Lastebil.no skrev i går om en ny rapport som tegner et dystert bilde av fylkesveinettets fremtid. Rapporten «Vedlikeholdsetterslep på fylkesveinettet – hva koster det samfunnet å skyve regninga fram i tid?» er utarbeidet av analysebyrået Oslo Economics på oppdrag fra Maskinentrepenørenes Forbund (MEF), og slår fast at hvis ikke innsatsen med å redusere vedlikeholdsetterslepet styrkes umiddelbart, vil kostnadene nesten dobles før 2030.

- Vi trenger politisk handling som gjenspeiler denne virkeligheten, etterlyste NLF-direktør Geir A. Mo etter å ha blitt gjort kjent med tallene.

Kjapp levering fra Senterpartiet

Nå kan det se ut til at den politiske handlingen kommer raskere enn noen turte å håpe på. Senterpartirepresentantene Ivar Odnes, Heidi Greni, Siv Mossleth og Willfred Nordlund mener i likhet med NLF at situasjonen for fylkesvegene nå er så alvorlig at det er behov for et statlig program for å bedre vedlikeholdet. Derfor fremmet de i går et representantforslag i Stortinget. Begrunnet med blant annet MEF-rapportens funn foreslår stortingsrepresentantene at regjeringen utarbeider et program for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Videre mener de regjeringen må skissere en opptrappingsplan for fylkesveivedlikehold, med forslag til finansieringsmodeller og organisering som skal gi økt vedlikehold og etterslepsreduksjon på fylkesveinettet. Senterpartiet mener programmet kan innrettes som en tilskuddsordning der staten setter av egne midler til formålet.

Geir A. Mo håper forslaget får flertall på Stortinget. Foto: Stein Inge Stølen Geir A. Mo håper forslaget får flertall på Stortinget. Foto: Stein Inge Stølen

Håper på vedtak

Geir A. Mo berømmer forslagsstillerne, og håper nå at et flertall på Stortinget sørger for å få forslaget vedtatt.

– Selv om dette på ingen måte er en ny problemstilling var dette kjapt levert av Senterpartiet. Vi i NLF har i lang tid vært tydelige på at det helt uakseptabelt at det i dag er 50% større sannsynlighet for å bli utsatt for en trafikkulykke på en fylkesvei sammenlignet med en riks- og europavei. Dette har jeg til gode å møte en politiker som er uenig i.

NLF direktøren mener derfor det burde være bred enighet om intensjonen i forslaget, og håper nå at de øvrige partiene på Stortinget slutter seg til forslaget etter behandlingen i Transport- og kommunikasjonkomiteen slik at vi kan komme et stort steg nærmere et fylkesveinett med tilfredsstillende standard.

Les bakgrunnen: Dette vil utsettelse av vedlikeholdsetterslepet koste