NLF

Nytt fra NLF – uke 51, 2020

Forlenget ukehvil-unntak

Statens vegvesen har forlenget unntaket fra forbudet mot normal ukehvil i kjøretøyet. Unntaket fra kjøre- og hviletidsreglene gjelder i perioden 11. desember 2020 til 1. februar 2021, og er i tråd med beslutning fra EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Unntaket gjelder forutsatt at det er passende soveplasser for hver sjåfør og kjøretøyet står stille.

Les hele nyheten og se vedtaket og ESAs beslutning hos Statens vegvesen

Litt høyere aktivitetsnivå blant medlemmene

Resultatene fra koronaundersøkelsen i uke 50 tyder på en noe bedre situasjon på aktivitetsnivået, og en bedring når det gjelder spørsmål knyttet til smittesituasjon, permitteringer osv. enn undersøkelsen to uker tidligere.

– Konsekvensene og effektene av smittebølgen som samfunnet nå opplever, vises ikke så tydelig på aktivitetsnivået blant våre medlemmer, forklarer Thorleif Foss, seniorrådgiver næringspolitikk i NLF.

Det har vært en liten økning de siste ukene i andel bedrifter som opplever likviditetsproblemer, mens andelen som vurderer konkurs som en reell risiko, er stabil. Hvis vi ser på svarene på alle spørsmålene fra vi startet undersøkelsen i uke 11, viser de at smittebølge nummer 2 fortsatt ikke har truffet medlemmene ennå. Ellers er det ikke store utslag i spørsmålene knyttet til karantene og smitte eller økonomiske farer for bedriftene, sammenlignet med de foregående undersøkelsene.

464 medlemsbedrifter besvarte undersøkelsen. Det er 29 svar (6 prosent) færre enn uke 48, og lavest hittil.

Utenlandske bomsnikere må (snart) betale regningen

Det er et stort problem at utenlandske lastebiler ikke betaler for bompasseringene i Norge. Nå vil stortingsflertallet åpne for at lastebilene kan holdes igjen til de har gjort opp for seg, og det også selv om ikke sjåføren er eieren. 

Les hele nyheten hos FriFagpresse

Økt bot for mobilbruk i bil

Boten øker fra 1700 til 5000 kroner og du får nå tre prikker hvis du blir tatt med håndholdt mobiltelefon i bil. Satsene for alle forenklede forelegg øker dessuten med justeringen i konsumprisindeksen fra 2018 til 2020, siden 2018 var forrige gang satsene ble justert.

Les mer i felles pressemelding fra Samferdselsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet 

Stopper snikingen på ferjer

På ferjesambandet Halhjem–Sandvikvåg er det stadig oftere sjåfører som kjører utenom AutoPASS-registreringen og dermed unnlater å betale ferjebilletten. Torghatten Nord starter nå skanning av kjøretøyene på bildekket for å kontrollere korrekt betaling. Statens vegvesen vil også sette inn tiltak på øvrige riksvegferjesamband.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Kompenserer utgifter til innreisekarantene

Loven er godkjent for ordningen som skal dekke deler av kostnadene for bedrifter som betaler innreisekarantene for utenlandske arbeidstakere. Ordningen vil gi et sjablongmessig beløp på 800-1000 kroner per arbeidstaker foretaket har i innreisekarantene. Dette gjelder kun når arbeidsgiver selv sørger for egnet oppholdssted, og ikke ved bruk av karantenehotell. Tilskudd kan søkes for 1. november 2020 til 28. februar 2021, men søknadsløsningen er ikke på plass ennå.  

Les mer i pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

Mesta vil kutte saltbruken

Mest tar nå i bruk et nytt digitalt verktøy i sju pilotprosjekter, hvor målsettingen er å kutte saltbruken i driftskontraktene med inntil 25 prosent.

Les mer hos bygg.no

Vegvesenet ettersikrer 40 fjellskjæringer i Vestfold

– Vi må ta selvkritikk på at det har vært for lite fokus på inspeksjon av fjellskjæringer. Bommestad-raset var en oppvekker som vi har tatt lærdom av, og nå gjøres det grep, sier prosjektleder Tore Jan Hansen i Statens vegvesen til bygg.no.

Les hele saken hos bygg.no

Ny vegbelysning i Møre og Romsdal

Langs flere riksveger i Møre og Romsdal blir den gamle vegbelysningen nå byttet ut til LED, noe som gir bedre lys og er strømsparende. Statens vegvesen jobber også for å ta over driftsansvaret fra kommunene for belysningen langs riksvegene.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Smal firefelt på rv. 4 kutter prisen med en halv milliard

Statens vegvesen har utredet muligheten til å redusere vegbredden fra 23 meter ned mot 19 meter på veger med trafikk fra 6000 til 20.000 biler i døgnet. Rv. 4 Oslo-Mjøsbrua er en av strekningene regjeringen viser til som den nye vegstandarden kan være aktuell. Fristelsen er nok stor, da beregninger viser at kostnaden kan kuttes med opptil en halv milliard kroner på strekningen fra Gjøvik til Mjøsbrua.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Mange meninger om ny E6 forbi Lillehammer

Over hundre innspill har utbygger Nye Veier og totalentreprenør AF Gruppen fått inn fra innbyggerne på utbyggingen av E6 Roterud–Storhove. Innbyggerne er opptatt av trafikksikkerhet, kryssalternativer, verdifulle friluftsområder og naturmangfold. Høringsperioden starter først i 2021, men innspillene tas med i arbeidet med reguleringsplanen.

Les pressemelding fra Nye Veier

Detaljregulering for ny E39 Mandal–Lyngdal i gang

Nye Veier har startet detaljregulering av 26 kilometer ny E39 mellom Mandal og Herdal i Lyngdal. Innspill må sendes innen 20. januar 2021, og digitale informasjonsmøter avholdes 11. og 13. januar 2021. 

Les mer i pressemelding fra Nye Veier

Nye Veier med nytt E6-forslag forbi Støren

Nye Veier har jobbet frem en ny mulig trasé for E6 forbi Støren. De skal bygge ny motorveg fra Korporalsbrua til Kvål, noe som er en del av den store oppgraderingen av E6 gjennom Trøndelag fra Ulsberg i sør til Åsen i nord. Ved å legge vegen i en to-løps tunnel gjennom Mannfjellet, vest for Støren, vil de unngå de fleste av utfordringene pekt på i høringsrunden, mener de.

Les mer i pressemelding fra Nye Veier

Regelverk om elsparkesykler på høring

Statens vegvesen har laget et forslag til strengere regelverk for elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy.
– Samlet sett er det aktuelt å gjøre en rekke endringer i vegtrafikklovgivningen for å håndtere de utfordringene vi ser. Det er samtidig noe usikkert hvor mye det er behov for å stramme inn på reglene og på hvilken måte. Høringen inneholder derfor mange aktuelle tiltak, og noen alternative tiltak. Høringsinstansenes syn vil være et viktig grunnlag når jeg etter høringen skal ta stilling til hvilke forslag jeg skal gå videre med, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Les høringsdokumentene hos Statens vegvesen

Lastebilprodusentene dropper dieselmotorer i 2040

EUs skjerpede klimamål har muligens pushet de europeiske lastebilprodusentene. De har i hvert fall kommet med et felles løfte om å droppe dieselmotorer etter 2040. Det betyr at de har flyttet fristen ti år, fra 2050, skriver Yrkesbil.

Sjefene for Daimler, Scania, Volvo, MAN, DAF, Iveco og Ford skal ha skrevet under på den felles uttalelsen, der de også fremhever hydrogen, batteri-teknologi og – heldigvis, «rene» drivstoff, som svar på femtidens utfordringer.

Les hele nyheten hos Yrkesbil

Samarbeider om hydrogen-lastebiler

Daimler Truck AG, IVECO, OMV, Shell and Volvo Gruppen skal samarbeide for å tilrettelegge markedet for hydrogen-lastebiler i Europa. Samarbeidet kaller de H2Accelerate, og har forventninger om å få kunder som kjører hydrogen-lastebiler i regionale klynger og høykapasitetskorridorer i Europa med et godt utbygd nett av fyllestasjoner, i løpet av de neste ti årene. 

Ved å få opp volumet på hydrogen-lastebiler kombinert med tilrettelegging fra myndighetene, har de forventninger om at prisen blir den samme eller lavere som en diesel-lastebil koster å eie og drifte i dag. 

Les hele pressemeldingen (på engelsk) fra Daimler

Slutter seg til europeisk satsing på hydrogen

Norge slutter seg til den europeiske satsingen for innovasjons- og industrisamarbeid (IPCEI) for hydrogen. Enova får ansvar for å forvalte deltagelsen nasjonalt. 
– Hydrogen blir viktig for å nå klimamålene våre, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Les mer i pressemelding fra Klima- og miljødepartementet

Anker saken mot Bring Trucking

Den rumenske, tidligere lastebilsjåføren, Emilian Jetzi, anker dommen mot Bring Trucking til den danske landsretten (red: tilsvarende lagmannsretten i Norge), ifølge det danske Transportmagasinet.

Sjåørens advokat Christian Riewe sier dette om anken: "Vores synspunkter er de samme, men vi har sagen med fra 1. december". Med det sikter han til dom fra EU-domstolen som gir tyske og ungarske sjåfører medhold i at de skulle hatt nederlandsk lønn da de kjørte i Nederland, skriver tungt.no.

Posten har for øvrig solgt Bring Trucking, skriver de i en pressemelding i dag.

Les nyheten på tungt.no

Pensjonsopptjening fra første krone?

Finansdepartementet sender på høring en rapport om sparing fra første krone i innskuddspensjonsordninger. Arbeidsgruppen bak rapporten har i tillegg til opptjening fra første krone, også sett på om ansatte under 20 år eller i under 20 prosent stilling, skal ha rett på medlemskap i alle typer tjenestepensjonsordninger. Høringsfristen er satt til 19. mars 2021.

Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet

Personlig bilskilt også på henger'n?

Ja, det kan bli en realitet fra sommeren, om samferdselsministeren får det som han vil. Nå sendes det på høring et forslag som åpner opp for at personlige kjennemerker kan komme i både store og små størrelser og for ulike kjøretøy.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Takk for i år!

Dette er – etter planen, siste nyhetsbrev i år. Men vi følger med – som alltid, og skjer det noe spesielt, vil vi selvfølgelig informere dere om det. Vi håper dere følger med på lastebil.no og/eller vår Facebook-gruppe også, hvor det som regel er nyheter hver dag. Vi minner også det digitale medlemsmøtet kl. 18.00 onsdag 13. januar 2021.

NLFs administrerende direktør, Geir A. Mo, sender alle trofaste lesere en julehilsen, med følgende ord:

– Det har definitivt vært et spesielt år for alle. Vi i NLF har måttet lagt om en del planer, og gjennomført saker på en annerledes måte enn tenkt. Resultater og tilbakemeldinger viser at vi har lykkes bra med å være til stede for medlemmene våre også i omskiftelige tider. Vi går straks inn i en noe roligere juletid, og på vegne av hele administrasjonen vil jeg ønske alle våre medlemmer en god og fredfull jul!

PS! Vil du ha oversikten over de nasjonale smitteverntiltakene som varer til siste halvdel av januar, kan  lese mer i dagsfersk nyhet fra Helse- og omsorgsdepartementet
 

Neste nyhetsbrev kommer tirsdag 5. januar!