– Nå skaper vi økt aktivitet og samtidig reduserer etterslepet på vedlikeholdet på veiene våre, sier direktøren i Statens vegvesen Drift og vedlikehold Bjørn Laksforsmo.

Fordelingen er klar. 100 millioner ekstra asfaltering og 500 millioner til andre viktige vedlikeholdsprosjekter. Satsingen kommer på økt vedlikehold på veinettet, og Statens vegvesen har valgt prosjekter der de kan komme raskt i gang.

– Dette er oppdrag som passer godt små og mellomstore bedrifter. Fordelingen av oppgaver speiler vårt fokus på tiltak som gir økt framkommelighet og trafikksikkerhet, sier Laksforsmo.

Til hele landet

«Krisepakke 3», som Stortinget vedtok tirsdag, ble satt av 900 millioner kroner til samferdsel. 600 av disse skulle gå til vei.

I dette ligger:

  • utbedringer av bru, rekkverk og tunneler etter tilstandsvurderinger
  • trafikksikkerhetstiltak av sideterreng, fjellsikringer, skogrydding og rekkverk
  • etterslepsoppgaver som drenering, støyskjerming, elektro, belysning og rasteplasser

Av de 500 millionene fordeles halvparten til økte bestillinger innenfor de eksisterende kontraktene, mens den andre halvparten lyses ut eller kjøpes over rammeavtaler

Slik er Vegvesenets geografiske fordeling:

  Øst Sør Vest Midt Nord
Tildeling (mill.kr.) 187 78 130 73 132

 

Kommer hele landet til gode. 

– I tillegg til fokus på geografi og sysselsetting, speiler fordelingen vårt fokus på tiltak som gir økt framkommelighet og trafikksikkerhet, sier Laksforsmo.

Vegvesenet er klare med flere prosjekter og tiltak. 

– Vi kan sette i verk mange nyttige prosjekter. Det dreier seg om å ruste opp og ta vare på veikapitalen. En del av prosjektene går på punktvise utbedringer som øker trafikksikkerheten, avslutter Bjørn Laksforsmo.

Drift og vedlikehold av riksveiene

– Vi har fulgt opp Stortingets vedtak om å bevilge 600 millioner kroner ekstra til Statens vegvesen. Nå er fordelingen av de ekstra midlene klar, med vedlikeholdsprosjekter over hele landet. På denne måten bidrar vi til å opprettholde økonomisk aktivitet i en spesiell tid, samtidig som vi forbedrer veiene våre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Hovedhensikten er å hjelpe den kriserammede bygg- og anleggssektoren over hele landet, men dette bidrar selvsagt også til å ta vare på veinettet vårt og bidra til økt trafikksikkerhet, avslutter samferdselsministeren.

Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), mener staten kunne gravd ennå dypere i lommene.

– Behovet er enormt, så vi satser på at det kommer flere «pakker». Nødvendig tiltak for rassikring på riks- og fylkesveger alene, er av nasjonal rassikringsgruppe anslått til over 50 milliarder. Det burde vi tatt oss råd til nå, sier NLF-direktøren.

En start, men ikke nok: Les mer her

Les vedlegget for å se hvor korona-millionene brukes