NLFs etiske regelverk

access_time 06.03.14

1.    Formål – grunnlag

NLFs etiske regler har som formål at medlemsbedriftene skal utøve sin forretningsmessige virksomhet på en lovlydig og ansvarlig måte i tråd med sunne forretningsmessige prinsipper.

2.    Lover, forskrifter og standarder

Medlemmer av NLF forplikter seg til å drifte sin virksomhet i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Medlemmer av NLF skaffer seg ikke konkurransefortrinn ved å bryte lov eller forskrift eller ved å unndra seg skatter og avgifter.

Medlemmer av NLF skal arbeide for at ansatte ferdes hensynsfullt og aktpågivende i trafikken.

Trafikksikkerhet og miljø skal prioriteres i all planlegging av transportoppdrag.

3.    Oppdragsgivere – gaver og påskjønnelser

NLFs medlemmer tilstreber alltid å levere et produkt til avtalt pris og vilkår for øvrig og basert på at oppdragsgiverne utøver en profesjonell og akseptabel anbuds- og innkjøpspraksis.

NLFs medlemmer skal ikke gi eller motta gaver eller påskjønnelser når gaven eller påskjønnelsen er bestemt eller egnet til å forlede mottakeren til i tjeneste-, tillits- eller oppdragsforhold å gi medlemmet en ugrunnet fordel.

4.    Konkurrenter og/eller kolleger

NLFs medlemmer bør ved kjøp av transporttjenester under ellers like vilkår preferere et annet NLF-medlem.

NLFs medlemmer skal følge gjeldende konkurranseregler for å tilegne seg oppdrag.

NLFs medlemmer viser forretningsmessig lojalitet overfor konkurrenter og kolleger.

NLFs medlemmer omtaler ikke andre negativt for å oppnå fordel i egen bedrift, og bringer heller ikke rykter om andre transportører og oppdragsgivere videre.

5.    Forholdet til ansatte

NLFs medlemmer respekterer løpende ansettelsesavtaler, de ansattes organisasjonsfrihet og etterlever de til enhver tid gjeldende lover, regler og forskrifter som sikrer arbeidstakernes faglige rettigheter og et godt arbeidsmiljø. 

6.    Tillitsvalgte i NLF

Forbundets tillitsvalgte skal ikke misbruke sin posisjon til fordel for egen bedrift. Dette gjelder både i omgang med oppdragsgivere, øvrige medlemmer, tillitsvalgte og forbundets ansatte lokalt og sentralt.

7.    Håndhevelse av disse regler

Kontrollkomiteen behandler påstander om brudd på disse regler og innstiller overfor forbundsstyret forslag på eventuelle sanksjoner.

Saker om eventuelle brudd på etisk regelverk fremmes til NLFs administrasjon.