– Det er først og fremst to store endringer i bilansvarsloven: Den ene er at bilansvaret som er objektivt, nå vil gjelde for alle kjøretøy som kan ferdes langs vei. Den andre er at grensen for erstatning over tingskade økes fra 10 millioner kroner til 100 millioner kroner, forteller Sindre Svenheim, serviceansvarlig for NLF-avtalen i If.

Utvider avgrensninger

Frem til nå har det vært slik at uregistrerte kjøretøyer, som gravemaskiner, traktorer, hjullastere og andre arbeidsmaskiner, og som ikke er registreringspliktige etter vegtrafikkloven, bare har kommet inn under bilansvarsloven dersom skaden er gjort på gate, vei eller annet sted der allmenheten kan ferdes. Fra 1. januar vil slike skader falle inn under loven, uavhengig av hvor skaden har skjedd.

– Denne endringen kommer som følge av en dom i EU-domstolen, hvor en traktor rygget inn i en låve og veltet en stige som en person stod på. Spørsmålet om skaden falt inn under loven var tvilsomt, grunnet ulike språkversjoner av direktivet. Den norske loven har hatt et relativt bredt nedslagsfelt sammenlignet med andre land i Europa, men avgrensningen «utenfor gate, veg, eller annet sted der allmenheten kan ferdes» var ikke forenelig med forståelsen av motorvognforsikringsdirektivet i EU-dommen, forklarer Svenheim.

If har sørget for at alle medlemmer som er forsikret i If, er dekket av de nye reglene fra 1. januar 2021. Det betyr at arbeidsmaskiner, som før ikke har hatt egen ansvarsforsikring, nå vil ha eller få dette fra første hovedforfall på sine forsikringer. If vil, uavhengig av hovedforfall, dekke dette fra 1. januar 2021. Lagrede uregistrerte lastebiler, person- og varebiler vil bli dekket av ny poolordning via Trafikkforsikringsforeningen.

Øker til 100 millioner kroner

Da bilansvarsloven ble vedtatt i 1961, var erstatningen avgrenset til 100 000 kroner. Siden dette har ansvarsgrensen blitt oppjustert tre ganger. I 1975 ble summen oppjustert til 150 000 kroner, i 1985 til én million kroner, og den tredje oppjusteringen, til 10 millioner kroner, ble foretatt 2007. Nå øker denne altså til 100 millioner kroner.

– Oppjusteringen i 2007 kom som følge av EØS-rettslige krav om forsikringsdekning på minst én million euro ved tingskader. Når denne nå økes ytterligere, er det i hovedsak som følge av endringer i skadebildet de siste årene, samt rettstilstanden i de andre nordiske landene, sier Svenheim.

I Danmark er avgrensingen i loven satt til DKK 25 000 000, i Finland er grensen på 5 000 000 euro, og i Sverige er grensen på SEK 300 000 000. Nå legger altså den norske loven seg i det øvre sjiktet blant de nordiske landene.

Sist gang det ble foretatt en prinsipiell vurdering av hvor høy ansvarsgrensen skulle være, var i 1984, da summen økte til én million. Da var ett av hovedargumentene for avgrensningen, forsikringstekniske hensyn og hensynet til å holde forsikringspremiene nede. Når man nå øker grensen, har regjeringen sett til Sverige, som har hatt en høy ansvarsgrense lenge uten at det har hatt noen stor innvirkning på forsikringspremiene. Et endret skadebilde de siste årene og hensynet til hvor omfattende en ansvarsskade kan være har hatt stor betydning for at grensa nå økes.

– Justisdepartementet nevnte i sitt høringsnotat spesifikt tungtransport som potensiell årsak til store skader, og hensynet til kostbar infrastruktur som broer og tuneller, forteller Svenheim. I perioden 2013-2017 var det fire tunellbranner som oversteg 10 milloners grensa og hvor staten ikke fikk full erstatning for skadene. Disse skadene var i spennet 15-60 millioner kroner, sier Svenheim.

ØKT ANSVAR: Bilbrannen i garasjeanlegget på Stavanger lufthavn på Sola er én av de største brannene i Norge etter krigen. Forsikringsselskapet til bilen som begynte å brenne, hadde bilansvar oppad begrenset til 10 millioner kroner i erstatning. Med de nye reglene ville selskapet trolig måtte erstatte 100 millioner kroner av skaden. Foto: If ØKT ANSVAR: Bilbrannen i garasjeanlegget på Stavanger lufthavn på Sola er én av de største brannene i Norge etter krigen. Forsikringsselskapet til bilen som begynte å brenne, hadde bilansvar oppad begrenset til 10 millioner kroner i erstatning. Med de nye reglene ville selskapet trolig måtte erstatte 100 millioner kroner av skaden. Foto: If

Bilbrannen på Sola

– Beløpet på 100 millioner kroner gjør at de aller fleste skader vil være fullt dekket av forsikringen, og så har man et sikkerhetsnett overfor forsikringsselskapene for de virkelig ekstraordinære hendelsene. Ferskt i minnet vil nok de fleste huske bilbrannen i garasjeanlegget på Sola lufthavn. Totalomfanget på skaden er estimert å være omtrent en halv milliard kroner. Forsikringsselskapet til bilen som begynte å brenne, «slapp unna» med bare 10 millioner kroner i erstatning. Med de nye reglene ville de måtte erstatte 100 millioner kroner av skaden, sier Svenheim.

– Hva vil denne økningen bety for våre medlemmers forsikringspremie?

– If har, gjennom NLF-avtalen, hatt utvidet erstatningsansvar overfor NLF-medlemmene med 20 millioner kroner, nettopp for å beskytte medlemmene dersom en virkelig stor skade skulle skje. Vi har derfor god erfaring med å erstatte skader utover lovens øverste grense, og vet erfaringsmessig at det er få skader som overstiger 20 millioner kroner. Likevel vet vi at slike skader kan skje fra tid til annen, og det er derfor noe vi må ta høyde for når vi beregner pris. Den økte summen kommer likevel ikke til å ha noen stor betydning for forsikringspremien på kort sikt, sier Svenheim.

– I NLF-sammenheng så må vi nok tilbake til 2013 for å finne en skade som virkelig sprengte erstatningsgrensa. Et NLF-medlems lastebil lastet med 15 tonn flytende slurrysprengstoff tok fyr på Helgeland og eksploderte. Totalkostnaden på denne skaden kom på over 60 millioner kroner, hvor If dekket 10 millioner på bilansvaret, samt ytterligere 10 millioner på det utvidede ansvaret vi har for alle NLF-medlemmer. Vi må ta høyde for at slike skader kan skje, men det kommer ikke til å være noen stor kostnadsdriver for oss, sier han.

Les også: Den viktigste rapporten om sikkerhet på veg på mange år