– Regjeringen har som mål at alle skal ha et anstendig og trygt arbeidsliv. Gjennomføringen av EUs mobilitetspakke er et viktig skritt på veien. Samferdselsdepartementet har derfor nå vedtatt nye regler om kjøre- og hviletid for sjåfører, bruk av fartsskriver i kjøretøyene og regler om yrkes- og markedsadgang til veitransportmarkedet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, i en pressemelding.

Det nye regelverket er en del av mobilitetspakkens såkalte sosiale del, som ble tatt inn i EØS-avtalen 18. mars.

Gode nyheter

– Vi gjør nå endringer i kjøre- og hviletidsforskriften, yrkestransportsportforskriften og forskrift om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen. Gjennomføringen av mobilitetspakken vil være en viktig del av regjeringens kommende handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren, sier Nygård.

Dette mener NLF er svært gode nyheter.

–  Vi, sammen med vårt internasjonale nettverk, har arbeidet lenge for å få på plass disse reglene. Dersom håndteringen av dem blir effektiv, og kontrolletatene får gode nok verktøy, tror vi de kan bidra sterkt til likere og bedre konkurransevilkår og til å fjerne useriøse aktører, sier Mo.  

Strengere regler for varebiler i internasjonal transport

Det innføres nye regler for de som kjører internasjonal transport med kjøretøy over 2,5 tonn.

– For transport med varebil med tillatt totalvekt over 2,5 tonn blir det innført løyveplikt. Det vil dermed bli krav om etablering i EØS-området, god vandel, tilstrekkelig økonomisk evne og faglig kompetanse. Kabotasjereglene vil også gjelde for slik transport. Det vil også innføres kjøre- og hviletidsregler og plikt til å ha fartsskriver i kjøretøyet, sier Nygård.

Krav til hjemreise for sjåfører og kabotasje

Det stilles nye krav til hvordan transportforetakene organiserer sin virksomhet. Arbeidsgivere skal legge til rette for at sjåføren skal kunne reise hjem i løpet av en fireukersperiode. Kjøretøy i internasjonal transport vil bli også nødt til å returnere til driftssenteret i hjemlandet minst hver 8. uke.

– Vi strammer inn kabotasjereglene. For godstransport kan det som tidligere utføres tre oppdrag på syv dager, men det vil bli innført en «frysperiode» på fire dager etter siste oppdrag, der utenlandske kjøretøy ikke kan utføre kabotasje i Norge, sier Nygård.

Ikrafttredelse 1. november

De viktigste reglene som trer i kraft 1. november:

  • Krav om løyve for varebiler i internasjonal transport. Transportørene må oppfylle krav til etablering, vandel, økonomi og fagkompetanse.
  • Kabotasjereglene vil gjelde for internasjonal transport med varebiler.
  • Krav om at kjøretøyet skal vende tilbake til etableringslandet hver 8. uke.
  • Krav om at transportforetaket må sikre at sjåføren får tilbringe minst én normal ukehvil hjemme i løpet av hver fireukersperiode, forbud mot ukehvil i kjøretøyet og forbud mot avlønning basert på hvor raskt sjåføren leverer varene.
  • Det innføres en «frysperiode» på 4 dager etter siste utførte kabotasjeoppdrag der utenlandske kjøretøy ikke kan utføre kabotasje i Norge.

Viktige regelverksendringer fra 2026:

  • Innføring av kjøre- og hviletidsregler ved internasjonal transport med varebiler med tillatt totalvekt mellom 2,5 og 3,5 tonn.
  • Innføring av krav om fartsskriver ved internasjonal transport med varebiler med tillatt totalvekt mellom 2,5 og 3,5 tonn.