Døgnhvileplasser

Sist oppdatert 20.01.14
Døgnhvileplasser
Definisjoner
 • En døgnhvileplass er et område som er tilrettelagt for hensetting av vogntog i langtransport slik at sjåførene kan innta normal døgnhvile. (Håndbok 279, Statens vegvesen, 2010).
 • En hvileplass skal være slik utformet at man har tilgang til toalett og at man uforstyrret kan hvile.
Hvorfor trenger vi døgnhvileplasser?
 • Kjøre- og hviletidsbestemmelsene pålegger sjåførene som kjører over 3,5 tonn biler å ta pauser og hvile tilstrekkelig lenge til å få en normal søvnperiode. Uthvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten. (Håndbok 279, Statens vegvesen, 2010).
 • Sjåførene er pålagt å hvile 11 timer i strekk hvert døgn, og de må ta en 45 minutter lang pause for hver 4,5 time.
 • Trucker`s guide for kjøring i Norge.
 • Tungtrafikk på  riksveger og primære fylkesveger i Norge.
Statistikk
 • I dag er det 15 døgnhvileplasser og fem av plassene har for øvrig ikke dusj. Hver døgnhvileplass rommer ikke mer enn fra 5 til 25 lastebiler. Totalt rommer de 174 lastebiler.
 • Sikkerhet på hvileplasser, les hovedfunn fra NLFs medlemsundersøkelsen  her: (NLF, IF, 2012)
  • Over 40 % av lastebileiere har opplevd tyveri
  • Bare halvparten anmelder saken
Planer framover
 • Regjeringen tar sikte på at det skal bygges 35 nye hvileplasser i tillegg til de 15 som er i drift i dag. (Meld. St. 26 (2012-2013) NTP, 2012-2023)
 • I arbeidet med handlingsprogrammet for perioden 2014 -2023 vil det bli avklart hvor mange av de  35 plassene som prioriteres i første fireårsperiode og hvor de skal lokaliseres. (Meld. St. 26 (2012-2013) NTP, 2012-2023)
 • Høsten 2013 ba Stortinget ber regjeringen gjennom et offentlig-privat samarbeid planlegge for opp mot 80 døgnhvileplasser og spesielt tilrettelegge for dette der det bygges ny vei. (Meld. St. 26 (2012–2013), 2013)
 • Her finner du oversikt over døgnhvileplasser i dag og planer for neste tiårsperiode.
Lukk
 • Få antall plasser
 • Åpne og tilgjengelige 24 timer i døgnet for alle yrkessjåfører som har behov for døgnhvile
 • Sikkerhet mot kriminalitet (ran, plyndring, hærverk)
 • Lokalisering av døgnhvileplasser vedrørende for eksempel fremkommelighet / vinterproblematikk
 • Hvilken pris som er satt for bruk av døgnhvileplasser
 • Størrelse tilpasset trafikkmengde

       

Døgnhvileplassen på Kløfta, riksvei 2, mangler de fleste kravene som er nevnt ovenfor. Foto: NLF Døgnhvileplassen på Kløfta, riksvei 2, mangler de fleste kravene som er nevnt ovenfor. Foto: NLF

Lukk
Brev til Statens vegvesen, 29.juni 2012

Forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023, høringsuttalelse fra NLF.

Hovedpunkter fra brevet:

 • Behov for flere døgnhvileplasser langs riksveier
 • Dagens økonomiske ramme er å etablere bare 11 plasser, 12 kontrollplasser og 30 rasteplasser

  Les hele brevet  her.

Brev til Stortinget, 19.oktober 2010

Statsbudsjettet 2011-Godstransport på riksveger.

Hovedpunkter fra brevet:

 • Uspesifisert beløp til oppgradering og bygging av døgnhvileplasser for tungtrafikken
 • Oppfølgingsgraden for miljø- og servicetiltak – der døgnhvileplassene er plassert – er bare 38,7 prosen

  Les hele brevet  her.

Brev til statsrådene, 2.mars 2010

For innspill til statsbudsjett 2011-Godstransport på veg.

Hovedpunkter fra brevet:

 • Oppgradering og bygging av døgnhvileplasser for tungtrafikken, men vi mener beløpet er for lite – totalt 80 millioner kr over fire år
 • Viktig at Statens vegvesen holder trykket opp i dette arbeidet både av hensyn til trafikksikkerhet og arbeidsmiljø

  Les hele brevet  her.

Brev til Stortinget, 25.oktober 2009

Om Statsbudsjettet 2012-Godstransport på riksveger.

Hovedpunkter fra brevet:

 • Statens vegvesen holder trykket opp i dette arbeidet både av hensyn til trafikksikkerhet og arbeidsmiljø
 • Vegdirektoratet har tatt en mer aktiv styring med planlegging av arbeidet med døgnhvileplasser, der planen er å etablere 70-80 godkjente døgnhvileplasser innen 2017

  Les hele brevet  her.

Brev til Vegdirektoratet, 14.september 2009

Døgnhvileplasser for tungtransport-Utkast veileder/håndbok 279 Høringsuttalelse fra NLF.

Hovedpunkter fra brevet:

 • Brukerfokus
 • Plassering og dimensjonering
 • Utforming
 • Sikkerhet
 • Informasjon og trafikksikkstyring

  Les hele brevet  her.

Les også andre høringssvar  her.

Lukk

Håndbok 279, Statens vegvesen. (2010, mai). Døgnhvileplasser for tungtransporten. Hentet fra http://www.vegvesen.no/_attachment/161235/binary/300543

Meld. St. 26 (2012–2013). (2013, juni 11). Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014–2023. Hentet fra http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2012-2013/inns-201213-450/17/

Meld. St. 26 (2012-2013) NTP. (2012-2023). Spørsmål 57 Jf. 10.4.1 Flere raste- og hvileplasser. Hentet fra http://www.regjeringen.no/upload/SD/Vedlegg/NTP/NTP_2014-2023/spoersmaal_stortinget/ntp_2014_2023_spm_57.pdf

NLF, IF. (2012, oktober 29). Hovedfunn fra medlemsundersøkelsen.

NTP. (2013, april 12). Nasjonal transportplan 2014 – 2023. Hentet fra http://www.regjeringen.no/pages/38293551/PDFS/STM201220130026000DDDPDFS.pdf

Statens vegvesen. (2010, september 02). Døgnhvileplasser for tungtransporten. Hentet fra http://www.vegvesen.no/_attachment/161235/binary/300543

Lukk