Bompenger

Sist oppdatert 27.10.14
Bompenger
Hvorfor har vi bompenger?

"Bompenger er en tilleggsfinansiering som gjør det mulig å gjennomføre vegprosjekter som det ellers ville ha tatt lenger tid å starte på og realisere." (Norvegfinans).

Bompengeprosjekter i Norge (sist oppdatert 12. januar 2015)

Les mer om bompenger og oppdaterte takster her.

Ulike betalingssystemer: (NTP , 2013)
 • EasyGo
 • EFC- direktivet (Norge er i ferd med å innføre, det er utvidelse av EasyGo). Les mer om dette her.
 • Nasjonal AutoPASS- tjeneste.
Bompengeunndragelser
 • Det ble betalt 8,3 mrd i bompenger i 2013
 • 972 000 lastebiler passerte grensen samme år (Vegvesenet)
 • Om norske og utenlandske lastebiler i snitt har samme fyllingsgrad, kan vi snilt forutsette en utenlandsandel på 70 % (SSB). Det gir ca. 680 000 inngående grensepasseringer av utenlandske lastebiler per år.
 • I snitt 500,-  i bompenger per tur (tilsvarer 3-4 passeringer samlet tur og retur)
 • Ut fra statens egne utsagn om at 2 av 3 utenlandske transportører ikke betaler bompenger: NOK 225 mill
 • Utenlandske sjåfører skylder 220 millioner kroner (Statens innkrevingssentral)
Statistikk:

Tabell 1: Bompenger-kostnader mellom Oslo og Kristiansand (E18). Kilde: AutoPASS
Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken

Tabell 2: Bompenger-kostnader mellom Oslo og Svinesund (E6). Kilde: Norvegfinans
Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken

Tabell 3: Bomstasjoner mellom Oslo og Trondheim (E6). Kilde: Norvegfinans
Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken

Tabell 4: Bomstasjoner mellom Bergen og Trondheim (E39). Kilde: Norvegfinans
Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken

Tabell 5: Ferjekostnader mellom Bergen og Trondheim på E39. Kilde Fjord1,  Norled
Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken

Tabell 6: Bomstasjoner mellom Trondheim og Narvik (E6). Kilde: Norvegfinans
Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken

Tabell 7: Ferje kostnader mellom Trondheim og Narvik (E6). Kilde:  Ruteinfo
Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken

 

 • Norske bilister betalte 12,5 milliarder i bompenger 2012, melder VG.

Statistikk fra Aftenposten: (Aftenposten, 2013)

Bomringpasseringer:

 •  I dag betaler bilistene ofte 75 prosent, av og til 90 prosent av kostnaden når det bygges nye statlige hovedveier.
 • Bilistene positive til bompenger i 2012 Oslo-området har vært positiv (49 prosent) som negativt (51 prosent). (Så sent som i 2011 var 60 prosent negativ, 40 prosent positiv.)
 • Fra 2011-2012 økte trafikken gjennom bomringen til Oslo med 0,4 prosent.

Hovedveinettet:

 •  I 2012 var 59 prosent fornøyd med hovedveinettet, 5 prosent ned fra 2009.

Kollektivtrafikken:

 • Kollektivtrafikken har økt med 25 prosent fra 2007 til 2011.
 • I 2012 var 64 prosent fornøyd med kollektivtilbudet. Det er toppscore for perioden 2003-2012.

Tilrettelegging:

 • Hele 77 prosent er fornøyd med dagens tilrettelegging for gående.
 •  60 prosent er fornøyd med tilretteleggingen for kollektivtilbud.
 •  58 prosent er misfornøyd med tilretteleggingen for sykkelveinettet.
 • 84 prosent av befolkningen vil prioritere opp kollektivtrafikanter.
 • Samlet satsing på E39 i Nasjonal transportplan 2014- 2014 er om lag 42 mrd. kr, av dette utgjør bompenger 20 mrd. kr.

Økende bruk av bompenger, (SSB, 2013).

Figur 1: Offentlig forvaltning. Bompenger og leieinntekter av grunn mv. i millioner kroner fra 2000 til 2012. Kilde: (SSB)
Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken

 • Offentlige veiinvesteringer finansiert av bompenger har økt kraftig de siste årene.
 • Fra 2011 til 2012 økte de bompengefinansierte investeringene i forvaltningen med over 30 prosent, til drøyt 9 milliarder kroner.
 • Bruk av bompengefinansiering på flere store nye veiprosjekter – blant annet E6.
 • I tillegg til økt bruk av denne finansieringsformen på allerede igangsatte prosjekter.

Riksrevisjonens undersøking av bompengeforvaltningen, rapport (2012). Hovedfunn:

 • Innkreving av bompenger har, i stor grad medvirket til at man har nådd målet om minst mulig ulempe for trafikantene.
 • Målet med at bompengers innkreving skal skje med lavest mulige kostnader, er ikke realisert.
 •  Det er et potensial for å øke bompengeinntektene i eksisterende bompengeanlegg uten å øke prisene.
 • Svakheter ved Samferdselsdepartementet sin styring og oppfølging på området.
 •  Svakheter ved Statens vegvesen sin oppfølging av bompengeselskaper.
 • Det er vesentlig mangler knyttet til konkurranseutsetting ved selskaper sine innkjøp av driftsoperatør.
Lukk
 • «Norsk lastebileier vil stoppe utenlandske bomsnikere» ( VG, 2012)
 • Ulike driftsselskaper
 • Utenlandske transportører som kjører i Norge i praksis 100 % rabatt i bomstasjoner med AutoPASS, fordi bompengene ikke lar seg innkreve i ettertid
 • NLF tar til etterretning at det skal være samme betalingsløsninger for norske og utenlandske transportører, såfremt det etableres ordninger som ikke gjør det mulig å snike seg unna 
Lukk
Brev til Vegdirektoratet, 22.april. 2013

Eurovignettdirektivet – vilkår for bompengeinnkreving mm. Høringsuttalelse fra NLF. 

Hovedpunkter fra brevet:

 • Obligatorisk elektronisk brikke for tunge kjøretøyer blir innført så raskt som mulig
 • Mange utenlandske transportører som kjører i Norge i praksis 100 % rabatt i bomstasjoner med AutoPASS
 • En miljødifferensiering en gang i fremtiden kan være fornuftig der hvor man har store lokale miljøutfordringer, men et slikt virkemiddel må være treffsikkert
 • Stikkprøver for å verifisere at takstene beregnes på rett måte
 • Samme betalingsløsninger for norske og utenlandske transportører

  Les hele brevet  her.

Brev til Statsråd Marit Arnstad, 22. februar. 2013

Tiltaksplan for økt kontroll med utenlandske transportørens virksomhet i Norge.

Hovedpunkter fra brevet:

 • Utenlandske transportører må møte samme konkurransevilkår som norsk transportnæring
 • Negativ utvikling: økonomisk kriminalitet, manglende betaling av bompenger og bøter, smugling av diesel, dieseltyverier og misbruk av farget diesel

  Les hele brevet  her.

Brev til Statens vegvesen, 1.februar. 2013

Forslag om etablering av regionale bompengeselskaper. Høringsuttalelse fra NLF.

Hovedpunkter fra brevet:

 • Drømmesituasjon: ett bompengeselskap, ett kundesenter og ett takstsystem
 • Antall bompengeselskaper
 • Kjerneoppgaver hos bomselskapene
 • Fullt adskilt regnskap
 • Felles rabattvilkår med flat rabatt
 • Økonomiske og administrative konsekvenser

  Les hele brevet  her.

Brev til Stortingestransport- og kommunikasjonskomite, 25. oktober. 2012

Statsbudsjettet 2012 – Godstransport på riksveger.

Hovedpunkter fra brevet:

 • Et nasjonalt ferjekort som kan brukes på fylkesvegferjene i aktuelle fylker
 • Krever AutoPASS på riksvegferjene
 • Utenlandske godstransportører kan på lovlig og ulovlig vis passere bomstasjoner i Norge uten AutoPASS-brikke

  Les hele brevet  her.

Brev til Stortingets Finanskomite, 18. oktober. 2012

Statsbudsjettet 2013 – prop. 1 ls skatter, avgifter og toll.

 • Utenlandske lastebiler må betale i bomstasjoner

  Les hele brevet  her.

Brev til Vegdirektoratet, 31. august. 2012

Høringsuttalelse fra NLF. Revisjon av Riksregulativ for ferjetakster 2013.

Hovedpunkter fra brevet:

 • Takstbestemmelser
 • Elektronisk billettering
 • Riksregulativet

  Les hele brevet  her.

Brev til Finansminister Sigbjørn Johnsen, 24. mars. 2011

Økte dieselpriser – møte med Finansdepartementet.

 • Sterk konkurranse fra utenlandske bedrifter med lavere kostnader (betaler ikke bompenger)

  Les hele brevet  her.

Brev til Vegdirektoratet, 28.september. 2010

Køprising – Utkast til forskrift til vegtrafikklovens § 7a. Høringsuttalelse fra NLF.

 • Bomringer rundt de store byene må avvikles eller reforhandles før køprising kan tas i bruk

  Les hele brevet  her.

Les også andre høringssvar her.

Lukk

Aftenposten. (2013, februar 27). Visste du dette om Oslo-trafikken? Hentet fra http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Visste-du-dette-om-Oslo-trafikken-7132775.html

John, H. (2013, april 09). Aftenposten. Krever maksgrense for bompenger. Hentet fra http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Krever-maksgrense-for-bompenger-7167989.html

Norvegfinans. (u.d.). Hvorfor bompenger. Hentet fra http://www.norvegfinans.com/no/hvorfor-bompenger/

NTP . (2013, april 12). Nasjonal transportplan 2014 – 2023. Hentet fra http://www.regjeringen.no/pages/38293551/PDFS/STM201220130026000DDDPDFS.pdf

SSB. (2013). Kostnadsindeks for lastebiltransport. Hentet fra https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=LastebilIndeks&KortNavnWeb=kilt&PLanguage=0&checked=true

SSB. (2013, mai 13). Oppdaterte tall for offentlig forvaltning. Hentet fra http://www.ssb.no/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar/2013-05-13#content

VG. (2012, desember 15). Norsk lastebileier vil stoppe utenlandske bomsnikere. Hentet fra http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=10071850

Lukk