Transportkonferansen står for døren og går av stabelen 27.-28. januar. Hovedtemaet i år er spørsmål knyttet til om når transportnæringen kan bli fossilfri, og om det i det hele tatt er mulig.

Circle K har gjennom mange år vist seg å være en aktør som ligger langt fremme i innføringen av nye og mer bærekraftige drivstoffløsninger i markedet. Helt fra utfasingen av bly til innfasing av ladenettverk på stasjonene og introduksjon av karbonnøytrale drivstoff, har de vist både evne og vilje til å bidra.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er derfor fornøyd med å få Sjur Haugen, director product quality & development i Circle K, til å snakke mer rundt hovedtema under årets konferanse.

– Som en møteplass for industri og politikk er Transportkonferansen en egnet arena. Det betinger imidlertid at politikerne tar seg tid til å lytte til de aktører som med sin innsikt og kompetanse kan peke på realistiske løsninger som svarer på næringens og samfunnets behov. NLF er en særdeles viktig samfunnsaktør i Norge, og det er forhåpentligvis nok til å sikre at en slik konferanse tiltrekker seg næringspolitisk deltagelse som faktisk tar seg til å lytte til de signaler næringen sender, sier Haugen.

Meld deg på Transportkonferansen på Lastebil.no

Må definere fossilfri

For å få en god dialog rundt fossilfri transport, mener Haugen at man først og fremst må definere hva fossilfri betyr.

– Dessverre er det slik i dag at dette for mange betyr null utslipp av CO2 fra kjøretøyets eksosrør, flyets turbin eller skipets skorstein. For oss som jobber med drivstoff hver dag, er dette en utilstrekkelig definisjon, forteller Haugen.

Han forklarer videre at dersom utslippene av drivhusgasser fra fossile kilder flyttes til et annet sted i verdikjeden, så kan man ikke lengre si at det er en utslippsfri løsning. I tillegg må det tas hensyn til eventuell bruk av  store ressurser på å bygge opp en ny global infrastruktur.

– Det er derfor ikke gitt at et transportmiddel med null utslipp er den bærekraftige løsning man ønsker seg, mener Haugen.

Videre forteller han at det må settes en rekke krav som inkluderer alle aktører i verdikjeden før man kan hevde at transportnæringen er fossilfri.

Globalt ansvar

Haugen peker videre på at global oppvarming er som begrepet tilser, et globalt problem, og at det derfor ikke hjelper at man retter søkelyset mot dette i Norge alene.

– Grunnet dette, er det viktig at vi ikke forserer en utvikling mot hva vi tror er mer bærekraftige løsninger uten at vi forsikrer oss om at det faktisk er det. Det betyr at produsentene av elektrisk kraft må bygge ut mer fornybar kraft i tråd med at samfunnet elektrifiseres i større grad. I tillegg må nettselskapene ha krav på seg til å bygge tilstrekkelig overføringskapasitet helt ut til sluttbrukerleddet, og vi som leverandører av lavutslippsløsninger må sikre oss at det faktisk er fornybar energi vi kjøper inn og selger videre, sier Haugen.

Sist, men ikke minst, peker han på at overgangen til lavutslippssamfunnet vil medføre en betydelig økning i behovet for mineraler.

– Dette vil kreve ekspansjon av gruveindustrier verden aldri tidligere har sett. I tillegg til behov for kapital må vi sikre at utvinningen blir bærekraftig, og ikke minst, disse innsatsfaktorene må inn i en sirkulær økonomi, sier Haugen.

Han mener at når en fossilfri transportnæring defineres på denne måten, vil det være en realitet som er vanskelig å tidfeste eller i det hele tatt se for seg.

– Det viktige er at vi derimot oppnår karbonnøytralitet og ikke bringer utslipp fra fossile kilder inn i kretsløpet for dermed å øke konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren. Da trenger vi flere gode løsninger enn kun batteri og hydrogen samt en ny og helhetlig forståelse av begrepet fossilfri, mener Haugen. 

 Se hele programmet for Transportkonferansen her

Må finne realistiske løsninger

Selv om Circle K er fremoverlent når det kommer til nye drivstoffløsninger, er Haugen klar på at de samtidig har begrenset innflytelse på den totale verdikjeden som trengs for å frembringe det nødvendige energibehovet som mobilitet trenger.

– Vi er derfor ikke bare opptatt av å finne gode løsninger, men også realistiske løsninger som må sees i et helhetsperspektiv. En annen viktig faktor vi vil understreke , er at det ikke gjøres politiske teknologivalg som utelukker gode løsninger for å bidra til vårt felles mål. Med et ambisiøst men realistisk rammeverk som sikrer kommersiell konkurranse og fremmer gode løsninger vil vi være med å tilby det markedet etterspør, avslutter Haugen.

Meld deg på Transportkonferansen på Lastebil.no