NLF

Nyhetsbrev 15. juni 2017

Velkommen til NLFs interne nyhetsbrev.

Strategiarbeidet godt i gang
Landsmøtet 2016 besluttet å gjennomføre et arbeid med å utarbeide en strategi mot 2030 som skal besluttet på landsmøtet i 2018. 
Prosjektgruppen som jobber med NLFs langsiktige strategi er godt i gang. Nylig er en referansegruppe på plass. I gruppen sitter en representant fra hver av NLFs regioner. Referansegruppen består av Cecilie Graarud (R1), Arild Olsbakk (R2), Marianne Sørsdahl (R3), Ole Tom Løland (R4), Inge Råheim (R5), Arild Sand (R6) og Rune Holmen (R7).
- Vi er nå inne i fasen hvor vi kartlegger hvor NLF står i dag. Og derfor har vi sendt ut en spørreundersøkelse til alle medlemmene av NLF. Undersøkelsen, som heter ”Når NLF målene sine?”, er svært viktig for at vi skal få et riktig bilde av hvor NLF står i dag. Derfor vil jeg anmode alle medlemmene om å bruke litt tid på å svare på undersøkelsen via mail som allerede er sendt eller via en oppfølgingsmail som sendes ut fredag morgen. Hvis noen har spørsmål, kan de enten ta kontakt med sin regions representant i referansegruppen, eller meg, sier Thorleif Foss som leder strategiarbeidet i NLF. Han minner også om at undersøkelsen er en god anledning til å være med på å styre NLFs retning i årene fremover.

Vellykket telleaksjon
Rundt 500 ansatte og frivillige i NLF deltok på NLFs telleaksjon som gikk av stabelen denne uken. I alt var det mer enn 20 forskjellige tellepunkter. Aksjonen fikk betydelig medieoppmerksomhet.
- Takket være NLFs omfattende regionsapparat er vi i stand til å stasjonere mannskap langs sentrale strekninger over hele landet. På den måten vil vi kunne innhente en unik oversikt over andelen norske og utenlandske lastebiler som ferdes på vegnettetsier markedsdirektør i NLF og prosjektleder for telleaksjonen, Kjell Olafsrud. 
Årets telleaksjon tok også med seg utenlandskregistrerte varebiler.
- Vi er oppmerksomme på at stadig flere transportoppdrag som tradisjonelt utføres med større lastebiler nå kjøres med varebiler hvor en kun trenger førerkort klasse B. Det er ikke bra, verken for trafikksikkerheten eller konkurranseforholdene, siden disse ikke er underlagt kjøre- og hviletid og ofte lastes over evnesier Olafsrud.

Geir A. Mo ny styreleder i OFV
Administrerende direktør i NLF Geir A. Mo er valgt inn som styreleder i Opplysningsrådet for Vegtrafikken (OFV).
 – Geir A. Mo har en erfaring og tyngde som vil gi organisasjonen ytterligere styrke, og vi gleder oss over at han nå er valgt som styreleder, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.
- Å bidra til en fortsatt sterk satsing på samferdsels- og vegpolitikk er avgjørende for å bygge landet videre. I dette arbeidet har OFV en sentral rolle, og jeg gleder meg til å ta fatt på dette pådriverarbeidet sammen med resten av styret og OFV-administrasjonen, sier Mo. 
Han overtar etter Øystein Herland, administrerende direktør i Volvo Car Norway, som gir seg etter fire år som styreleder.

Møte om EUs forslag til ny veipakke
EUs forslag til ny veipakke ble nylig lagt frem. I tillegg til nye kabotasjeregler, er det også satt fokus på kjøre- og hviletid, postboksselskaper, strengere kontroller med større samarbeid statene i mellom og krav til at ukehvil ikke lengre kan tas i førerhuset. Etter publiseringen av forslaget har det vært mange reaksjoner. Fra NLFs side fryktes det at forslaget vil kunne føre til økt kabotasje. Allerede neste uke skal NLF i møte med Samferdselsdepartementet for å drøfte EUs forslag. Parallelt jobber også NLA, hvor NLF er medlem sammen med de respektive organisasjonene i Sverige, Danmark og Finland, med forslagene for å kartlegge konsekvensene av forslaget.

Ny Nordea-avtale
Etter at avtalen mellom NLF og Nordea ble sagt opp tidligere i år, ble en ny avtale mellom Nordea Finans og NLF undertegnet denne uken. I tiden frem mot signeringen har det vært forhandlinger mellom de to partene, og til slutt ble det lagt frem et forslag til avtale som forbundsstyret kunne slutte seg til. Selve avtalen ble undertegnet i Frølich-rommet, som er oppkalt etter Kredittkassens første sjef.

NLF Magasinet 2017
Har du tips eller sitter på saker du mener vi bør belyse nærmere i NLF Magasinet ta kontakt med redaksjonen på redaksjonen@lastebil.no.

Her er produksjonsplanen for NLF Magasinet i 2017:

 

Utgave nr:                  Materiellfrist:                        Utgivelsesdato:                    

4                                 Fredag 16. juni                      Tirsdag 27. juni                     

5                                 Fredag 18. august                 Tirsdag 29. august                

6                                 Fredag 22. september           Tirsdag 3. oktober                

7                                 Fredag 27. oktober                Tirsdag 7. november            

8                                 Fredag 1. desember              Tirsdag 12. desember