Kabotasje

Sist oppdatert 15.04.15
Kabotasje

Definisjoner 

Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme. Kabotasje er i utgangspunktet ikke tillatt, jfr. yrkestransportloven § 10 (3). (Statens vegvesen, 2012)
Transportører fra EØS har likevel adgang til å utføre midlertidig kabotasje:

 •  Kabotasjen må utføres med samme kjøretøy som ble brukt for den internasjonale transporten inn i landet
 •  Det kan utføres maksimalt 3 kabotasjeturer etter den internasjonale transporten inn i landet
 •  Lossing etter den siste kabotasjeturen skal finne sted innen 7 dager etter at den internasjonale lasten ble levert
 •  Et kjøretøy fra en medlemsstat som innehar en fellesskapstillatelse kan transportere gods midlertidig mellom to steder i en annen medlemsstat. At transportene må være midlertidig innebærer at de må ha en tilfeldig karakter, de kan ikke utføres over lengre tid og de må ikke utføres systematisk eller kontinuerlig.

Transportløyve: Den som skal drive godstransport med motorvogn over 3500 kg eller persontransport mot vederlag må ha løyve og løyvegaranti fra en bank eller finansinstitusjon.

Transportkjøper:Profesjonell transportkjøper som bestiller større, faste transportoppdrag.

Piratvirksomhet: Ulovlig bruk av kabotasje er juridisk sett det samme som å kjøre pirattaxi; transportkjøper/passasjer kan også straffes.

Tredjelandskjøring: Transport mellom to forskjellige land, og hvor lastebilen er registrert i et tredje land.

Nasjonal godstransport: Transport med både på- og avlessing i Norge.

Internasjonal godstransport: Transport mellom Norge og utlandet med og uten last.
Inkluderer tredjelandstransport (transport mellom to utland) og kabotasjetransport (transport innen et utland)

Egentransport: Transport av eget gods for egen regning

Leietransport: Ervervsmessig transport for annen oppdragsgiver mot betaling.

Kjøretøykilometer: Kjørte kilometer med og uten last.

Transportmengde: Bruttovekten av det gods som transporteres medregnet vekten av emballasje.
Vekten av kontainer eller vekselflak er ikke inkludert.

Godstransportarbeid: Det transportarbeidet som blir utført når et transportmiddel frakter en bestemt godsmengde over en viss avstand.

Tomkjøringsprosent: Andelen kjøretøykilometer uten last.

Omtale i media

 • Kabotasje-rapport til Samferdselsdepartementet, les rapporten og artikkelen.
 • Økt andel polske lastebiler, les  publiseringen. (SSB, 2013)
 • Vegvesenet er bekymret, les hele saken her.
 • Presses bort fra vegen, les hele saken her.
 • Kabotasje – den minst av flere utfordringer, les hele artikkelen.

Statistikk

Figur 1: Telleaksjon i Norge av utenlandske lastebiler i juni 2013. Kilde: NLF

Figur 2: Lovlig kabotasjekjøring i Norge mellom 2002 til 2013. Kilde: SSB

Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken

Figur 3: Godstransport med utenlandske lastebiler til, fra og i Norge. Transportert mengde, etter type kjøring. Kilde SSB

Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken

Figur 4: Tomkjøring mellom 2010 og 2013 i prosent. Kilde: SSB

Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken

Lukk
 • En markant økning av utenlandske kjøretøy på norske veier.
 • Norske transportører mister oppdrag mellom steder i Norge.
 • Prisene pressen stadig nedover – kostnadene øker.
 • Svært få tilfeller av dokumenterte lovbrudd.
 • Svekker konkurranse i bransjen.
 • Regelverket må gjøres klart – all tvil må ryddes av veien.

Døgnhvileplass Storebaug på E6 ved Rygge. Her står ofte utenlandske vogntog og venter på såkalte kabotasjeoppdrag. Foto: NLF/ Jon Terje Hellgren Hansen. Døgnhvileplass Storebaug på E6 ved Rygge. Her står ofte utenlandske vogntog og venter på såkalte kabotasjeoppdrag. Foto: NLF/ Jon Terje Hellgren Hansen.

Lukk
Brev til Statsråd Marit Arnstad, 24.mai 2013

Kabotasje i vegtransport- dansk utredning og forslag til innstramming fra den danske transportministeren.

Hovedpunkter fra brevet:

 • I Danmark er det nå gjennomført en utredning om kabotasje
 • Rapporten konkluderer med at kontrollen må intensiveres, bøtenivået må økes og differensieres og det må arbeides for påvirkning av fremtidige EU-regler
 • NLF: det er nær sammenheng mellom den utfordrende arbeidstakersituasjonen i transportmarkedet og kontroll og håndhevelse av regelverket for kabotasje

  Les hele brevet  her.

Brev til statsråd Marit Arnstad, 24.april 2013

Kabotasje i vegtransport innspill til norsk posisjon overfor EU- innstramming av regelverket for kabotasjekjøring i Finland høring i EU- parlamentet.

Les hele brevet.

Brev til statsråd Marit Arnstad, 22.februar 2013

Tiltaksplan for økt kontroll med utenlandske transportørers virksomhet i Norge.

Les hele brevet.

Brev til Stortingets Finanskomite, 18.oktober 2012

Statsbudsjettet 2013- prop.1 ls skatter, avgifter og toll.

Les hele brevet. 

Brev til Vegdirektoratet, 8. juni 2012

Uttalelser fra Norges Lastebileier- Forbunds landsmøte.

Les hele brevet.

Brev til Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, 10.mai 2012

Ta en tenkepause om kabotasje før det er for sent.

Les hele brevet. 

Brev til Vegdirektoratet, 06.februar 2012

Revisjon av direktiv 96/53 om største tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøyer og vogntog i innenlands og internasjonal transport.

Les hele brevet. 

Brev til Statens Vegvesen, 26.oktober 2011

Kontroll av kabotasjeoppdragsgivers straffeansvar.

Les hele brevet. 

Brev til Samferdselsdepartementet, 11.april 2011

Høring om endring i forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje endring av kabotasjereglene.

Les hele brevet.

Brev til Samferdselsdepartementet, 29.november 2010

Nye regler om kabotasje gjeldende i EU fra 14. mai 2010 behov for håndhevingsinstruks.

Les hele brevet.

Brev til Samferdselsdepartementet, 28.mai 2010

Nye regler om kabotasje gjeldende i EU fra 14.mai 2010 behov for håndhevingsinstruks.

Les hele brevet.

Brev til Hedmark Fylkeskommune, Samferdselsavdelingen, 03.mars 2010

Ulovlig frakt av avfall fra Glør, Lillehammer til Oslo.

Les hele brevet.

Lukk

SSB. (2012, desember 12). Mindre utenlandstransport med lastebil. Hentet fra http://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/godstransutl/aar/2012-12-12#content

SSB. (2012, desember 12). Om statistikken. Hentet fra http://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/godstransutl/aar/2012-12-12?fane=om#content

SSB. (2013, august 28). Godstransport med lastebil over grensen, 1. kvartal 2013. Hentet fra http://www.ssb.no/godstrans/

SSB. (2013, august 21). Lastebiler transporterer gods lengre. Hentet fra https://www.ssb.no/lbunasj

SSB. (2013, mai 22). Om statistikken. Hentet fra https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/lbunasj/kvartal/2013-05-22?fane=om#content

Statens vegvesen. (2012, desember 27). Kabotasje. Hentet fra http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Yrkestransport/Tillatelser/Kabotasje

Lukk