Miljø

Sist oppdatert 02.01.14
Miljø

To former for forurensning fra en lastebilmotor:

1) Lokal forurensning: den synlige delen av eksosen, altså svart/ eller blå røyk, som er nitrogenoksid (NOx), partikler og hydrogenkarboner.

2) Bidragene til klimaendringene: klimapåvirkningen består i hovedsak av CO2- utslipp. For hvert liter diesel lastebilmotoren bruker, slipper den ut ca. 2,7 kg CO2.

 • Nye avgasskrav vil gjelde for alle typer kjøretøy fra 2014 til 2016, Euro VI avgass tunge kjøretøy kan leses  her.

Rapport: Utslipp av klimagasser i Norge fra 1990-2010 – trender og drivkrefter (Klima- og forurensningsdirektoratet, TA 3022, 2013). Hovedfunn:

     

Figur 1: Vognkilometer og utslipp fra lastebiler, mellom 1990—2010.       

 • Utslippene økte med 75 prosent, mens kjørte kilometer kun økte med 25 prosent i perioden 1990—2010
 • Utslippene fra lastebiler er avhengige av flere faktorer enn antall kjørte kilometer, som vi kan se i figuren ovenfor
 • Andre faktorer som påvirker utslippet som kommer frem i analysen er følgende:
  • Aktivitetsnivået i økonomien, målt ved BNP
  • Årlig endring i realinvesteringene
  • Andel av befolkning som bor i by

Rapport: Samferdsel og miljø (33/2013, SSB). Hovedfunn:

 • Hovedmålet for miljø på dette området er formulert slik: «Transportpolitikken skal bidra til å begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og miljøområdet».
 • «Klimagassutslippene fra veitrafikk i Norge i 2012 gikk opp 0,4 prosent og lå på 10,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter. I 2012 utgjorde disse utslippene nesten 60 prosent av totale klimagassutslipp fra mobile kilder, og 19 prosent av Norges totale klimagassutslipp».
Krav til motorer—tunge kjøretøy

Tabell 1: Utslippskrav som forskjellige motorere må tilfredsstille. Kravene gjelder for lastebiler som har blitt registrert etter de oppgitte datoene. Målene er oppgitt i gram per kilowattime.

Eurostandardene

I 1993 innførte EU konkrete krav til utslipp av lokalt forurensende stoffer, gjennom den såkalte Euro 1-standarden. Senere er det innført nye standarder med stadig strengere krav. Det siste kravet som ble innført var Euro 5-standarden, i oktober 2009. Først i januar 2014 vil kravet om Euro 6-standard bli innført for nye biler, men NLFs Euromotorundersøkelse fra 2012 viser at det allerede er flere bileiere som har kjøpt biler med Euro 6-motor.

NLF foretar årlig en undersøkelse blant medlemmene om hvilke Euro-motorer som sitter i lastebilene de bruker. Undersøkelsen startet i 2006. I tabellen nedenfor er det angitt hvor mange prosent av bilparken som har de forskjellige motortypene i 2010–2014.

Tabell 2: Resultatene fra undersøkelsen fra 2010—2014. Kilde: Euromotorundersøkelsen (NLF).

Tabell: 3 Antall lastebiler etter Euromotor- klasser, 2010—2014. Kilde Euromotorundersøkelsen (NLF).

Statistikk

Tabell 4: Avgiftslegging av drivstoff, 2013. (Rapport 33/2013, SSB)

Rapport:Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler (Nr. 236, Vegdirektoratet, 2013). Hovedfunn:

 • Er armeringskorrosjon i Smestadtunnelen
 • Fare for korrosjon i Helltunnelen
 • I Ekebergtunnelen foreløpig ikke er fare for korrosjon.

Rapport: Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi (TØI rapport 1259, 2013). Hovedfunn:

Figur 2: Utslipp av NOx ogNO2 fra et tungt kjøretøy med en 9 liter Euro VI dieselmotor og sammenlikning med utslippene fra de faktisk høyere utslippene fra en typisk Euro 5 personbil med dieselmotor.

«Utslippene av NOx og NO2 fra tunge kjøretøy med Euro VI motorer kan bli så lave at tunge kjøretøy slipper ut mindre av disse avgassene enn dagens dieselpersonbiler med Euro 5 teknologi og kommer på samme nivå som Euro 6 personbiler».

 • Dette betyr at barn og allergikere eller personer med hjerteproblemer går mot bedre tider.
 • Katalysatorene med partikkelfilter i Euro 5/V (personbil/lastebil) som uønsket side-effekt slipper ut fem til ti ganger mer NO2 enn uten partikkelfilter.
 • Bybusser og lette lastebiler med Euro VI-motorer har vesentlig mindre NOx-utslipp enn personbilen med Euro 5-krav.
 • Lastebilens utslipp nærmest ubetydelige, men også der om lag halvparten av personbilens og på nivå med Euro 6-nivået til personbilen.
 • Usikkerhetsmomenter. Vil for eksempel Euro VI-motorene fra DAF, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, MAN og andre oppnå de samme gode resultatene?

Figur 3: På den vannrette aksen har vi fem største byer i Norge, mens på loddrette aksen viser NO2 – μg/m3 fra 2003 til 2010. Vannrette røde streken viser krav til konsentrasjonen av NO2 i luft. (TØI, 2013).

Vi kan se at større byene ikke klarer å tilfredsstille kravene til konsentrasjonen av NO2 i luft.

Lukk
 • Generelt økende vekst i utslipp
Lukk
Forskningsprosjektet Grønn Bydistribusjon

Arbeidet med forskningsprosjektet Grønn Bydistribusjon Oslo (GBO) ble offisielt startet 2. mai med kickoff i Oslo Handelsstands lokaler i Oslo. NLF var representert sammen med 29 andre deltagere. Byråden for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Ola Elvestuen, åpnet møtet og viste til de ambisiøse mål Oslo har satt seg når det gjelder utvikling av miljøvennlig og effektiv distribusjonsløsninger i Oslo sentrum. Forskningsprosjektet skal oppnå sine mål gjennom:

 • Utvikle løsning for bedre utnyttelse av tilgjengelig gateareal
 • Utvikle løsning for bedre utnyttelse av døgnuke
 • Demonstrere bruk av miljøriktige og energieffektive kjøretøy og ubemannede varemottak

Den 5. desember 2012 ble det oppsummert aktiviteter og resultater fra første prosjektår gjennom et møte i forskningsprosjektet Grønn Bydistribusjon. NLF har signert avtale om å delta. Arbeidet fortsetter i 2 år.

Sykkelløsning i Oslo sentrum

NLF har deltatt i en gruppe som engasjerte seg i sykkelløsning i Oslo sentrum som fungerte svært dårlig. Forhandlinger om dette pågår fortsatt.

Brev til Vegdirektoratet, 28.september. 2010

Køprising – Utkast til forskrift til vegtrafikklovens § 7a. Høringsuttalelse fra Norges Lastebileier-Forbund

Les hele brevet.

Brev til Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, 15.september 2010

Revidert handlingspakke for bedre luftkvalitet i Oslo – Høring. Kommentarer og innspill fra Norges Lastebileier-Forbund

Les hele brevet.

Lukk

Klima- og forurensningsdirektoratet, TA 3022. (2013). Utslipp av klimagasser i Norge fra 1990-2010 – trender og drivkrefter. Hentet fra http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/3022/ta3022.pdf

Nr. 236, Vegdirektoratet. (2013, juli). Kartlegging av miljøbetingelser i tunneler. Hentet fra http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Publikasjoner/Statens+vegvesens+rapporter/_attachment/498722?_ts=13fcd5364d0&fast_title=SVV+rapport+236.pdf

NTP . (2013, april 12). Nasjonal transportplan 2014 – 2023. Hentet fra http://www.regjeringen.no/pages/38293551/PDFS/STM201220130026000DDDPDFS.pdf

Rapport 33/2013, SSB. (2013, juli 23). Samferdsel og miljø 2013. Hentet fra http://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/_attachment/135474?_ts=140bef2c560

SSB. (2013). Kostnadsindeks for lastebiltransport. Hentet fra https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=LastebilIndeks&KortNavnWeb=kilt&PLanguage=0&checked=true

TØI. (2013, april 26). Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi. Hentet fra http://www.luftkvalitet.info/Libraries/Rapporter/Utslipp_av_kj%C3%B8ret%C3%B8y_med_Euro_6_VI-teknologi.sflb.ashx

TØI rapport 1259. (2013, april). Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI teknologi. Hentet fra https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2013/1259-2013/1259-2013-elektronisk.pdf

Lukk