Salting, strøing og brøyting

Sist oppdatert 02.01.14
Salting, strøing og brøyting
Hva er veisalt?

Salt som legges på veien for å smelte snø. Veisalt kan i praksis ikke brukes når det blir kaldere enn ca. 8 minusgrader. (Garshol, 2007).

Statens vegvesens håndbok og modul for opplæring
 • Standard for drift og vedlikehold (Håndbok 111), kan du lese om funksjonskrav og krav til tiltak for drift og vedlikehold av veger. (Statens vegvesen).
 • Statens vegvesen, Modul V8: Opplæring drift og vedlikehold (vinterdrift). Det er en modul for opplæring av de som utøver drift og vedlikehold på vegnettet.
Hva slags salt brukes på vegene?

«I Norge brukes natriumklorid (vanlig ”bordsalt”) som vegsalt. Vegsalt leveres som sjøsalt eller steinsalt. Sjøsalt har normalt et større vanninnhold. Saltet kan spres på vegen som tørt salt, fuktet salt, "saltslurry" (finkornet ”grøt”) eller som saltløsning». (Statens vegvesen, 2011)

Brøyting, salting og strøing etter vegkategori

Tabell 1: Viser brøyting, salting og strøing, etter ulike vegkategorier i Region øst. Kilde: Statens vegvesen

Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken

Hvor mye salt brukes?

Figur 1: Gjennomsnittstall på bruk av salt og sand, på riks- og fylkesvegnettet, (saltmengde kan variere mye på forskjellige vegstrekninger). Kilde: Statens vegvesen.

Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken

Dette er gjennomsnittstall, og saltmengden kan variere mye på forskjellige vegstrekninger.

Hva er Salt SMART?

Målet med Salt SMART er at Statens vegvesen sin innsats for å opprettholde framkommelighet og trafikksikkerhet om vinteren ikke skal gi uakseptable skader på miljøet (minst mulig bruk av vegsalt). (Vegdirektoratet, 2012)

Rapport: Sikkerhetseffekter av salting. (TØI, 2011). Hovedfunn:
 • Mange undersøkelser tyder på at salting har ulykkesreduserende effekter.
 • Sikkerhetseffekten av salting og bedre friksjon er større for materielle skadeulykker enn for alvorlige personskade ulykke, fordi forbedret friksjon gir økt fart.
 • Fortsatt uklart om:
  • Hvor mye øker risikoen på den delen av veinettet som fremdeles har snø og is etter salting?
  • Kan farts øking på grunn av salting og bedre friksjon føre til at de mest alvorlige ulykkene med drepte og hardt skadde øker?
Statistikk

(NLFs undersøkelse om saltingspraksis i Norge, 2008). Hovedfunn:

 • 63 % mener at salting fører til bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet.
 • 10 % er uenig i dette. Resten er usikker.
 • 46 % mener flere veger burde vært saltet, mens 28 % er uenig og 26 % usikker.
 • På spørsmål om det bør saltes mindre av hensyn til miljøet, svarer 43 % ja og 28 % nei. Resten er usikker.
Lukk
 • Variasjoner på salting mellom fylkene
 • Miljøskader
 • Høye vedlikeholdskostnader
 • Riktig mengde
 • Slitasjen på asfalten blir høy
Lukk
Brev til Vegdirektoratet, 13.august 2009

Oversending av resultater fra NLFs vinterdriftundersøkelser 2007—2009

Les hele brevet.

Lukk

Garshol, J. G. (2007, mars 11). www.stoppveisaltingen.org. Hentet fra http://www.stoppveisaltingen.org/subdet5.htm

Statens vegvesen. (2011, desember 8). Hva slags salt brukes på vegene? Hentet fra http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Forskning+og+utvikling/SaltSMART/Sporsmal+og+svar+om+vegsalting/Hva+slags+salt

TØI. (2011, desember). Sikkerhetseffekter av salting. Hentet fra https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2011/1171-2011/1171-2011-elektronisk.pdf

Vegdirektoratet, S. Å. (2012, november 29). Hvorfor Salt SMART? Hentet fra http://www.vegvesen.no/_attachment/405277/binary/697898

Lukk