Sosial dumping

Sist oppdatert 02.01.14
Sosial dumping

Det er viktig å stå mot sosial dumping For å sikre like sosiale vilkår, sikkerhet, trygghet og like konkurransevilkår.

Definisjon:
Sosial dumping av utenlandske arbeidstakere både når de utsettes for brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler, herunder regler om arbeidstid og krav til bostandard, eller når de tilbys lønn og andre ytelser som er uakseptabelt lave sammenliknet med hva norske arbeidstakere normalt tjener eller som ikke er i tråd med allmenngjøringsforskrifter. (Regjeringen, 2011)

Noen av NLFs viktigste mål:
1. Like konkurransevilkår
2. Bedre næringens omdømme, øke rekrutteringen
3. Konkurransedyktig næring

  •  Regjeringen Stoltenberg (2009-2013) handlingsplan 3 mot sosial dumping, les dokumentet her.
  •  «I årene 2004–2011 meldte over 335 000 borgere fra de nye EU landene flytting til nordiske land.» Les hele rapporten. (TemaNord 2013:523).

Statistikk

Tabell 1: Noen nøkkeltall over de nordiske arbeidstilsynenes virksomhet i 2009. Kilde: (TemaNord 2013:523)

*Ikke inkludert enmannsbedrifter og selvstendig næringsdrivende.

Tabell 2: Mekanismer for fastsettelse av lønn i de nordiske landene.

Kilder: Nergaard, K. (2010), Fagorganisering i Norden. Status og utviklingstrekk. Fafo-notat 2010:25, Eldring, L. & K. Alsos (2012), Lovfestet minstelønn: Norden og Europa. Fafo-rapport 2012:07.
*Tallene fra Island er fra 2011.

Lukk

NHO bruker følgende kvalitetssikring vedrørende transportkjøp:

  • Våre transportleverandører innehar tillatelser til å drive yrkestransport i/til/fra Norge
  • Sjåførene oppfyller kompetansekravene
  • Våre leverandører dokumenterer gjennom firmaattest og skatteattest at offentlige krav til kommersiell virksomhet er oppfylt og at skatter og avgifter er betalt.
  • Kjøretøy og transportutstyr tilfredsstiller reglene i kjøretøyforskriftene herunder at vinterutrustning og vinterdekkbestemmelser holder godkjent standard.
  • Kjøretøyer har høyest mulig Euroklasse, dog ikke lavere enn Euroklasse 3.
  • Leverandørene har et dokumentert miljø- og/eller klimaprogram.
  • Arbeid utført for oss tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav og arbeidstidsbestemmelsene for yrkessjåfører.
  • Lønn og godtgjørelser til sjåfører tilfredsstiller tariffavtalens bestemmelser eller andre avtalte vilkår eller, for internasjonale transportbedrifter, tilfredsstiller et lønnsnivå som er et rimelig og anerkjent nivå for den aktuelle yrkesgruppe og det aktuelle land.

Foto: Utklipp fra reportasje, TV2. Foto: Utklipp fra reportasje, TV2.

Lukk
Brev til Statsråd Marit Arnstad, Samferdselsdepartementet, 28.mai 2013

Kabotasje i vegtransport- dansk utredning og forslag til innstramming fra den danske transportministeren

Les hele brevet.

Brev til Stortingets Finanskomite, 18.oktober 2012

Statsbudsjettet 2013 – prop. 1 ls skatter, avgifter og toll

Les hele brevet.

Brev til statsråd, 2.mars 2010

Innspill til statsbudsjett 2011-godstransport på veg

Les hele brevet.

Tiltaksplan

NLFs 12-punkts tiltaksplan (Februar, 2013)

Lukk

Norden. (2013, april 16). Norge har Nordens travleste arbeidstilsyn. Hentet fra http://www.norden.org/no/publikationer/publikasjoner/2013-523

Regjeringen. (2011). Velferd og migrasjon. Hentet fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2011/nou-2011-07/6/6/2.html?id=646255

TemaNord 2013:523. (2013, januar). Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping: En nordisk pilotstudie. Hentet fra http://www.norden.org/no/publikationer/publikasjoner/2013-523

Lukk