NLFs etiske regelverk

access_time 06.03.14

1.    Formål – grunnlag

Disse etiske regler har til formål å sikre at medlemsbedriftenes næringsvirksomhet utføres etter sunne etiske prinsipper og angir rammer for hva som er akseptabel forretningsdrift.

Reglene bygger på sunn forretningsdrift basert på fri konkurranse.

2.    Lover, forskrifter og standarder

NLFs medlemmer etterlever de lover som gjelder for næringsdrivende generelt og bransjen spesielt, følger den kontraktsrett som gjelder for avtaleforholdet, og skaffer seg ikke konkurransefortrinn ved ikke å etterleve de lover og forskrifter som gjelder – herunder å unndra seg skatter og avgifter.

NLFs medlemmer ferdes hensynsfullt og er aktpågivende og varsomme i trafikken.

3.    Oppdragsgivere – gaver og påskjønnelser

NLFs medlemmer tilstreber alltid å levere et produkt til avtalt pris og vilkår for øvrig og basert på at oppdragsgiverne utøver en profesjonell og akseptabel anbuds- og innkjøpspraksis.

NLFs medlemmer skal ikke gi eller motta gaver eller påskjønnelser når gaven eller påskjønnelsen er bestemt eller egnet til å forlede mottakeren til i tjeneste-, tillits- eller oppdragsforhold å gi medlemmet en ugrunnet fordel.

4.    Konkurrenter og/eller kolleger

NLFs medlemmer bør ved kjøp av transporttjenester under ellers like vilkår preferere et annet NLF-medlem.

NLFs medlemmer skal følge gjeldende konkurranseregler for å tilegne seg oppdrag.

NLFs medlemmer viser forretningsmessig lojalitet overfor konkurrenter og kolleger.

NLFs medlemmer samarbeider bare med bedrifter som opptrer i tråd med forbundets vedtekter, som er lojale overfor forbundet og dets medlemmer og som betaler skatter og avgifter og følger lover og forskrifter.

NLFs medlemmer omtaler ikke en annen kollega negativt for å oppnå egen fordel, og bringer heller ikke rykter om kolleger eller konkurrenter videre.

5.    Ansatte

NLFs medlemmer respekterer løpende ansettelsesavtaler, de ansattes organisasjonsfrihet og etterlever de til enhver tid gjeldende lover, regler og forskrifter som sikrer arbeidstakernes faglige rettigheter og et godt arbeidsmiljø.

NLFs medlemmer rekrutterer ikke nye medarbeidere ved utilbørlig å kapre dem fra andre medlemsbedrifter.

6.    Tillitsvalgte i NLF

Forbundets tillitsvalgte skal ikke misbruke sin posisjon til fordel for egen bedrift. Dette gjelder både i omgang med oppdragsgivere, øvrige medlemmer, tillitsvalgte og forbundets ansatte lokalt og sentralt.

7.    Håndhevelse av disse regler

Valg- og organisasjonskomiteen behandler brudd på disse regler og innstiller overfor forbundsstyret på eventuelle sanksjoner.