Mindre penger til kontroll av tunge kjøretøy, redusert arbeidsavgift, satsing på grønn ferje og skipsfart; dette er noen av nyhetene i revidert nasjonalbudsjett.

Og disse er taperne:

Sikkerhet ikke ivaretatt

I nasjonalbudsjett for 2020 ble det bevilget 20 millioner kroner til økt kontroll av tunge kjøretøy på vinterføre. Koronapandamien førte til at færre kontroller har blitt gjennomført, blant annet har alle samarbeidskontroller blir avblåst. I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i går, er bevilgningen foreslått halvert med 10 millioner kroner. NLF reagerer sterkt.

– Når vi nå ser at pandemien synes å være på retur, er det viktigere enn noen gang å intensivere kontrollene langs veien for å sikre trafikksikkerhet og like konkurransevilkår. Vi ser det er mange nye utenlandske aktører på veiene, og vi får meldinger om et voksende antall useriøse langs veien. For å få bukt med disse nytter det ikke å redusere bevilgningene til kontroll, tordner NLF-direktør Geir A. Mo.

Ytterligere 25 millioner kroner for å få gods fra vei til sjø

Regjeringen styrker ambisjonen å overføre 30 prosent av gods på strekninger over 300 kilometer fra vei til sjø og bane innen 2030.

– Vi foreslår nå å bevilge ytterligere 25 millioner kroner til ordningen i 2020, slik at enda mer gods kan dra til sjøs, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

En prøveordning med tilskudd ble innført i 2017 der rederne fikk tilskudd for opp til 30 prosent av driftskostnadene, eller 10 prosent av investeringskostnadene, for prosjekter som flyttet gods fra vei- til sjøtransport. Regjeringen ser på prøveordningen som en suksess, og i år ble ordningen permanent med de samme tilskuddene.

Med den foreslåtte bevilgningen i revidert nasjonalbudsjett, vil tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø ende på totalt 75 millioner kroner i 2020. 

– Det er den transportformen som gir lavest kostnader for samfunnet. Rett og slett fordi det er færre ulykker, mindre kø, slitasje på infrastruktur, luftforurensing og klimagassutslipp, sier Hareide.

Redusert arbeidsavgift

Regjeringen foreslår å redusere arbeidsavgiften med fire prosentenheter i mai og juni 2020.

I sone V, der satsen for arbeidsgiveravgift er null, legges det opp til et lønnstilskudd som svarer til fire prosent av lønnsgrunnlaget. Endringene vil anslagsvis innebære en avgiftslettelse på om lag 8,2 milliarder kroner i 2020.

Regjeringen foreslår å utvide opsjonsskatteordningen slik at også selskaper med inntil 25 ansatte og driftsinntekter på inntil 25 millioner kroner skal kunne benytte ordningen. Per i dag er disse grensene på 12 ansatte og 16 millioner kroner. I tillegg fjernes regelen om at bare personer ansatt etter 1. januar 2018 skal kunne benytte ordningen. Regjeringen foreslår at endringene gjøres varige.

Nullutslipps riksvegferjer

Regjeringen satser på flere null- og lavutslippsferjer. Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene. 

På grunn av koronakrisen har ferjene på riksvegene opplevd en nedgang i trafikken på om lag 30 prosent av ordinær trafikk. I tillegg ble manuelle billettkjøp stanset fra 15. mars. Det betyr at riksvegferjer har mistet betydelige inntekter. Derfor bevilger regjeringen 200 millioner kroner til ferjedrift på riksveger.

Bevilgningen er en del av rammetilskuddet til fylkeskommunene, som har ansvaret for driften av fylkesvegferjene

20 milliarder til eksport av sjømat

Nærings og fiskeridepartementet har øremerket 20 milliarder kroner i budsjettforslaget for å sikre innenlands handel og eksport av sjømat og industrivarer.

– Det er viktig for norsk økonomi at handelen går så normalt som mulig. Jeg er glad for at vi nå får på plass en ordning som sikrer norske næringsaktører i en periode med stor usikkerhet i markedet, sier næringsminister Iselin Nybø.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å opprette en ny ordning i Garantiinstituttet for eksportkredit (GIEK).

– Den norske sjømatnæringen eksporterer varer for over 100 milliarder kroner i året på kreditt. Dette er et av de viktigste virkemidlene for å sikre sjømateksporten fremover, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. 

100 millioner til grønn skipsfart 

Regjeringen foreslår å omdisponere 100 millioner kroner til grønn skipsfart. 25 mill. kroner skal til Grønt Skipsfartsprograms arbeid for grønn flåtefornyelse av lasteskip, og 75 millioner kroner til en kondemneringsordning for nærskipsfarten.

Skatteutsettelse for oljeselskapene

Regjeringen vil gi oljeselskapene en utsettelse på skatteregningen gjennom endringer i avskrivingsreglene. Dette kan potensielt bedre selskapenes likviditet med inntil 100 milliarder kroner, ifølge regjeringen. 

Forlenger permitterings- og dagpenger

Regjeringen forlenger permitteringsperioden ut oktober. Utvidelsen betyr at arbeidstakere som er permittert kan få dagpenger utbetalt, selv om den opprinnelige maksperioden på 26 uker allerede er oppbrukt. For de som blir permittert fremover nå, gjelder fortsatt maksgrensen på 26 uker. 

Biodrivstoff

Regjeringen foreslår ingen endringer knyttet til veibruksavgiften på biodrivstoff i RNB. Det betyr at hvis ikke Stortinget velger å endre på dette i budsjettforhandlingene, blir det full veibruksavgift på alt biodrivstoff fra 1. juli.

Biodrivstoff er en viktig forutsetning for nytte- og tungtransportens bidrag til klimagassreduksjoner, og avgiftspolitikken har stor betydning for næringslivet.

NHO, Norges Lastebileier-Forbund (NLF), NHO Transport, NHO Logistikk og Transport, Asko, Tine og Posten, vurderte konsekvensene av en slik avgift høsten 2019. Samtlige aktører var enige om at avgiftsfritaket for biodrivstoff burde fortsette.

Lite til vei og bane

Vedlikeholdsmidler til vei og bane mangler i budsjettet. I månedsskifte mars/april vedtok regjeringen en korona krisepakke som bevilget 200 millioner kroner ekstra til vedlikehold på jernbane og 600 millioner kroner ekstra til vedlikehold på vei.

Mener regjeringen holder igjen

NLF er imponert over innsatsen fra regjeringen gjennom koronakrisen. Likevel mener NLF at regjeringen trår for varsomt med hensyn til størrelsen på budsjettet.

– Jeg kan ikke fri meg fra å tenke at de fremdeles holder litt igjen, kommenterte NLF-direktør, Geir A. Mo.

Les hele saken her: