Trafikksikkerhet

Sist oppdatert 15.04.14
Trafikksikkerhet
 • Trafikksikkerhetshåndboken 2012 (TØI)
 • Sikkerheten i Oslofjordtunnelen var ikke god nok i 2011, da det oppsto brann i et vogntog, (Statens havarikommisjon for transport). Les hele rapporten her.

Sikring av last

Andre nyttige linker:

www.tya.se

www.mariterm.se

Statistikk

Figur 1: Veitrafikkulykker med personskade, etter skadegrad fra 2001 til 2013. Kilde: SSB.

Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken 

Figur 2: Ulykkesrisiko til lastebiler fra ulike land (personskade per million kjørte kilometer). Undersøkelsen bygger på data fra perioden 2007—2012.Kilde: TØI

Om data: TØI har kun regnet ulykker med personskader i denne undersøkelse og det kombinert med tallmateriale fra EUROstat. 

Figur 3: Innblandede vogntog i veitrafikkulykker med personskade, etter ulykkestype 2011—2013. Kilde SSB.

Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken 

Tabell 1: Innblandede kjøretøy i veitrafikkulykker med personskade, etter kjøretype, mellom 2012—2013 og endring i prosent. Kilde: SSB.

Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken 

Figur 4: Innblandede kjøretøy i veitrafikkulykker med personskade, etter kjøretøytype i 2013. Kilde: SSB.

Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken 

Legg merke til at personbil ikke er inkludert i diagrammet ovenfor, som utgjør 76 % eller 7 157 av totale veitrafikkulykker.

Figur 5: Lastebil innblandet i veitrafikkulykker totalt med personskade, etter dekktype, i 2011, 2012 og 2013. Kilde: SSB.

Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken 

Figur 6: Antall drepte i trafikken, etter region i 2012 og 2013. Kilde: SSB.

Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken 

Lukk

 Figur 7: Gjennomsnittlig antall drepte og hardt skadde pr år i perioden 2007- 2010 fordelt på vegkategori og ulykkestype. (Vegdirektoratet, 2012).

 • Møteulykker er den største utfordring på riksvegnettet (54 prosent av alle drepte og hardt skadde).
 • Utforkjøringer er den største utfordringen på fylkesvegnettet (57 prosent av alle drepte og hardt skadde).
 • Fotgjengerulykker på det kommunale vegnettet (39 prosent av alle drepte og hardt skadde).
 • Utforkjøringsulykker er den største utfordringen på lavtrafikkerte veger utenfor tettbygd strøk.
 • Utbedring av kryss, sikring av krysningspunkter for gående og syklende.

Figur 8: Oversikt over kunnskap om virkning av øvrige typer kjøretøyteknologi og utstyr. (Vegdirektoratet, 2012).

Lukk
 • NLF jobber systematisk med skadeforebyggende arbeid i medlemsbedriftene gjennom Dugnad for færre skader (DFFS), som er et samarbeidsprosjekt mellom NLF og forsikringsselskapet If.
 • I 2012 ble satsingen på trafikksikkerhet forsterket gjennom en utvidet satsing på prosjektet På riktig side.
 • Akselløft: NLF reagerte på innføringen av typegodkjenningsdirektivet i 2012 hvor vi gjorde felles sak med en rekke organisasjoner. En presentasjon ble fremført i møte med statsråd Marit Arnstad hvor vi var sammen med en rekke andre organisasjoner. Vi er i dag med i en arbeidsgruppe i Vegdirektoratet som skal lage et regelverk som er i tråd med våre ønsker. Forhåpentligvis kommer dette på plass i løpet av 2014.
 • Tiltak for økt trafikksikkerhet og økt fremkommelighet på norske vinterveger til statsråd Ketil Solvik-Olsen, den 27. november. 2013.
 • NLF vil bidra til at landtransportnæringen gjør sitt for å få ned tallet på omkomne og hardt skadde i veitrafikken.
Brev til Opplysningsrådet for veitrafikken, 27.november 2012

Veibredder og tunge kjøretøy.

Les hele brevet.

Brev til Vegdirektoratet, 31.august 2012

Revisjon av Riksregulativ for ferjetakster 2013, høringsuttalelse fra Norges Lastebileier-Forbund.

Les hele brevet.

Brev til Statens vegvesen, 29.juni 2012

Forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 høringsuttalelse fra Norges Lastebileier-Forbund.

Les hele brevet.

Brev til Statens vegvesen, 20.mars 2012

Forespørsel om møte vedrørende uttalelser om trafikksikkerhet og lastebiler.

Les hele brevet.

Brev til Statens vegvesen Region øst, 16.januar 2012

Oslofjordtunnelen må åpnes for single laste biler.

Les hele brevet.

Brev til Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, 14.desember 2011

Piggdekk på tunge kjøretøy.

Les hele brevet.

Brev til Stortinget, transport- og kommunikasjonskomiteen, 25.oktober 2011

Statsbudsjettet 2012-godstransport på riksveger.

Les hele brevet.

Brev til Vegdirektoratet, 4.november 2010

Kontroll av bremser.

Les hele brevet.

Lukk

Riksrevisjonen. (2012, Januar 17). Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper. Hentet fra  http://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Documents/2011-2012/Dokumentbase_3_2_2011_2012.pdf

SSB. (2012, Oktober 4). Hentet fra https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/saveselections.asp

SSB. (2012, Oktober 4). Mer penger til vei - færre drepte i trafikken. Hentet fra http://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/sv_statres/aar/2012-10-04#content

SSB. (2013, Juni 17). Hentet fra https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/saveselections.asp

SSB. (2013, April 24). Økte kostnader for veganlegg. Hentet fra http://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/bkianl/kvartal

Statistisk sentralbyrå. (2013, Mai 28). Veitrafikkulykker med personskade, endelige årstall, 2012. Hentet fra https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/vtuaar/aar/2013-05-28

Vegdirektoratet. (2012, Mai). Null drepte og null hardt skadde - Fra visjon mot virkelighet. Hentet fra http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Publikasjoner/Statens+vegvesens+rapporter/_attachment/343021?_ts=1379830f798&fast_title=Null+drepte+og+null+hardt+skadde+-+Fra+visjon+mot+virkelighet.pdf

Lukk