NLF

Korona-status fra NLF 17.03.20

Yrkessjåfører som reiser til og fra arbeid er unntatt karantene

Myndighetene har nå endret  forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden. Endringene innebærer viktige presiseringer knyttet til hvordan yrkessjåfører skal forholde seg til karantenevedtaket.

Nå er det klart at sjåfører er fritatt fra karantenevedtaket ikke bare når de utfører transporten, men også når de reiser til og fra arbeidsplassen fra land utenfor Norden.

Utdrag fra brevet under:

Ǥ 2. Unntak fra karanteneplikt

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra § 1 (vedtak om karantene) når de er i arbeid eller reiser til og fra arbeid. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.

Personer som er omfattet av unntaket i første og andre ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Transport og forsyningssikkerhet er definert som kritiske samfunnsfunksjoner av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Lokale bestemmelser rundt samferdsel må ikke være til hinder for at personer som etter § 2 er unntatt fra karanteneplikt kan utføre samfunnskritiske funksjoner.»

Kan ha med NLF-skriv i bilene

Mange bedrifter opplever at sjåfører blir stanset på kommunegrenser eller får beskjed av lege om å gå i karantene uten å ha sykdomstegn eller påvist smitte av covid-19. Dette er altså feil. For å unngå slike situasjoner har NLF utarbeidet et skriv som sjåfører kan ha med seg som dokumentasjon i bilene.

NLF anbefaler at sjåførene også har med seg en kopi av arbeidskontrakt i bilen, eventuelt annen dokumentasjon på arbeidsforholdet.

Skrivet kan lastes ned her

Dispensasjon for fornyelse av YSK og annen kompetanse

Det foregår en dialog med Vegdirektoratet vedrørende generell fristutsettelse for utløpte kurs- og kompetansebevis, som YSK, ADR og lignende. NLF har fått sterke signaler om at det vil bli innført en dispensasjon som gjelder for en begrenset periode. Det kommer ytterligere informasjon så fort svar fra Vegdirektoratet foreligger.

Toaletter langs vegen skal holdes åpne

Helsedirektoratet har også gitt beskjed om at alle funksjoner som berører  varetransport og nødvendig drift av vegnett skal opprettholdes. Det gjelder også  funksjoner som toaletter langs vegene, som bør holdes åpne med forsterket og hyppigere renhold.

NLF har fått tilbakemeldinger fra Circle K om at de vil sørge for at Helsedirektoratets føringer vil bli fulgt. Det samme oppgir Shell. Det må samtidig tas forbehold om at enkelte stasjoner kan bli nattestengt som følge av sykdom og/eller karantene.

Vegdirektoratet har fra sentralt hold varslet at alle døgnhvileplasser og rasteplasser med vann skal holdes åpne med forsterket renhold.

Møter du likevel på stengte toaletter? Ta et bilde og send inn til post@lastebil.no.

Vil gjennomføre kjøretøygodkjenning likevel

Vegvesenet åpner for godkjenning av nye næringskjøretøy, samt ADR-kjøretøy, kjøretøy for dyretransport og utrykningskjøretøy.

– Vi har nå besluttet å åpne for godkjenning av nye næringskjøretøy, samt ADR-kjøretøy, kjøretøy for dyretransport og utrykningskjøretøy. Dette gjøres for å bidra til at samfunnskritiske funksjoner holdes i gang, og for å redusere de negative konsekvensene for bransjen, forteller Espen Andersson, avdelingsdirektør i Statens vegvesens avdeling for trafikant og kjøretøy.

Han opplyser videre at de kommer tilbake med nærmere info om timebestilling og andre praktiske hensyn.

Vegvesenets digitale tjenester er i orden

Selv om Statens vegvesen har stengt trafikkstasjonene, er det fortsatt mulig å få utført alle digitale tjenester på www.vegvesen.no, som salgsmeldinger og lignende.

Permitteringer

For svar på alle spørsmål knyttet til permitteringer, varslingsplikt med mer, les oppdatert informasjon på NAVs nettsider.

Desinfisering av lastebilen

Er det mistanke om smitte hos en sjåfør som har kjørt skift i en lastebil? Da bør førerhytten desinfiseres. NLF har nå sammen med Kjemico utarbeidet en guide til hvordan en går frem for å gjøre bilen smittefri og trygg for neste sjåfør.

Guiden lastes ned her (PDF).

For mer informasjon, kontakt Kjemico via post@kjemico.no eller direkte på 901 56 200. Kjemico AS holder til i Kristiansand men server daglig hele landet på både rengjøringskjemikalier, tilbehør og teknisk utstyr. 

Bistand fra NLFs samarbeidspartnere

I forbindelse med koronakrisen vil NLFs hovedsamarbeidspartnere forsøke å bistå medlemmene så godt det lar seg gjøre. Det beste er å ta kontakt med din lokale kontaktperson, men NLF har også samlet en rekke nyttige tips i et eget skriv som omhandler If, Circle K og Nordea.

Les skrivet her (PDF).

Sjømannskirken er tilgjengelig for medlemmene

NLF har i en årrekke tilbudt bistand til norske sjåfører i utlandet gjennom Sjømannskirken. Dette tilbudet er fortsatt tilgjengelig, selv om kirkene rent fysisk holder stengt.

Informasjon om hvordan du kommer i kontakt med Sjømannskirken finner du her (PDF).