NLF

Nyhetsbrev 16. februar 2017

Velkommen til NLFs interne nyhetsbrev.

Geir A. Mo presenterte NLFs forslag til takstsystem

Sammen med NHO LT og Zero var NLF invitert til å presentere vårt forslag til takstsystem for Oslopakke 3-sekretariatet og styringsgruppa den 2. februar. Adm. dir. Geir A. Mo poengterte kompleksiteten til takstsystemet i OP3, ved at hensikten er tredelt; finansiere infrastruktur og kollektivdrift, redusere lokal forurensing og bedre fremkommeligheten. Disse hensynene – spesielt med effekt på finansieringsgrunnlaget – kan være utfordrende.

Geir A. Mo presenterte et forslag til takstsystem basert på prinsippet «forurenser betaler». Systemet må være enkelt og forutsigbart. NLFs forslag går ut på at man deler opp i tre ulike takstkategorier etter hvor mye man forurenser. I kategorien ”null-utslipp” ser man for seg elektriske lastebiler og personbiler med nullutslipp, mens Euro VI biler og ladbare personbiler vil havne i gruppen for ”lav-utslipp”. Sekkeposten blir gruppen for ”høy-utslipp” hvor resten av personbilene, samt lastebiler med Euro V-motorer eller lavere, havner. Ny teknologi, eller ulike eksisterende bio-teknologier innplasseres i takstkategoriene etter hva myndighetene ønsker å oppnå med avgiftsleggingen. NLF mener, i motsetning til Zero, at CO2-utslipp ikke skal være en del av et lokalt bompengesystem. Det må ivaretas på et nasjonalt plan. Dette gjøres allerede i dag gjennom treffsikker og høyt priset CO2-avgift på drivstoff.

Mo argumenterte også for at nyttetransporten ikke skal ha rushtidsavgift. Nyttetrafikk er nødvendighetstransport der oppdragsgiverne bestemmer tidspunktet man må kjøre. Samtidig har nyttetransporten i stor grad tilpasset seg rushtiden og forsøker å kjøre utenom rushtiden. Et tredje forhold er at andelen av tunge kjøretøy inn og ut av Oslo er forsvinnende liten på disse tidspunktene. En rushtidsavgift vil ikke fjerne lastebiler fra trafikken eller bidra til å redusere utslippene fra tunge kjøretøyer. Alt man oppnår er dyrere transport for næringslivet.

Selv om presentasjonen ble gjort ovenfor OP3-sekretariat og styringsgruppen, gjelder NLFs budskap hele landet. Allerede neste uke vil tilsvarende elementer bli presentert ovenfor Bergen kommune, som del i diskusjonen om utformingen av bomtakstsystemet i Bergen.

NVF-stipend

Via NVF (Nordisk vegforum) kan man nå søke om stipend for studier innen vei- og trafikkfag. Formålet er å støtte studenter og forskere, samtidig som man ønsker å gi unge mennesker som arbeider innen fagfeltet økt internasjonal kunnskap.

Stipendet tildeles i forbindelse med studier, vitenskapelig forskningsarbeid, yrkesrettet videreutdanning eller etterutdanning. Også studiereiser omfattes av stipendet.

Søknad om stipend må inneholde en plan for gjennomføring av studie eller forskningsarbeid, i tillegg til budsjett.

Søknadsfristen er 1. april 2017. Søknaden sendes til:

Marit Due Langaas

NVF-sekretær

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Postboks 8142 Dep

0033 OSLO

E-post: marit.langaas@vegvesen.no

Les mer om stipendordningen her.

Ny fagsjef for tekniske spørsmål er ansatt

Dag Nordvik er ansatt som fagsjef for tekniske spørsmål i NLF. Stillingen erstatter tidligere stillingen som Rune Damm hadde før han sluttet hos oss tidligere i februar.

Dag Nordvik er 53 år gammel, har utdannelse fra Gjøvik Ingeniørhøgskole og har siden 2008 vært daglig leder og salgssjef i SKAB Norge AS, en velkjent aktør i påbyggerbransjen. Tidligere har han hatt stillinger som salgssjef for Renault Trucks Norge AS, produktsjef for Volvo Lastebiler, serviceleder og salg til storkunder for samme merke m.v.

Jeg er svært godt fornøyd med å ha rekruttert en kapasitet som Dag Nordvik til NLF, sier Geir A. Mo. Norvik har en særdeles relevant bakgrunn for stillingen, og dette sammen med hans personlige egenskaper gjør at jeg er sikker på at han vil bidra svært positivt i vårt arbeid for å bedre rammebetingelsene til norske transportører.  Norvik vil også få fagansvaret for bl.a NLFs tekniske faggruppe når han tiltrer stillingen i løpet av våren.

NLFs tariff- og arbeidsgiverkonferanse 2017

NLFs tariff- og arbeidsgiverkonferanse 2017 arrangeres på Radisson Blue Airport Hotel på Gardermoen den 22–23 mars.

Hovedtemaene på konferansen blir hvordan man kan skape den gode sjåfør gjennom rekruttering og opplæring. I tillegg stiller vi spørsmålet om arbeidsgiverens og sjåførens roller og ansvar ved bruk av ny teknologi

En aktuell oppdatering om norsk økonomi, siste nytt fra arbeidet med tariff-, arbeidsgiver- og andre spørsmål i NLF står også på dagsorden. Sist men ikke minst vil vi framheve inspirasjonsforedraget «Den beste utgaven av meg» ved Solfrid Flateby, konserndirektør i BAVARIA NORDIC.

Fullt program finner man her.

NLF Magasinet 2017

Årets første utgave av NLF magasinet er rett rundt hjørnet. Har du tips eller sitter på saker du mener vi bør belyse nærmere ta kontakt med Jan Harry Svendsen, jhs@lastebil.no eller 93447754.

Her er produksjonsplanen for NLF Magasinet i 2017:

Utgave nr:                  Materiellfrist:                        Utgivelsesdato:                

2                                 Fredag 24. mars                    Tirsdag 4. april                                 

3                                 Fredag 5. mai                        Tirsdag 16. mai                    

4                                 Fredag 16. juni                      Tirsdag 27. juni                     

5                                 Fredag 18. august                 Tirsdag 29. august                

6                                 Fredag 22. september           Tirsdag 3. oktober                

7                                 Fredag 27. oktober                Tirsdag 7. november            

8                                 Fredag 1. desember              Tirsdag 12. desember          

Har du tips?

Har du tips – eller jobber med noe du vil løfte frem – send en mail til meg ( jhs@lastebil.no) eller stikk innom mitt kontor innerst i gangen.