Opprinnelig lagt fram i 2017

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, forteller at da det opprinnelige forslaget til EUs mobilitetspakke ble lagt fram i 2017, ble det lagt opp til en rekke liberaliseringer av transportmarkedet som ville rammet norsk transportnæring hardt. 

 – NLF arbeidet derfor tett opp mot Brussel, blant annet i samarbeid fagforeningene, for å sikre gjennomslag for våre prioriteringer. Etter mange dragkamper, fikk vi snudd skuta. Da EU endelig vedtok pakken sommeren 2020, var summen av pakken i stedet en rekke innstramminger på viktige områder, blant annet når det kommer til kabotasje. 

Men før de nye reglene kan gjelde i Norge, må det gjøres endringer i både vegtrafikkloven og yrkestransportloven. Regjeringens forslag til lovendringer ble i dag sendt til Stortinget, som skal behandle saken.

Innstramming av kabotasjeregelverket

Samferdselsministeren forklarer at det vil nå blant annet stilles nye krav til hvordan transportforetakene organiserer sin virksomhet. Arbeidsgivere vil måtte legge til rette for at sjåføren skal kunne reise hjem i løpet av en fireukersperiode. Kjøretøy i internasjonal transport vil bli også nødt til å returnere til driftssenteret i hjemlandet minst hver 8. uke.

– Kabotasjereglene strammes inn. For godstransportkabotasje kan det som tidligere utføres tre oppdrag på syv dager, men det vil bli innført en «frysperiode» på fire dager etter siste oppdrag der utenlandske kjøretøy ikke kan utføre kabotasje i Norge, forklarer Nygård.

Etter de nye reglene skal fartsskriveren også kunne brukes til å kontrollere regler om kabotasje og arbeidstid for sjåfører. Den skal registrere nye opplysninger, som for eksempel grensepasseringer. Dette vil være et nyttig hjelpemiddel for kontrollmyndighetene.

Kontrollressurser må på plass

Geir A. Mo gir honnør til regjeringen, og mener det er all grunn til å feire en viktig milepæl i arbeidet for like konkurransevilkår i transportnæringa. Han er likevel tydelig på at mye skal på plass for å sikre at regelverket faktisk blir overholdt. 

– Dessverre er det slik at de useriøse aktørene vil fortsette å lete etter smutthull og omgå nye regler etter beste evne. Derfor må disse lovendringene følges av ressurser til kontrollvirksomhet, slik at vi får luket ut de useriøse. Jeg forventer at Stortinget i sin behandling finner løsninger også på dette, avslutter han.