NLF

NYHETSBREV FRA NLF ROGALAND OG AGDER UKE 19

Dato 13.05.22
50 års jubilantene Ramsland og Oftedal 50 års jubilantene Ramsland og Oftedal

God dag.

NLF Rogaland og Agder har satt sammen informasjon vi mener er relevant fra regionen vår. Her finner du også informasjon fra NLF og lastebilrelatert stoff fra både inn og utland.

Informasjonen går til alle NLF-medlemmer i Rogaland og Agder, samarbeidspartnere, politikere, veieiere og andre med interesse for næringen.

 

NY OPPDATERT KOSTNADSINDEKS

Bakgrunnene for oppdateringen er at det ble oppdaget at det har oppstått en feil i bruken av vektingene av kostnadsgruppene ved beregning av indeksen for 1. kvartal 2022. Denne feilen i vektingene har medført at indekstallene for 1. kvartal 2022 ble lavere enn det som skulle vært. Feilen er nå rettet opp. 

Totalkostnadsindeksen for lastebiltransport steg med 5,1 % første kvartal 2022.

Siste 12 måneder har de totale kostnadene steget med 12,2 prosent. Du finner indeksen her:

http://prod.dfox.com/public/images/0000676395/000/091/0000911632.pdf

 

ENORME PRISFORSKJELLER PÅ BYGGING AV VEIER

«Mer vei for pengene» heter det om dagen. «Mer vei for pengene» og «godt nok» er begreper som gjør at vi får flere meter ny vei som gjør hverdagen til næringen bedre og da er det interessant å se litt på priser for veibygging.

Vi har sammenlignet priser på bygging av veier i Bypakke Nord-Jæren med Nye veier AS og Statens vegvesen.

Hva får vi da for pengene:

  • Når Nye veier AS på firefelts motorvei i lett terreng har det en pris på ca. kr. 250.000 per meter.
  • Statens vegvesen bygger RV9 i Setesdalen. Her er den dyreste strekningen de har bygget til nå en pris på kr. 29.800 per meter.
  • I Bypakke Nord-Jæren er prisen på Bussveien mellom Stasjonsveien–Gauselvågen ca. kr. 950.000 kroner. Bare kostnadsveksten fra august i fjor er nesten 72.000 kroner per meter.
  • Når Bypakken bygger Sykkelstamvei koster den ca. 94.000 per meter.

Dette er priser vi skal og må ha med oss i samtaler med politikere. Når styringsgruppen i Bypakken til stadighet snakker om at de må legge vekk prosjekter pga kostnader skjønner vi hvorfor. Gigantomani er vel et utrykk som kan passe i Bypakken.

Da er det ikke rart at det blir store diskusjoner om E39 prosjektene Hove – Ålgård og Smiene – Harestad samt Transportkorridor vest og Tverrforbindelsen. Når det da prioriteres kollektiv, sykkel og gange vil det være lite prioritet til veiprosjektene våre. Og slik kan vi ikke ha det.

Bypakke Nord-Jæren Bypakke Nord-Jæren

NYE STYRER I ROGALAND OG AGDER

På årsmøtene i helga som var ble det valgt nye styrer i regionen.

Nytt styre i Rogaland:

Styreleder ble Tore Sigmundsen og nestleder Jarl Kvam.

Styrets øvrige medlemmer består neste året av Hans Kristian Aamodt, Paul Grude, Even Toth, Sigve Leirvik og Vegard Solheim.

Varamedlemmer i perioden er Mai Britt K. Nielsen og Kristian Nese

Bilder og kontaktdata av styrets medlemmer finner du her:

https://lastebil.no/Medlemsregister/Regioner/Region-4-Agder-og-Rogaland/Rogaland

Deler av styret i Rogaland Deler av styret i Rogaland

Nytt styre i Agder:

Roar Osen ble gjenvalgt til styreleder og Kai Kristiansen som nesteleder. Styremedlemmer ble Dag Grødum, Ole Tom Løland, Lars Reidar Grimestad, Trond Veråsdal, Jon Arne Myrvang og Audun Skripeland.

Varamedlemmer Jan Hellestøl og Hilde Nyhaven.

Du finner kontaktdata og bilder av styret i linken under:

https://lastebil.no/Medlemsregister/Regioner/Region-4-Agder-og-Rogaland/Agder

Deler av styret i Agder Deler av styret i Agder

Vi oppfordrer alle til å sende saker til styremedlemmene slik at vi kan følge opp de sakene du brenner for.  

Under årsmøtene var vi også så heldige at vi fikk markert medlemmer som har funnet nytte av å være medlemmer i 25, 40 og 50 år. Siden vi ikke fikk markert dette i fjor grunnet korona er det både jubilanter for 2021 og 2022. Rune Midstøl og Kai Nilsen fikk 25 års merket. Arne Inge Pedersen, John T Torgersen og Asbjørn Mollestad & sønner fikk 40 års plakett.

I tillegg var vi heldige og fikk markert 50 år til Tor Agnar Mollestad, Ola Ramsland & Sønner samt Ole Birger Oftedal.

50 års jubilant Mollestad i midten 50 års jubilant Mollestad i midten

Vi gratulerer alle jubilantene.

For andre jubilanter som ikke hadde mulighet denne helgen vil vi forsøke å dele ut merker ved andre tilstelninger i år.

Saker som ble livlig diskutert på årsmøtene var selvfølgelig drivstoffavgifter, veibygging med fokus på E134 som går en usikker framtid i møte og hvor stor usikkerhet det knytter seg til framtiden. Da med tanke på uskikker leveranse av biler, prisøkninger på det meste av de vi transporterer og lønnsoppgjøret. Med dagens prisgalopp vil prosjekter før eller siden stoppe opp og da er vi i en «rød sirkel».

Vi vil takke alle medlemmer, ledsagere og samarbeidspartnere for en kjempefin helg i Egersund!

Fra festmiddagen under årsmøtet Fra festmiddagen under årsmøtet

E134 – TOPP PRIORITET HOS VEGVESENET

Vegvesenet la fram sin prioritering av strekninger tirsdag 10. mai. Her kom det inn tre prosjekter fra E134. Vi er mest fornøyde med at ny Røldalstunnel er prioritert i topp fire.

For første gang har Statens vegvesen laget en anbefalt rekkefølge for de store prosjektene. Prosjektene er vurdert ut fra planstatus, samfunnsøkonomisk nytte og virkninger. Tunnelsikkerhetsforskriften er en viktig faktor, sammen med nasjonale beredskapshensyn.
Det som er utrolig nå er at omtrent samme dag som Statens vegvesen gjør sine prioriteringer så Samferdselsministeren usikkerhet rundt prosjektet. Det går alvorlig talt ikke an. Om ministeren velger å se fullstendig bort fra sin fagetats råd vitner det om prosjektstyring etter «hva gir mest stemmer» metoden. Og det er vel sånn det var om lag for 15 – 20 år siden. Vi får nå inderlig håpe at norsk veibygging ikke nå blir satt i revers.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/samferdselsministeren-har-mottatt-statens-vegvesen-si-tilrading-om-gjennomforingsrekkefolga-for-store-vegprosjekt-dei-neste-ara/id2912175/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20220510

Det ligger også mange andre prosjekter inne, men de er mindre. Bakka Solheim utredes, RV 9 fortsetter arbeidet som på RV41, RV 509 Transportkorridor vest, RV 426 Gamle Eigerøyveien – Hovlandsveien, E134 Espelandssvingane og arm Husøy hamn.

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/

Tom Kalsås Tom Kalsås

Stortingsrepresentant Tom Kalsås (AP) skal jobbe for E134. Her fra årsmøtet i Egersund

Vi har alliert oss med NHO, LO, næringsforeninger, Haukelivegen AS, politikere, bedrifter med flere for å få gjennom prosjekter i vår region eller på strekninger som er viktige for vår region.

 

VEIPROSJEKT I ARENDAL MED TILRETTELEGGING FOR BATTERIFABRIKK

Statsministeren var i Arendal forrige uke og hadde med seg sjekkheftet. Ha ga 39 millioner til et veiprosjekt mellom batterifabrikken og havna. Det er fra Neskilen til havna og E18 til Neskilen. Den første delen er snart i gang.

https://www.veier24.no/artikler/gahr-store-med-39-millioner-kroner-til-nytt-veiprosjekt-i-arendal/519314

 

UNDERSØKELSE VINTERVEDLIKEHOLD

Vi oppfordrer dere alle til å svare på undersøkelsen. Uten svar har vi ikke dokumentasjon. Med mange og gode svar kan vi bruke svarene i diskusjonene vi har med Statens vegvesen eller fylkeskommunene.

TILBUD PÅ BILVASKEUTSTYR – KJEMI OG RENHOLDSMASKINER TIL LASTEBIL

Wash Team er et nytt selskap med utspring i gamle Kjemico. Her har profesjonelle ansatte all kunnskap som er nødvendig innenfor hva som kan benyttes av kjemikalier og hva man bør holde seg unna.

Kontakt Hans eller Morten. Du finner kontaktdata her:

http://prod.dfox.com/public/images/0000676395/000/091/0000911634.pdf

 

NYE MEDLEMMER

Vi ønsker OLTESVIK TRANSPORT AS og BAKKSO AS velkommen som medlemmer i Rogaland.

Vi ønsker Washteam AS velkommen som nytt medlem i Agder.

 

 Lag ei god helg etter hvert!

Med vennlig hilsen
Norges Lastebileier-Forbund
Region 4 – Agder og Rogaland

Reidar Retterholt

Epost;         rr@lastebil.no

Mobil:         + 47 907 73 207                

Fra NLF sentralt:
https://lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev-2022/Nytt-fra-NLF-uke-19

Fra media:

https://www.trailer.se/artikel/regeringen-gor-eu-anmalan-for-langre-lastbilar-i-sverige

https://anleggsmaskinen.no/2022/05/ja-det-er-krise-vedum/

https://www.veier24.no/artikler/ny-kontrakt-for-e18-e39-35-000-kubikkmeter-fjell-skal-sprenges/519221?utm_source=newsletter-v24main&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-05-04

https://www.trailer.se/artikel/planerar-for-tung-matleverans-med-ellastbil

https://www.tungt.no/article/view/847956/fair_transport_17_nye_bedrifter_sa_langt_2022

https://www.at.no/transport/samferdselsministeren-vil-stoppe-avrenning-fra-fisketransport/659378

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/9K47Aw/frp-og-mdg-i-uvanlig-allianse-krever-bompengekutt

https://www.veier24.no/artikler/snart-apner-sommerveien-mellom-sauda-og-roldal-se-bildene-fra-snofresingen-pa-fjellet/519305?utm_source=newsletter-v24main&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-05-06

https://www.yrkesbil.no/regjeringen-samferdsel/strammer-inn-for-useriose-transportorer/170040