien i dette, og som aktivt benytter seg av systemene. For selv om de aller fleste har orden i sysakene, må vi ta denne rapportens funn på alvor.

Ved tilsyn mot utenlandske kabotasjesjåfører finner Arbeidstilsynet at de aller fleste har ulovlige lønns- og arbeidsvilkår. Foto: Stein Inge Stølen Ved tilsyn mot utenlandske kabotasjesjåfører finner Arbeidstilsynet at de aller fleste har ulovlige lønns- og arbeidsvilkår. Foto: Stein Inge Stølen

Mange bedrifter har manglende kontroll med arbeidstid

Det er blant annet gjort 330 tilsyn mot norske transportbedrifter, hvor målet har vært å se om arbeidsgiver har kontroll på om sjåførenes arbeidstid er i overensstemmelse med lovverket. Her ble det funnet avvik i hele 39 prosent av tilfellene. Alvorlighetsgraden i de forskjellige avvikene er imidlertid ikke gjengitt i rapporten. 

I 223 av tilsynene ble det kontrollert om virksomhetene har rutine for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Her ble det funnet avvik i 36 prosent av tilfellene.

Vil øke sanksjonene

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet mener funnene er alvorlige.

– Arbeidsgiver har ansvaret for å planlegge sjåførenes arbeidstid, sørge for at arbeidstiden blir registrert og kontrollere at arbeidstiden er innen de rammene som arbeidstidsbestemmelsene setter. Dersom sjåførene jobber for lenge, går det ut over deres oppmerksomhet og reaksjonsevne. Risikoen for ulykker økes betydelig når sjåføren ikke er uthvilt. Dette går ikke bare ut over sjåførene, men alle som ferdes i trafikken.

Arbeidstilsynet kommer nå til å skjerpe reaksjonsbruken overfor virksomhetene når inspektørene avdekker brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelsene, og dersom sjåførene ikke har med riktig dokumentasjon i lastebilen.

 

Transportkjøpere må skjerpe seg

Arbeidstilsynets tilsyn viser også at syv av ti kontrollerte utenlandske sjåfører har ulovlige lønnsbetingelser ved kjøring av kabotasje i Norge. Dette gjenspeiler funnene som etaten offentliggjorde tidligere i år.

– Norske virksomheter som benytter utenlandske transportører, må være seg sitt ansvar bevisst. De må i mye større grad overholde den plikten de har til å informere om hvilke lønnsbetingelser som gjelder i denne bransjen, og de må bli flinkere til å kontrollere at de utenlandske sjåførene får lovlig lønn, sier Vollheim.

NLF-systemet KMV er løsningen for mange

Gjennomgående funn i transporttilsynene er at virksomhetene ikke jobber systematisk med det lovpålagte helse- miljø og sikkerhetsarbeidet. Dette, samt øvrige forhold som Arbeidstilsynet påpeker, kan imidlertid enkelt la seg systematisere hvis bedriften benytter NLFs kvalitetsstyringssystem KMV. Dette er et fullverdig kvalitetssystem for transportbedrifter som får krav til kvalitets- eller miljøsertifisering. KMV gir virksomheten blant annet kvalitetssikring, miljøregnskap, systematikk for oppfølging av arbeidsgiveransvaret, HMS og direkte adgang til oppdaterte lover og regler.

– Vår erfaring er at de bedriftene som benytter KMV aktivt, svært sjelden opplever å få påpekt avvik når Arbeidstilsynet banker på døren, avslutter NLF-direktøren.

Les også: Når Arbeidstilsynet banker på