Forskriften ble vedtatt med 329 stemmer for, 230 imot, og 41 som avsto fra å stemme. 

Krav om redusert utslipp 

Den nye Euro 7-forskriften vil justere dagens grenseverdier for nitrogenoksider, partikler, karbonmonoksid og ammoniakk. I tillegg innføres nye tiltak for å redusere partikkelutslipp fra dekk og bremser, samt å øke batterienes levetid. 

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har vært kritisk til innføringen av Euro 7 av flere grunner. 

– Først og fremst fordi det vil medføre stor prisøkning på lastebilene og dermed økte kostnader for lastebileierne. Videre mener vi at avanserte og kostbare systemer vil ha minimal effekt, sett opp mot de betydelige forbedringene Euro 6 allerede har oppnådd, sier fagsjef for teknikk i NLF, Dag Nordvik. 

Økte investeringskostnader 

Han påpeker videre at det arbeides med utfasing av forbrenningsmotorer (ICE-motorer). 

– Dette påfører bilprodusentene ekstrakostnader som de må dekke gjennom økte salgspriser. Den nøyaktige størrelsen på prisøkningen er ikke helt klar, men det er ingen tvil om at det vil være en betydelig dyrere investering, forklarer Nordvik. 

Prisøkningen skyldes behovet for å utruste kjøretøyene med enda mer avanserte sensorsystemer for å oppnå reduksjoner i nitrogen- og partikkelutslipp. 

– Foruten økte investeringskostnader, vil det i tillegg føre til høyere vedlikeholds- og reparasjonskostnader, samt øke risikoen for feil som kan føre til unødvendige driftsstopp. Noen må bære disse kostnadene, og det er sluttbrukeren i form av høyere transportkostnader. Kort sagt – det vil ramme deg og meg, avslutter Nordvik. 

IRU er positiv 

NLF har uttrykket bekymring for innføringen av Euro 7 med både IRU og NLA, som alle har engasjert seg dypt i saken over lengre tid. Den kollektive innsatsen har ført til betydelige endringer i EU-kommisjonens forslag før forskriften ble vedtatt. Som et resultat av disse modifikasjonene, melder IRU nå at de har en positiv holdning til forskriften. 

– Det er positivt å se at Parlamentet tar en realistisk tilnærming til Euro 7-standarden, med en balansert vurdering av miljøgevinstene og de nødvendige investeringene, slik IRU har bedt om, sier leder av IRUs Brusselkontor,  Raluca Marian, i en pressemelding. 

Hun mener dette akkurat er det EU trenger – regler som fremmer effektivitet og bærekraft. 

– Transportsektoren vil fortsette å forbedre luftkvaliteten med strengere regler, men det må være balanse mellom kravene og byrden det medfører. Vi oppfordrer beslutningstakere til å være fornuftige og støtte EU's reise mot lavere utslipp, i stedet for å sette urealistiske mål som kan skade selskaper og borgere i EU, avslutter Raluca Marian.