Det finnes en rekke lovpålagte krav som bestillere av transporttjenester må kjenne og forholde seg til. Hvis dette ikke ivaretas kan transportkjøperen bli erklært medskyldig i eventuelle lovbrudd og stå strafferettslig ansvarlig hvis det avdekkes forhold som er i strid med bestemmelsene. 

Overordnet ligger Straffelovens § 15 om medvirkning: «Et straffebud rammer også den som medvirker til overtredelsen, når ikke annet er bestemt».

Påseplikt: HMS-rutiner

Transportkjøper plikter å undersøke at innleide arbeidstakere blant annet følger lovpålagte rutiner knyttet til arbeidsmiljø, HMS og internkontroll (AML § 2-2). Har for eksempel bedriften rutiner for lasting, transport og lossing? Håndtering av gods? Lastesikring? Ivaretakelse av teknisk tilstand på kjøretøy og utstyr? Dette er grunnleggende HMS-spørsmål som transportkjøper skal stille og etter beste evne undersøke at bedriften følger opp. Manglende ivaretakelse av dette ansvaret kan bety medvirkning til brudd av Vegtrafikkloven § 3 og Forskrift om bruk av kjøretøy § 3-2. 

Medvirkningsplikt: Arbeidstid

Transportkjøper skal medvirke til at forskrift om arbeidstid for sjåfører følges (FATS § 3). Dette må anses som strengere enn en ren påseplikt - her skal det aktivt medvirkes til at transportøren følger gjeldende regler.

Medvirkningsplikt: Kjøre- og hviletidsbestemmelsene

Transportkjøper skal sikre at alle avtaler er i samsvar med kjøre- og hviletidsbestemmelsene (RF 561/2006, art. 10 nr. 4). Som ved forrige punkt krever dette aktiv medvirkning. Her bør det planlegges i samarbeid med transportør og i etterkant evalueres om oppdraget ble utført i samsvar med kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Informasjons- og påseplikt: Lønns- og arbeidsvilkår ved kabotasje

Transportkjøper har både informasjons- og påseplikt knyttet til lønns- og arbeidsbetingelser hos utenlandske sjåfører. Disse skal være i tråd med allmenngjøringsloven ved utførelse av innenlands transport, såkalt kabotasje. Brudd på disse bestemmelsene kan anses som medvirkning til sosial dumping.

Medvirkningsplikt: Korrekt lasting av gods

Transportkjøper kan, i tillegg til eier av kjøretøyet, bli straffet for overtredelse av bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner (prop. 145 LS 2016-2017, fremmet og vedtatt i juni 2017). Manglende ivaretakelse av dette ansvaret kan også, hvis det oppstår ulykker som følge av feillasting, bety medvirkning til brudd av Vegtrafikkloven § 3.

VIKTIG:

Transportkjøper kan ikke lovlig avtale seg bort fra straffeansvaret!

I tillegg til lovverket må alle transportkjøpere vurdere følgende etiske og moralske aspekter:

Kjøp av transporttjenester fra useriøse aktører bidrar til økt sosial dumping og undergraver norske arbeidsplasser. I tillegg er lastebiler fra lavkostland oftere innblandet i ulykker enn norske lastebiler. Denne risikoen øker for hver krone som spares i transportleddet.