Arbeidsliv

Sist oppdatert 02.01.14
Arbeidsliv
 • Hva er formålet med arbeidsmiljøloven? Les her
 • Er transportbransjen blitt farligere? Les svaret fra Arbeidstilsynet
 • Les siste rapportene om fremtidige problemstillinger i arbeidslivet, fra Arbeidstilsynet her

Analyse: Arbeidsskader blant utenlandske arbeidstakere.
(Arbeidstilsynet, KOMPASS Tema nr. 2, 2012). Formålet med analysen var å få svar på følgende spørsmål:

 • Skader utenlandske arbeidstakere seg mer enn norske?
 • Hvilke næringer har flest skader?
 •  Hvilke næringer har flest skader i forhold til antall sysselsatte?
 •  Hvilke land kommer de skadde utenlandske arbeidere fra?
 • Hva kan forklare eventuelle forskjeller i skadeforekomst mellom norske og utenlandske arbeidstakere?
 • Hvordan er skadebildet blant utenlandske arbeidstakere i de største næringene?

Tabell 1: Sysselsetting, meldte skader, arbeidsskadedødsfall og forekomst for utenlandske og norske arbeidstakere. Kilde: SSB og Arbeidstilsynet

Figur 1: Meldte skader blant utenlandske arbeidstakere etter statsborgerskap (%) fra 1.1.11- 18.6.12. Kilde: Arbeidstilsynet

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU — OSHA) mulige årsaker til at utenlandske arbeidere er mer utsatt for yrkesskader og yrkessykdommer:

 • Den høye sysselsettingen av arbeidsinnvandrere i høyrisikosektor
 • Språklige og kulturelle barrierer for kommunikasjon og opplæring i HMS
 • Arbeidsinnvandrere jobber ofte mye overtid og/-eller har dårlig helse
Statistikk:

Figur 2: Lønnstakere ikke registret bosatt i Norge alder 15-74 år, etter statsborgerskap. Bransje: Transport og lagring. 2012. Kilde: SSB

Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken

Figur 3: Antall registrerte arbeidsskadedødsfall 1970- 2012. Kilde: Arbeidstilsynet

Figur 4: Arbeidsskadedødsfall etter næring på ulykkessted i 2012. Antall. Kilde: Arbeidstilsynet

Hovednæringene med flest arbeidsskadedødsfall i 2012 var bygge- og anleggsvirksomhet (9 dødsfall), jordbruk, skogbruk og fiske (8 dødsfall), offentlig administrasjon og forsvar (5 dødsfall), industri (4 dødsfall) og transport og lagring (3 dødsfall). Arbeidstilsynet.

Ulykkestype
I figuren nedenfor ser vi en oversikt over de hyppigste ulykkestypene i 2012 sammenlignet med tall fra 2011.
Figur 5: Arbeidsskadedødsfall og ulykkestype fordelt på år. Antall. Kilde: Arbeidstilsynet

Figur 6: Viser antall og insidens arbeidsskadedødsfallene fra 2009-2011 etter bransje. Kilde:  Arbeidstilsynet

Lukk
 • Sosial dumping og felles adferdserklæring (se fagtemaet, sosial dumping)
 • Hvilke vilkår må NLF-bedriftene oppfylle? (se fagtemaet, like konkurransevilkår)
 • Mange ulykker med lastebil ikke registret som arbeidsulykker
 • Underrapportering og datamangel på sykefravær hos yrkessjåfører
Lukk
 • Tariff: NLF Arbeidsgiverforening
 • Samarbeid med FAFO og TØI om Arbeidsforhold i vegsektoren. Les første delen av rapporten her.
Brev til Arbeidstilsynet den 22. januar 2010

Trafikkulykker må i større grad anses som arbeidsulykker.

Hovedmomenter fra brevet:

 • Arbeidstilsynet har en rett og plikt til å pålegge utbedringer av uakseptable forhold
 • Vi mener det er vanskelig for en arbeidsgiver å ha oppfatninger om veistandard
 • Arbeidstilsynet må ha et overordnet ansvar for å føre tilsyn med utsatte veistrekninger, og kreve utbedringer
 • Ulykker som skjer langs det offentlige veinettet, der yrkessjåfører er involvert i ulykken, i større grad må anses som en arbeidsulykke

  Les brevet  her.

Les også andre høringssvar  her.

Lukk

Arbeidstilsynet, KOMPASS Tema nr. 2. (2012). Arbeidsskader blant utenlandske arbeidstakere. Hentet fra http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=235205

Lukk