Vei- og veivedlikehold

Sist oppdatert 15.04.15
Vei- og veivedlikehold
 • Standard for drift og vedlikehold (Håndbok 111), kan du lese om funksjonskrav og krav til tiltak for drift og vedlikehold av veger. (Vegdirektoratet, Trafikkavdelingen).
 • Veger i ulike regioner, Staten vegvesens Vegliste.

Tabell 1: Det offentlige veinettet i kilometer fra 2010 til 2013 og fra 1993. Kilde (Utenriksdepartementet, 2014)

Tabell 2: Jernbanenettet i kilometer fra 2010 til 2013 og fra 1993. Kilde (Utenriksdepartementet, 2014)

147 milliarder til riksvegnettet i perioden mellom 2014-2017
 • 104 mrd. kr. blir finansiert over statsbudsjettet, mens 43 mrd. kr. er bompenger
 • 105 mrd. kr. til riksvegprosjekter
 • 21 mrd. kr. til drift og vedlikehold
 • 26 mrd. kr. til øvrige riksveginvesteringer

Les mer detaljer her.

Her finner du hele Nasjonal transportplan 2014-2023.

Tabell 3: Samlende investeringer i riksveger, jernbane og farleder i korridorene i 2014-2023. Mill. 2013-kr.  Kilde: NTP 2014- 2023.

Statistikk

Kostnad for drift og vedlikehold av veger
Figur 1: Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger (1. kvartal. 2004=100), etter vegvedlikehold, tid og statistikkvariabel. Kilde: (SSB, 2015)

Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken

 • Økende kostnader siste ti år
 • Relative stor kostnadsøkning på asfalteringen og materialer fra 2009

Årlig kostnadsendering for drift og vedlikehold av veger
Figur 2: Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger. Prosentvis årlig endring. Kilde: SSB

Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken

Byggekostnad av materialer for veger
Figur 3: Byggekostnadsindeks for veganlegg (1. kvartal. 2004=100), etter veganlegg, tid og statistikkvariabel. Kilde: SSB

Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken

 • Økende kostnader
 • Byggekostnadsindeksen for betongbru har relativt høyere kostnader
 • Fjelltunnelkostnader er stigende

Årlig prosentvis endering i kostnad for betongbru, fjelltunell og veganlegg i alt

Figur 4: Kostnadsindeks for drift og vedlikhold av veger. Kilde: SSB

Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken

Figur 5: Totale utgifter til riksvegformål fra 2010 til 2013, i milliarder kroner. Kilde: SSB

Illustrasjoner/grafikk:NLF Faktabanken

Lukk
 • «Mesta må effektivisere driften ytterligere for at staten på sikt skal kunne oppnå tilfredsstillende avkastning på investerte kapital» (Riksrevisjonen, 2011-2012)
 • Veiplanlegging tar for lang tid.
 • Riksvegnettet preges av et betydelig forfall. Forfallet medfører høyere kostnader til drift, blant annet fordi spor og ujevnheter gjør det vanskeligere å holde vegene fri for snø og is.
 • Behov for å øke til vedlikeholdsnivået av tunneler.
 • Teleutsatte veger med dårlige grøfter og stikkrenner krever også økt driftsinnsats for å opprettholde framkommeligheten og trafikksikkerheten på vegene.
 • Mye penger til riksveiene de neste 10 årene – blir det gjennomført? (NTP 2014-2023)
 • Små rundkjøringer, smale miljøgater – ofte med voksende trerekker – begrenser fremkommeligheten for lastebilene.
 • «Gul midtstripe» (breddeutvidelse – bra, men ikke mange nok kilometer)
 • Godstransport i byer – tungtrafikkfelt, hvileplasser, varemottak (bra, mye fokus på tidsdifferensierte satser og køprising for å bedre fremkommeligheten)

Forbedrings potensial for bredlast? Rundkjøring på Romerike. Foto: NLF/ Terje Grytbakk. Forbedrings potensial for bredlast? Rundkjøring på Romerike. Foto: NLF/ Terje Grytbakk.

Lukk
Brev til Statens vegvesen den 29.juni 2012

Forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023, les brevet her.

Hovedpunkter fra brevet:

 • NLF støtter prioriteringen av vedlikehold og drift foran nye, store veiprosjekter.
 • NLF aksepterer derfor forslaget om innhente vedlikeholdsetterslepet over 15 år.
 • NLF mener at E136, E134 og Rv 3 må prioriteres.
 • Krever at det etableres organiserings- og finansieringsordninger som sikrer helhetlig og effektiv utbygging av riksveiene.
Brev til Direktoratet for arbeidstilsynet den 20.januar 2010

Trafikkulykker må i større grad anses som arbeidsulykker, les brevet her.

Hovedpunkter fra brevet:

 • Arbeidstilsynet har rett og plikt til å pålegge utbedringer av uakseptable forhold.
 • NLF mener det er vanskelig for en arbeidsgiver å ha oppfatninger om veistandard.
 • Arbeidstilsynet må ha et overordnet ansvar for å føre tilsyn med utsatte veistrekninger, og kreve utbedringer.
 • Ulykker som skjer langs det offentlige veinettet, der yrkessjåfører er involvert i ulykken, må i større grad må anses som en arbeidsulykke.
NLF er aktiv med i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)
 • Regionreformen bak Folkets Veikrav
 • Årsmøte 2013 om veipolitikk
 • Varamedlem Jan-Terje Mentzoni
Lukk

Riksrevisjonen, D. 3. (2011-2012, januar 17). Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper. Hentet fra http://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Documents/2011-2012/Dokumentbase_3_2_2011_2012.pdf

SBB. (2013, juni 17). Hentet fra https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/saveselections.asp

SSB. (2012, oktober 4). Hentet fra https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/saveselections.asp

SSB. (2013, oktober 17). Mer penger til vei - færre drepte i trafikken. Hentet fra http://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/sv_statres/aar

SSB. (2013, april 24). Økte kostnader for veganlegg. Hentet fra http://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/bkianl/kvartal

Utenriksdepartementet. (2014, mars). Minifakta om Norge 2014. Hentet fra  http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/176090?_ts=145db668420

Lukk