Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) står bak temarapporten. Med basis i fire alvorlige ulykker med vogntog involvert, har SHT sett på rammevilkårene for bestilling av godstransport på veg.

– Dette er ulykker som aldri skulle skjedd. Det er prisverdig at Havarikommisjonen setter søkelyset på ansvaret til dem som er årsaken til at disse vogntogene var på veien når ulykkene inntraff, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

– Disse ulykkene danner bakteppet, og illustrerer dessverre mangelen på en helhetlig sikkerhetskultur i deler av næringslivet, konstaterer Mo.

Transportbestillere under lupen

SHT har gjennom undersøkelser av transportoppdragene som de respektive vogntogene hadde på ulykkestidspunktet, kartlagt de ulike aktørene som var involverte i transportoppdragene.

Formålet med temaundersøkelsen har vært å kartlegge og vurdere transportbestillernes holdninger til trafikksikkerhet i tilknytning til leverandørvalg, kontraktsutarbeidelse, transportbestilling og leverandøroppfølging.

Gjennom dette har SHT undersøkt rammevilkårene de involverte transportbestillerne selv har vært med på å utforme og dermed også påvirket gjennom transportbestillingsprosessen.

Videre har SHT undersøkt overordnede rammevilkår for bestilling av godstransport på veg, herunder næringsstruktur, politiske, samfunnsmessige og faglige føringer, gjeldende lov- og regelverk, tilsyn og håndheving, samt sikkerhetskrav til godstransport innenfor ulike transportsektorer i Norge.

Sikkerhetsnivået må økes

SHT konkluderer tydelig i sin rapport om hvor forbedringspotensialet for sikkerhetsansvar ligger. Alle fire ulykkene skjedde til tross for at sikkerhetstiltak var fulgt.

SHT ser med bekymring på at sikkerhetskrav knyttet til godstransport fremstår betydelig lavere i tilknytning til veitransport enn det som er tilfellet for de øvrige transportformene, og at bestilleransvaret ikke er tilstrekkelig forankret i regelverket.

Funn i undersøkelsen viser et stort potensiale for forbedring knyttet til å ivareta trafikksikkerheten, både ved transportbestilling og gjennom overordnede rammevilkår.

På bakgrunn av funn i temaundersøkelsen mener SHT at sikkerhetsnivået i veitransportnæringen bør kunne økes ytterligere gjennom trafikksikkerhetstiltak knyttet til regelverk, tilsyn og sikkerhetskrav, samt  relevante bransjetiltak.

Trafikksikkerhet bør sees som et kvalitets- og konkurransefortrinn, i tillegg til et samfunnsansvar, skriver SHT i rapporten. 

Uheldig utvikling: NLF-direktør Geir A. Mo er bekymret for det som har blitt en ukultur i transportbransjen. Foto: Stein Inge Stølen Uheldig utvikling: NLF-direktør Geir A. Mo er bekymret for det som har blitt en ukultur i transportbransjen. Foto: Stein Inge Stølen

Rutinesvikt

NLF mener et ensidig fokus på lavest mulig pris fører til rutinesvikt og ansvarsfraskrivelse.

– Det finnes dessverre mange eksempler på at pris og gode intensjoner får dominere en næring der sjekklister og sikkerhetsoppfølging i langt større grad burde vært prioritert, sier Mo kritisk.

Videre utrykker Mo bekymring for det som har blitt en ukultur i transportbransjen. I stedet for langsiktige forhold til en transportør, brukes mellommenn og eksterne frakt- og logistikkselskaper. Til slutt dannes en lang oppdragskjede med en mer eller mindre ukjent underleverandører uten kvalitetssikring.  

Mo understreker at disse forholdene er bakgrunnen for at NLF har utviklet kvalitetsprogrammet Fair Transport. Programmet skal bidra til at de sertifiserte transportørene må dokumentere kvaliteten de leverer, og vise kundene hvilke krav de er forpliktet til å følge. Dette sikrer at bedriftene leverer trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport. 

– Velger du som transportkjøper en Fair Transport-bedrift som din transportør, skal du kunne stole på at du får du en trygg og ansvarlig samarbeidspartner, sier Mo.

Havarikommisjonen fremmer på grunnlag av temaundersøkelsen en sikkerhetstilråding til bransjen. NHO Logistikk og Transport har fått ansvaret for å iverksette og koordinere et påvirkningsarbeid for økt trafikksikkerhet i tilknytning til godstransport på veg i Norge.

Kan lære av luftfarten

– Undersøkelsen viser at transportbestillere har en god mulighet til å bidra til økt sikkerhet innenfor godstransporten, sier Rolf Mellum, avdelingsdirektøren i SHT 

Mellum kommenterer videre at bransjen rommer mange ulike aktører, og en ulykke kan ramme alle. Men både denne, og tidligere undersøkelser, viser at ulykker og uønskede hendelser kan reduseres ved at de som tilrettelegger for transportoppdrag har høyt fokus på sikkerhet.

– Vi har mye å lære av luftfarten, som drives av en «just culture». En kultur som krever et omforent sikkerhetsfokus hos alle aktører som er involvert i transport med fly, men hvor piloten fortsatt har en avgjørende rolle, avslutter avdelingsdirektøren.

NLF med tydelig beskjed

– Det er svært interessant at SHT på denne måten «henger bjella på katten» og ber organisasjonen til de store speditørene og samlastene igangsette et kulturendrende arbeid i sine bedrifter, forteller Mo.

Mo understreker at vurderingen til SHT er riktig, men må ikke oppfattes slik at utfordringene alene ligger i disse bedriftenes rolle som transportkjøpere. 

– Med denne tilrådingen sier SHT at de mange gode intensjonene som ligger i «code of conduct», altså uforpliktende selverklæringer som speditørene bruker, ikke er gode nok. Det tror jeg er en riktig vurdering; vi må gå fra gode intensjoner til dokumenterte leveranser, sier Mo.

– Dette er den viktigste rapporten om sikkerhet på veg på mange år. Kanskje den aller viktigste. Den bør ligge i øyesyn på skrivebordene til alle transportkjøpere, speditører, myndigheter og transportører. Og den bør leses igjen og igjen for å minne om hvor galt det kan gå når vi slurver med sikkerheten og kravene til dokumentert kvalitet, understreker Mo.

Videre informerer Mo at NLF alltid er beredt til å bidra i arbeidet for økt trafikksikkerhet og bedre kvalitetsdokumentasjon i verdikjedene i transportnæringen.

– Vi samarbeider gjerne med NHO LT om dette, avslutter NLF-direktøren.

Lastebil.no kommer tilbake med mer senere.

Les også:  Over 130 Fair Transport-sertifiserte bedrifter

Fakta:

  • Statens havarikommisjon for transport (SHT) er en offentlig undersøkelseskommisjon. Formålet med SHTs undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av transportulykker. SHT skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.
  • Havarikommisjonen ble gjennom vintersesongen 2018/2019 varslet om flere veitrafikkulykker hvor vogntogførere hadde tapt kontroll over kjøretøyet under krevende kjøreforhold. I disse fire veitrafikkulykkene ble andre trafikanter enn vogntogførerne påført personskade, én av disse fatalt.
  • SHT har gjennomført undersøkelser av transportoppdragene som de respektive vogntogene hadde gjennomført eller utførte på ulykkestidspunktet, og kartlagt de ulike aktørene som var involvert i transportoppdragene.
  • Formålet med temaundersøkelsen har vært å kartlegge og vurdere transportbestillernes holdninger til trafikksikkerhet i tilknytning til leverandørvalg, kontraktsutarbeidelse, transportbestilling og leverandøroppfølging. 
  • Videre har SHT undersøkt overordnede rammevilkår for bestilling av godstransport på vei, herunder næringsstruktur, politiske, samfunnsmessige og faglige føringer, gjeldende lov- og regelverk, tilsyn og håndheving, samt sikkerhetskrav til godstransport innenfor ulike transportsektorer i Norge.
  • Stortinget har gjennom «Nasjonal Transportplan (NTP) 2018–2029» vedtatt at hovedmålet for transportsikkerhet er å «redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen». For veitrafikk innebærer nullvisjonen en visjon om et trafikksystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade.

Rapporten kan leses her