– I tillegg til at folk og gods skal komme seg sikkert fram til planlagt tid, skal vi være pådrivere for bedre miljø og legge til rette for bruk av ny teknologi, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold i en pressemelding. 

For første gang blir klimaavtrykket avgjørende for hvem som får jobben med å drifte en riksveg. Målet er at utslipp fra Vegvesenets virksomheter skal halveres innen 2030.

Hallingdal og Valdres først ut

– Som en stor, statlig innkjøper er det viktig å bidra til det grønne skiftet. I større grad enn tidligere vil vi også motivere entreprenørene til å se etter nye løsninger, både teknologisk og i måten vi løser oppgaver på, sier Laksforsmo.

Fortsatt vil pris veie tyngst i konkurransen om oppdrag for Statens vegvesen. Men for første gang får CO2-avtrykk vesentlig betydning for tildelingen.

Hallingdal og Valdres er første område hvor redusert klimautslipp skal telle 20 prosent ved tildeling av kontrakten for drift av riksvegene. Kontrakten omfatter E16, riksveg 7 og riksveg 52 – totalt 517 kilometer riksveg i lavlandet og på høyfjellet.

Gjenbruk av strøsand

I den nye kontrakten for Midtre Hålogaland som lyses ut snart, legges det tilrette for bonus til entreprenører som finner smarte miljøløsninger – blant annet for gjenbruk av strøsand, samt mobil smeltekontainer for snø i Harstad sentrum. Det er også krav om lavutslipp fra maskinparken. Fra før er det krav til lavutslipp på kjøretøyene som brukes i arbeid for Statens vegvesen.

­Et annet eksempel på testing av nye og grønnere løsninger er bruk av elektrisk hjullaster til brøyting av gang- og sykkelveg i by. Det er også gjort endringer i oppgjørsform og satt i gang andre tiltak med sikte på å redusere bruken av salt.

– Jeg har forventninger til at entreprenørene kan tilby oss et driftsopplegg som reduserer klimaavtrykket, blant annet gjennom maskinpark med lavere utslipp, sier Laksforsmo.

Åtte nye, klimasmarte kontrakter

I løpet av de neste ukene lyser Statens vegvesen ut totalt åtte kontrakter for drift av riksveg. Foruten Hallingdal og Valdres og Midtre Hålogaland, blir det konkurranse om vegdriften på strekningen Oslo–Gardermoen, i Haugesund, Bergen, Sunnfjord, Steinkjer og Vest-Finnmark. Alle de nye kontraktene får oppstart 1. september.

I tillegg lyses det ut nye driftskontrakter for elektriske anlegg på riksvegene. De fleste av disse legges ut i markedet i mars. Vegvesenet lyser også ut nye kontrakter innen asfaltering, bruvedlikehold, rekkverk, tunneltiltak, bergsikring og utbedring av enkeltstrekninger over hele landet.

Lengre kontraktsperioder

De nye miljøkravene er en del av Statens vegvesens nye kontraktstrategi for drift av riksveger.

I tillegg til at de geografiske områdene for kontraktene blir større, blir kontraktsperiodene lengre. Utgangspunktet er fem år, med mulighet for tre års forlengelse dersom begge parter er enige om det. Det betyr at kontraktsperiodene kan bli opptil åtte år.

– Gjensidig opsjon er et viktig grep i kontraktstrategien, og motiverer begge parter til gode og langsiktige driftsløsninger. Dette skal bidra til best mulig framkommelighet på vegene hver eneste dag. Samtidig har vi et langsiktig samarbeid for å utvikle nye løsninger for miljøvennlig vegdrift, sier Laksforsmo.

FAKTA: Ny kontraktstrategi for drift av riksvegene

 • All drift og vedlikehold av riksveger utføres av private entreprenører, på oppdrag fra Statens vegvesen. Slik har det vært siden 2003.
    
 • Fram til regionreformen trådte i kraft 1. januar 2020, var driftskontraktene felles med fylkeskommunene. Etter reformen har Statens vegvesen kun ansvar for drift av riksvegene, og felleskontraktene fases gradvis ut. De første rene riksvegkontraktene hadde oppstart 1. september 2020.
    
 • I desember 2020 vedtok Statens vegvesen ny kontraktstrategi for drift, vedlikehold og utbedring av riksvegene. Strategien ble vedtatt etter omfattende dialog med entreprenørbransjen, som blant annet ønsket større forutsigbarhet i form av lengre kontraktsperioder.
    
 • For driftskontrakter er standard kontraktsperiode fem år, med gjensidig opsjon for inntil tre nye år.
    
 • De nye driftskontraktene omfatter større geografiske områder enn da driftskontraktene var felles for riks- og fylkesveger. I løpet av noen år vil det totale antall kontrakter for drift og vedlikehold av veg reduseres fra dagens 350 til om lag 100.
    
 • Pris skal alltid vektes i tildelingen, men det åpnes også for kombinasjon med andre tildelingskriterier.
    
 • Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO2-utslipp. 
     
 • Alle kontrakter skal ha miljøkrav og insentiver til innovasjon.
    

Les også: Elektrisifiseringen går for sakte