NLF har allerede publisert listen over antall fergestrekninger som har blitt berørt. 

På Lastebil.no finner du hele listen over alle fergesamband som blir påvirket av streiken

NLF er på ballen, og arbeider for å få ut god informasjon til alle medlemmene. 

Utfordringer 

Det er åpenbart at redusert fergetilbud vil kunne påvirke varetransporten og skape køer og forsinkelser.  NLF arbeider i den forbindelse med å få til en ordning der varetransporten kan bli prioritert på de fergestrekningene som er rammet av streik. Videre går NLF i dialog med myndighetene om konsekvensene for kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Flere kunder av NLFs medlemmer er rammet av streiken, og spørsmål om hva som kan faktureres når en eller flere kunder faller bort over natten, er bare ett av flere spørsmål som NLF har fått henvendelser til. Andre spørsmål er hva som gjelder når det kommer til eventuelle permitteringer, lønnsplikt og hvem som har ansvar for forsinket vareleveranser.  

Kanskje noe av det som er aller viktigst å være klar over, er at dersom det er nødvendig med permittering, må det sendes et permitteringsvarsel. I de tilfeller der permitteringen skyldes arbeidskamp hos kunder og leverandører, så er det ingen varslingsfrist, og det løper ingen lønnsplikt i permitteringsperioden. 

Under følger en oversikt over hvordan man skal forholde seg til den pågående streiken. 

Streik eller arbeidsstans hos bedriftens kunder/leverandører 

Hovedavtalen mellom NHO og LO/YS, som også NLF og deres medlemmer er bundet av i tilfeller hvor det er inngått tariffavtale, har regler for permittering. Disse reglene gjelder også for de som ikke har tariffavtale.  

Når det er klart at det er nødvendig med permittering, må det sendes et permitteringsvarsel. 

Dette skal et permitteringsvarsel inneholde:

NAV krever at et permitteringsvarsel må inneholde: 

 • Navnet på den som blir permittert 
 • informasjon om arbeidstaker permitteres helt eller delvis 
 • informasjon om bakgrunnen for permitteringen 
 • datoen når arbeidstaker blir varslet om permitteringen 
 • datoen når permitteringen starter og hvor lenge den vil vare 
 • arbeidsgivers underskrift 
    

NAV trenger i tillegg gis informasjon om: 

 • partene på arbeidsplassen enige om permitteringen 
 • stillingsprosenten til den som permitteres 
 • tidspunkt for ansettelse for den permitterte  
 • Frister – permitteringsvarsel  

Hovedavtalen har bestemmer at det i slike tilfeller ikke gjelder noen bestemt varslingsfrist. Men etter hovedavtalen § 7-3 nr. 4 plikter likevel bedriften å gi varsel om dette så tidlig om mulig. Selv om det ikke gjelder noen varslingsfrist på 14 dager, anbefaler vi at bedriften gir beskjed til de ansatte om dette når det oppstår konflikt i annen bedrift/underleverandør og det kan bli aktuelt å permittere.  

Ingen arbeidsgiverperiode  

I tilfeller der permitteringen skyldes arbeidskamp hos kunder og leverandører, så løper det ingen lønnsplikt i permitteringsperioden. Dette vil være NAV sitt ansvar i slike saker.  

Plikt til å drøfte med tillitsvalgt 

Permittering skal drøftes med de tillitsvalgte, og det skal settes opp en protokoll fra drøftelsene. Dette følger av Hovedavtalen § 7-2 for de som har tariffavtale. Dette er også en god saksbehandlingsregel for de som ikke er bundet av tariffavtale.  

Hvis bedriften ikke har tillitsvalgt i Hovedavtalens forstand, kan det være fornuftig å drøfte med en annen representant for arbeidstakerne, f.eks. et verneombud. Uansett bør du informere de ansatte, f.eks. i et allmøte, før permitteringsvarsel sendes ut. Malen nedenfor kan danne et utgangspunkt for en slik protokoll. Merk at denne må tilpasses de lokale forhold.  

Viktig med saklig utvelgelse  

Det er også verd å merke seg at i tilfeller der ikke alle skal permitteres, så må det foretas en saklig utvelgelse av hvem som skal permitteres. Dette kan i noen tilfeller være vanskelig å vurdere, der ulike hensyn som ansiennitet, faglig kompetanse, sosiale hensyn, kan være noen av de kriterier som skal tillegges vekt. Enighet med tillitsvalgt, vil i slike tilfeller tillegges stor rettslig betydning ved en eventuell tvist.  

Dersom dere kun skal permittere noen få, anbefales det å kontakte NLF-advokatene for å avklare prosess rundt utvelgelse av hvem som skal permitteres. Dette er noe som med fordel bør forsøkes avklart med tillitsvalgt, og uansett bør dette fremgå av protokollen.   

Ingen varslingsplikt 

Ved permittering gjelder det normalt en 14 dagers varslingsfrist, men ved permittering grunnet arbeidskamp i annen bedrift gjelder det ingen konkret varslingsfrist, men bedriften må varsle så tidlig som mulig. Så snart bedriften har rimelig oversikt over i hvilken utstrekning permittering blir nødvendig, skal de berørte ansatte varsles, jf. Hovedavtalen § 7-3 nr. 4

Vær oppmerksom på at varsel i en transportbedrift ikke så lett når alle ansatte dersom det kun henges opp i bedriften. Det kan derfor være mer hensiktsmessig å varsle gjennom bedriftens intranett, eller gjennom e-post og/eller SMS til de det gjelder. 

Varsle NAV 

Dersom en eventuell permittering omfatter minst ti arbeidstakere, må arbeidsgiveren i henhold til arbeidsmarkedsloven § 8 straks også gi melding til NAV i det distrikt der virksomheten ligger. 

For juridiske spørsmål kan medlemmer ringe, eller sende e-post til NLF-advokat, Robert Aksnes, i Advokatfirmaet Vectio, telefon: 90562947 - epost: ra@vectio.no 

Som NLF-medlem kan du logg inn og laste ned forslag til permitteringsvarsel som kan brukes i forbindelse med streik, i tillegg til utkast til protokoll fra drøftelsesmøte om permittering mellom bedrift og ansatte. Dette kan lastes ned her.