-Det er en svært alvorlig situasjon vi står i, og fortvilelsen er stor blant mange lastebileiere som frykter at sine livsverk rakner. Det er viktig at vi nå holder hodet kaldt og tar de rette grepene som vil hjelpe oss gjennom denne krisen på en best mulig måte. Samtidig er det avgjørende at det treffes avgjørelser som setter oss i stand til å gjenoppbygge våre virksomheter når denne krisen er over, sier Velten.

 Kabotasjekjøring kan bli nødvendig i en krisesituasjon

 Flere har tatt til orde for at NLF bør kreve stans i all kabotasjekjøring umiddelbart. Forbundslederen har stor forståelse for at denne diskusjonen løftes nå, men både han og hele forbundsstyret i NLF vil mane til ro.

 -NLF har allerede tatt til orde for at det etter koronakrisen bør vurderes en midlertidig stans i kabotasjekjøring. På den måten kan vi sikre at de norske transportbedriftene får de beste forutsetninger til å bygge seg opp igjen. For meg har denne problemstillingen alltid vært viktig. Da jeg sa ja til forbundslederjobben, sa jeg at kampen mot ULOVLIG kabotasje var jobb nummer en. Det er den fortsatt. Likevel må vi ta innover oss at vi er midt oppe i en alvorlig og uoversiktlig situasjon. Om vi handler i affekt kan vi fort ende opp med å sage over greina vi sitter på.

 -Jeg hører at enkelte lastebileiere nå vil stanse all lovlig kabotasje. Dette på bakgrunn av at en del bileiere sliter med manglene retningsbalanse. Ofte må de kjøre tomt den ene vegen. NLF kan ikke, i denne uavklarte smittespredningssituasjonen vi nå er i, gå ut med et forslag om å forby all kabotasje. Utlendingene har lov til å kjøre tre turer i løpet av sju dager etter at de har vært i Norge med varer. En lite gjennomtenkt endring i regelverket kan fort vise seg å føre til større skade enn nytte. NLF har, senest i tiltakspakken som ble lagt frem på torsdag, vært helt tydelig på at det sannsynligvis vil være nødvendig å kreve reduksjon i kabotasjekjøringen etter at krisen er over, for å sikre norske transportører flere oppdrag i en gjenreisningsperiode. 

 Hasteinnføring av lover kan gi uønsket effekt

 -Et vedtak om all stans i kabotasjekjøring kan gi alvorlige konsekvenser. Hvis flere land svarer med samme mynt, vil forsyningslinja av viktige varer fra utlandet kunne stoppe opp. Dette kan bety at store deler av Norsk industri må innstille produksjon på grunn av manglende deler/råvarer. Resultatet vil bli at de norske lastebileierne mister kjøringen av ferdige produkter de har i dag. 

 Han mener også det er viktig å se dette i et beredskapsperspektiv. Enkelte land har allerede stengt grensene delvis, og prøver å holde igjen varer de trenger selv. Det ferskeste eksempelet er antibac fra en fabrikk i Polen. Der hjalp det ikke engang med en norsk deleier. 

 -Varene kom aldri hit! Hvis smitten sprer seg, slik mange frykter, kan vi få en forsterket sjåførmangel. Norske lastebileiere kan da risikere å ikke ha stor nok kapasitet til å håndtere situasjon. Livsviktig gods kan strande i den største krisesituasjonen Norge har opplevd siden andre verdenskrig! 

 Transportkjøperne må ta ansvar!

 Tore Velten mener lastebileierne må være tydelige overfor sine oppdragsgivere om at de må ta sin del av dugnaden, dersom den norske transportnæringen skal overleve krisen.

 -Vi kan si nei til oppdrag der vi ikke har returlass, eller kreve at kunden må betale for hele turen. Det bør være mulig å få gjennomslag for økte priser, spesielt der det var opplegg for lass begge veger da kontrakten ble inngått. Her dreier det seg om force majeure. Det «løser en eller begge parter fra ansvar for mislighold når en ekstraordinær hendelse eller omstendigheter utenfor partenes kontroll, som flom, krig, opprør og naturkatastrofer hindrer en eller begge parter i å gjennomføre forpliktelser foreskrevet i kontrakten». 

Vi må styrke vårt budskap: Transportkjøper må ta sitt transportkjøper-ansvar, og stille seg bak regjeringen, NHO, Virke og LOs budskap om å støtte opp om norsk næringsliv som en del av den nasjonale dugnaden i denne vanskelige tiden.

 Vlantana-saken viser at det nytter

 -Vlantana-saken – der NLF virkelig har sittet i førersetet under opprullingen – har vist at vi er på rett vei. Det har ført til at politiet vil etterforske lastebilfirmaets kunder. Det er et viktig skritt i en retning, som gjør at transportkjøper må vurdere mer enn prisen. 

 Han kommer med en sterk oppfordring til transportkjøperne om å støtte opp om norske lastebilfirmaer. - Nå er det tid for å knytte seg sterkere til norske transportører og prise godstransporten til riktig kostnadsbilde. I dagens situasjon kan vi ikke bare tenke på oss selv og vår egen bedrift. Vi må alle bidra for å kjempe oss gjennom den verste krisen i fredstid. Myndighetene har et stort ansvar for å hindre at useriøse aktører skor seg på denne krisen, og bør intensivere kontrollene i stedet for det motsatte., sier han.

 Resultatene i EU kan bli satt tilbake

 Avslutningsvis viser forbundslederen til at bedringer allerede er på vei, men at vi nå risikerer å sette dette i spill. Endringene i de europeiske kabotasjereglene skulle blitt endelig vedtatt neste måned. Trolig blir dette nå forsinket, og forbundslederen frykter at en innstramming fra norsk side vil sette den videre prosessen i fare.

 -NLF og samarbeidsorganisasjonene i Norden har gjennom flere år kjempet knallhardt for strengere kabotasjeregler, og fått mange viktige gjennomslag. Jeg er bekymret for at plutselige innstramminger fra Norsk side vil oppfattes som en provokasjon, og at den skjøre enigheten forsvinner. Da risikerer vi at alle de gode resultatene av arbeidet i EU faller i grus, og at situasjonen etter at støvet har lagt seg blir verre enn før, sier Velten før han avslutter med å legge til at det allerede kommende tirsdag skal stemmers over et forslag i stortinget om å innføre et «kabotasjeregister» i Norge. Et forslag vi i NLF har kjempet for i mange år og som nå kan bli en realitet.